Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Člověk a životní prostředí

Člověk a životní prostředí

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Blanka Belzová
Celoroční projekt zaměřený na osvojování, utváření a rozvoj klíčových kompetencí. Je zde zakomponována environmentální výchova. Projekt je zaměřen na pozitivní vztah žáků k životnímu prostředí a jeho ochraně.

Projekt byl realizován ve školní družině, ale přesto je zařazen na Metodickém portálu v rubrice Školní projekty z důvodu možnosti využít jednotlivé uvedené činnosti jako náměty pro výuku na 1. stupni základní školy. Projekt Člověk a životní prostředí komplexně napomáhá naplňování očekávaných výstupů uvedených vzdělávacích oborů a zmíněných průřezových témat.

Název projektu: Člověk a životní prostředí
Příroda je proti nám ve výhodě, může existovat bez nás, my bez ní zahyneme. (Kolárová)

Věková kategorie: 1. - 5. třída školní družiny

Celkový počet žáků: 87

Časové rozmezí: říjen 2006 - květen 2007

Místo konání: ZŠ, Bezručova 980, Kolín 2 - třídy, venkovní areál školy, město Kolín a jeho blízké okolí

Cíle: upevňování pozitivního vztahu k životnímu prostředí a k aktivní účasti na ochraně životního prostředí a svého zdraví, rozvoj spolupráce v rozdílné věkové slupině, lepší vzájemné poznávání žáků, společné prožitky žáků a vychovatelek, v neposlední řadě získávání nových vědomostí a aplikace do praxe.

Obsah

VÝTVARNÁ OBLAST

 • výtvarná soutěž pro jednotlivce i celé kolektivy,
 • výstava ve školní galerii,
 • výstava na oplocení školního pozemku,
 • zdařilé práce budou předány do tisku a uveřejněny na webu ŠD

Úkol:

 • výtvarné znázornění libovolnou technikou na daná témata

Témata:

 • voda a její proměny - roční období
 • zvířátko - můj kamarád
 • strom života
 • čtvero ročních období
 • návrh loga Člověk a životní prostředí (říjen)

Časové rozmezí: říjen 2006 - květen 2007

OBLAST INDIVIDUÁLNÍCH ČINNOSTÍ A AKCÍ
(pro jednotlivce i žákovské kolektivy)

Témata:

 • pořádat besedy s myslivci, s rybáři, s pracovníky odboru životního prostředí MÚ, s pracovníky Povodí Labe, s pracovníky TS města apod.,
 • pořádat soutěže a výstavy prací, akce - např. podzimní výzdoba školy a třídy, zimní výzdoba, nejhezčí krmítko, dary zvířátkům v zimě, jarní výzdoba apod.,
 • určení hlídek z řad žáků školy pro udržování čistoty a pořádku v areálu školy.

Časové rozmezí: říjen 2006 - květen 2007

VÝZKUMNÁ OBLAST
(pro jednotlivce i žákovské kolektivy)

Témata:

 • anketa - třídění odpadů v domácnostech, anonymní zpracování, kolik procent domácností odpad třídí, které se k tomu chystají a jaká opatření by změnila názor dalších obyvatel
 • cesta odpadů - v žákovských kolektivech formou besed a rozhovorů přiblížit cestu několika výrobků od nákupu spotřebitelem až po různé způsoby jejich odstranění

Časové rozmezí:

 • anketa - říjen 2006, duben 2007, říjen 2006 - květen 2007
 • zhodnocení celého projektu - červen 2007

REALIZACE

ŘÍJEN
Všichni žáci, kteří navštěvují školní družinu, byli seznámeni s obsahem projektu ŠD na školní rok 2006/2007 v jednotlivých odděleních

Úkoly:

 • určení hlídek
 • návrh loga
 • podzimní výzdoba
 • vyhledávání problematiky životního prostředí na internetu

Plnění:

 • byly určeny hlídky - z každého oddělení to jsou tři žáci, kteří po celou dobu plnění projektu dohlíželi na pořádek a udržování čistoty v celém areálu školy; upozorňovali ostatní kamarády, kteří udělali nepořádek, a požadovali po nich úklid; všichni žáci byli seznámeni s kompetencemi hlídek,
 • pedagogickým sborem bylo vybráno logo na prezentaci projektu,
 • podzimní výzdoba ve třídách a na chodbách školy,
 • dramatizace pohádky O veliké řepě vjednotlivých třídách,
 • tematická vycházka po sídlišti (vandalismus), úklid,
 • starší žáci přinesli články a fotografie vyhledané na internetu

LISTOPAD

Úkoly:

 • průzkum o likvidaci odpadů v domácnostech
 • beseda se členy rybářského svazu
  zhlédnutí videa - cesta odpadu
 • výtvarná díla dle témat - výstavy
 • úklid v areálu školy před zimními měsíci (průběžně)

Plnění:
Proběhl průzkum o likvidaci odpadů v domácnostech, dále besedy Životní prostředí - cesta odpadu, ve všech třídách jsme vyhodnotili výtvarná díla na téma Strom života, nezapomněli jsme na vycházky.

Životní prostředí

 • LES - stromy a keře, houby, lišejníky, mechy a kapradiny, traviny, kvetoucí rostliny, hmyz, členovci, ptáci, savci
 • MOKŘADY - stromy a keře, řasy, mechy a kapradiny, kvetoucí rostliny, bezobratlí, hmyz, ryby, obojživelníci a plazi, ptáci, savci
 • LOUKA - stromy a keře, houby, traviny, kvetoucí rostliny, hmyz, ptáci
 • LIDSKÁ SÍDLA - stromy a keře, traviny, kvetoucí rostliny, pavouci, hmyz, ptáci, savci
 • POHOŘÍ - stromy a keře, kvetoucí rostliny, hmyz, obojživelníci a plazi, ptáci, savci
 • MOŘSKÉ POBŘEŽÍ - řasy, traviny, kvetoucí rostliny, láčkovci a červi, měkkýši, korýši, ostnokožci, ryby, ptáci, savci

Beseda pro všechna oddělení ŠD dne 23. 11. 2006

 • Téma: životní prostředí
 • Video: Obaly + odpady (jejich zpracování a výroba)

Beseda pro všechna oddělení ŠD dne 24. 11. 2006

 • Téma: mokřady - moře, rybníky, řeky, potoky, rybářství
 • Video: rybníky a řeky a život v nich
  Obsah:
  • voda, koryta, eroze, naplaveniny
  • život ve vodě a u vody
  • časopis Rybářství
  • video

PROSINEC

Úkoly:

 • beseda s paní ředitelkou D. Fialovou - školní prostředí
 • beseda se zvěrolékařem
 • zimní výzdoba
 • výtvarná díla dle témat
 • výstavy

Plnění:

 • dne 8. 12. 2006 beseda s paní ředitelkou na téma Školní prostředí
 • dne 12. 12. 2006 beseda s MVDr. J. Králem (naši domácí mazlíčci)
 • návštěva psího útulku

LEDEN

Úkoly:

 • beseda s pracovníky odboru životního prostředí
 • výtvarná díla dle témat - výstavy
 • soutěž o nejhezčí krmítko + dary zvířátkům
 • beseda se zaměstnancem MÚ - odbor životního prostředí

Plnění:
12. 1. 2007 byla vyhlášena soutěž o nejhezčí krmítko. Soutěže se zúčastnila třetina žáků ze školní družiny. Všechna krmítka byla velice nápaditá a bylo těžké vybrat opravdu to nejhezčí. Je možno si je prohlédnout ve vestibulu naší školy, jsou nainstalována na větvích stromu. Odměněni budou všichni, vyhodnoceno bude 7 nejlepších výrobků a vyhlášeno 1. místo.
17. 1. 2007 proběhla beseda s vedoucím oddělení ochrany přírody a krajiny MÚ (důležitost zeleně ve městě, vandalismus, likvidace a výsadba stromů, chráněné stromy ve městě, prohlídka fotodokumentace).
Průběžně jsme krmili ptáčky z okna.

ÚNOR

Úkoly:

 • beseda se členy Rybářského svazu v Kolíně
 • výtvarná díla dle témat - výstavy
 • beseda se zaměstnanci technických služeb
 • beseda se členem Mysliveckého svazu v Kolíně
 • vycházka po Kolíně - sledování úklidu u kontejnerů

Plnění:

 • 7. 2. 2007 byla uskutečněna beseda s vedoucím oddělení reklam a plakátování TSMK
 • 22. 2. 2007 byla uskutečněna beseda se členem rybářské stráže Rybářského svazu v Kolíně
 • 28. 2. 2007 byla uskutečněna beseda s jednatelem Mysliveckého svazu v Kolíně
 • dramatizace pohádky O Smolíčkovi
 • vycházka do lesa

BŘEZEN

Úkoly:

 • beseda s pracovníky povodí Labe
 • jarní a velikonoční výzdoba

Plnění:

 • před jarními a velikonočními svátky jsme vyzdobili třídy a chodby školy
 • vyhodnotili jsme výtvarné práce na téma Strom života - jaro

DUBEN

Úkoly:

 • beseda se členy hasičského sboru
 • beseda s pracovníky Povodí Labe
 • Slet čarodějnic - oheň a opékání salámu
 • cesta odpadů - formou besed a rozhovorů v jednotlivých odděleních

Plnění:

 • 12. 4. 2007 - beseda o druzích obalů, odpadech a cestě jejich likvidace
 • 19. 4. 2007 - beseda s pracovníkem Povodí Labe
 • 25. 4. 2007 - beseda s ukázkami práce čety HZS
 • 27. 4. 2007 - Slet čarodějnic - oheň a opékání salámu

KVĚTEN

Úkoly:

 • beseda se členy MP
 • průzkum o likvidaci odpadů v domácnostech - porovnání s 1. průzkumem
 • zhodnocení celého projektu

Plnění:

 • 5. 2007 jsme vyhodnotili 2. anonymní průzkum o třídění a likvidaci odpadů v domácnostech a porovnali oba průzkumy, výsledky a grafy jsme umístili na okně budovy školy
 • 3. 5. 2007 beseda s mluvčí Městské policie (udržování čistoty životního prostředí v našem městě, černé skládky, ničení majetku)
 • 4. 5. 2007 jsme hodnotili celoroční projekt

ZÁVĚR

Přínos projektu pro rozvoj osobnosti zúčastněných dětí:

 • obohacení tradiční výuky - zavedení průniku ekologických a environmentálních informací do výuky
 • poukázání na vliv mezilidských vztahů a odpovědnosti jednotlivce za zachování hodnot a vazeb v přírodě
 • vidět v ochraně přírody nutnou potřebu usměrňovat tlaky na přírodu a její zdroje
 • poučení pro žáky - příroda je pro člověka zdrojem všeho, co potřebuje
 • vést žáky ke kladnému vztahu k přírodě a k její ochraně
 • rozvoj ekologického myšlení a poznávání přírody
 • zvyšování environmentálního uvědomění
 • motivace ke zlepšení postoje k životnímu prostředí
 • výchova k šetrnému zacházení s životním prostředím
 • zvyšování znalostí žáků o životním prostředí a přenesení tohoto přístupu i do jejich osobního života
 • získávání pozitivního vztahu k životnímu prostředí

Překážky při realizaci

 • Vzhledem k tomu, že jsou zájmové kroužky v době, kdy je v provozu školní družina, nebylo možné stanovit besedy, činnosti a vycházky v čase, kdy by byli všichni žáci ve školní družině; příchody a odchody žáků v době konání besedy velice narušovalo atmosféru; činnosti a vycházky byly zkrácené a nebylo možné plně vše obsáhnout.
 • Rodiče si mohou vyzvednout svoje děti kdykoli ze školní družiny - to často narušovalo besedy a činnosti, nebylo možné pracovat uceleně.
 • Chyběla týmová spolupráce vychovatelek.
 • Z důvodu rekonstrukce vozovky v ulici přilehlé ke škole nemohly být uskutečněny výstavy dětských prací pro veřejnost na oplocení školního pozemku.

Finanční náklady

 • odměny dětem nepřevýšily 200 Kč
 • osobní finanční náklady po dobu realizace projektu na občerstvení a náplní do domácí tiskárny činily 2 130 Kč.

Činnosti spojené s realizací projektu - úprava informativní nástěnky, vyhledávání na internetu, výstavy, přípravy, úprava fotografií, aktualizace webových stránek, zajištění pohoštění a zajištění besed, vyhodnocení a porovnání průzkumů+zpracování grafů, zasílání děkovných e-mailů, vyhodnocení projektu.

Časová náročnost:
Vypracování a zhodnocení projektu: 12 hodin
Říjen: 17 hodin
Listopad: 15 hodin
Prosinec: 13 hodin
Leden: 13 hodin
Únor: 18 hodin
Březen: 13 hodin
Duben: 19 hodin
Květen: 34 hodin
Celkem: 154 hodin

Podrobnější informace včetně fotografií:
www.skolnidruzina.wz.cz/projekt.html

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek