Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Evaluační standardy

Evaluační standardy

Informativní příspěvek
Článek přehledně popisuje srovnávací analýzy zabývající se problematikou evaluačních standardů v předškolním a povinném vzdělávání ve vybraných zahraničních zemích.

Srovnávací analýzy a studie jsou důležitou a neoddělitelnou součástí  řešení různorodých úkolů ve VÚP, zejména koncepční povahy. Zaměřují se na zkoumání vybraných aspektů vzdělávacích systémů, procesů a dokumentů v zahraničních zemích a srovnávají je s odpovídajícími aspekty v České republice. Samotná zjištění a závěry vyvozené na základě uvedených zkoumání a srovnávání jsou důležitým východiskem a podkladem jednak pro rozhodnutí, která se týkají vzdělávacího systému jako celku, jednak pro inovace stávajících dokumentů a jejich vzdělávacích obsahů. Také představují podpůrné argumenty pro rozhodnutí strategického charakteru.

Analýzy a studie tvoří nejen nezbytný kontext pro český vzdělávací systém, ale jsou součástí konkrétních úkolů a okruhů problematiky, kterou řeší. Jedná se například o podněty pro inovace kurikulárních dokumentů, tvorbu různých didaktických a metodických materiálů pro výuku na školách, pro rozvoj mezinárodní spolupráce ústavu s odpovídajícími institucemi v zahraničí apod.

V souvislosti s diskusí a přípravou evaluačních standardů u nás byly na základě zadání MŠMT vytvořeny dvě srovnávací analýzy, které se zabývaly evaluačními standardy v předškolním a v povinném základním vzdělávání ve vybraných zemích. Staly se podkladem a inspirací při pozdější tvorbě evaluačních standardů týkajících se předškolního a povinného základního vzdělávaní v České republice.

V roce 2010 byla zpracována srovnávací analýza pro evaluační standardy v povinném vzdělávání ve vybraných evropských zemích (Anglie, Skotsko, Finsko) a v Kanadě – provincii Ontario. Analýza se zabývala především tím, zda jsou ve vybraných zemích v kurikulárních dokumentech povinného vzdělávání evaluační standardy zařazeny, a pokud ano, jak jsou v nich z hlediska obsahu a struktury zpracovány. Byl sledován systém jejich rozpracování prostřednictvím tematických okruhů, jejich spojení s očekávanými výstupy či výsledky učení, jejich konkrétní podoba a souvislost s ostatními částmi kurikula jednotlivých zemí. Do srovnávací analýzy byly zařazeny nejen ukázky evaluačních standardů z jednotlivých kurikul studovaných zemí, ale také jejich překlady. Systém kódování jednotlivých evaluačních standardů ze skotského kurikula se stal inspirací pro náš nově tvořený systém evaluačních standardů pro 5. a 9. ročník základních škol.

V dubnu roku 2011 byla zpracována srovnávací analýza k evaluačním standardům pro předškolní vzdělávání Ukázky ze zahraničních evaluačních standardů pro předškolní vzdělávání jako jeden z podkladů k úvahám o podobě evaluačních standardů předškolního vzdělávání v České republice. Z tohoto důvodu byly podrobně prostudovány kurikulární dokumenty pro předškolní vzdělávání vybraných devíti zemí světa (převážně pak zemí evropských): Finska, Kanady – provincie Ontario–, Skotska, Anglie, Korejské republiky, Nizozemska, Polska, Spojených států amerických – stát Nové Mexiko – a Slovenska. Analýza především sledovala zařazení standardů do systému vzdělání ve sledovaných zemích, jejich využívání jako základu předškolního vzdělávání a také to, zda v uvedených zemích je nebo není předškolní vzdělávání povinné.

Součástí analýzy jsou též Přílohy obsahující tři ukázky určitých částí zahraničních standardů, a to jak v originále, tak v českém překladu. Přiložen je i přehled zařazení předškolního vzdělávání do povinné výuky v evropských zemích a v Novém Mexiku. Analýza sloužila především k získání přehledu o systémech předškolního vzdělávání v zahraničí, o zařazení evaluačních standardů do zahraničních předškolních vzdělávacích systémů a jako příklad při tvorbě evaluačních standardů pro předškolní vzdělávání v České republice.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek