Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Podpora tvořivosti žáka-cizince v českém...

Ikona prakticky

Podpora tvořivosti žáka-cizince v českém jazyce

Ikona zkusenost
Autor: Ivana Černá
Anotace: Článek ukazuje možnosti, jak podpořit osvojování jazyka žákem-cizincem mimo standardní výuku. Píši o publikování rukopisného textu ve školním literárním časopise. Zajímavá je doba vzniku textu, žák po přistěhování do České republiky v srpnu 2010 hovořil a psal pouze čínsky, časopis s jeho příspěvkem z února 2011 vyšel v květnu 2011 – v dobu obvyklou pro vydání časopisu ve 2. pololetí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » tvorba mediálního sdělení
Nutné pomůcky: psací potřeby, atlas, papíry, kopírka
Klíčová slova: cizinec, český jazyk, časopis
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Soutěživost a vlastní tvorba jako motivace pro začlenění žáka-cizince

Cíl výuky:

Cílem příspěvku je upozornit na možnosti, které máme při aktivizaci žáka-cizince, pokud jde o získávání vztahu k jazyku země, kde žije. Na konkrétní ukázce zdůvodním kouzlo nedotčeného rukopisu a zároveň se zmíním o případných úskalích takového postupu. Školní literární časopis se může stát vítaným multikulturním prostorem, v němž se setkává – obrazně řečeno – celý svět.

Příspěvek ve školním časopise

Naše škola vydává přes třicet let školní literární časopis, většinou dvě, někdy tři bohatá čísla ročně. Žáci si příspěvky pečlivě připravují, od rychlého zachycení prvních myšlenek, čtení rozpracovaných příspěvků v hodinách slohu až po přepis do počítače. Následuje pak redakční práce, ilustrováni a tisk. Slavnostní předávání autorských výtisků je zlatým hřebem pokaždé. V ředitelně se v ten den sejde třeba čtyřicet, padesát vybraných autorů. Pro pořádek uvádím, že naše škola má něco kolem 270 žáků a časopis byl až do letoška výsadou druhého stupně, letos jsme přizvali i šikovné autory z pátých tříd.

Takže úroda je to slušná. U mě ve třídě, jak je čtenářům mých ostatních článků známo, se s obrovskou vervou pere s taji češtiny devět měsíců žák z Číny. Tedy rovnou z Číny. Jeho pokroky mě přivedly už v únoru k myšlence, co asi vznikne, když mu téma pro druhé pololetí POTKAL JSEM JE... trochu usnadním. Usnadnění spočívalo v modifikaci POTKAL JSEM TUTO ŠKOLU, TŘÍDU, UČITELE.

Přípravná fáze

Nejprve jsme si v rámci relativně omezených jazykových možností povídali a psali na papír postřehy, pokládala jsem nejrůznější jednoduché a postupně i složitější otázky o tom, jaké bylo první setkání s českou školou a spolužáky ve třídě. Nejsnazší bylo porovnávat způsob práce v české a čínské škole. To probudilo u mého žáka jednak spoustu vzpomínek a hlavně velkou snahu vyjádřit přesně, jak to v jeho škole fungovalo.

Mě to zaujalo také a hovor nabíral na obrátkách. Tato část přípravy zabrala alespoň dvě hodiny, v nich chlapec pochopil moji velkou snahu proniknout do oblasti jeho zájmů. Prostě to, že mě zajímají jeho zážitky a jeho životní příběh.

Jak na sepsání vlastního textu

Dalším důležitým krokem bylo vymyslet, jak neodradit budoucího autora od tvorby něčeho, co v něm pochopitelně vzbuzovalo obavy. Psát souvislý český text, to byla a je dodnes pro něho mírně stresující činnost, kterou rád nahradí jakoukoli jinou aktivitou. Zároveň velice rád pracuje s materiály pro cizince, které jsou dostupné na počítači.

Udělali jsme přátelskou dohodu, já pomohu sestavením návodných krátkých otázek, jakési kostry článku, žák bude soustředěně tvořit tak, jak to nejlíp a nejobsáhleji půjde a počítačové úkoly na nás počkají do doby, až bude text hotový. Veselé bylo na této situaci zejména to, že v době vzniku článku byl naším oboustranně milovaným komunikačním prostředkem papír a tužka. Takže psaní a kreslení na všechna témata, o kterých jsme potřebovali debatovat, to problém nebyl. Jen věta – to jsme si dneska skvěle popovídali, na pět A4, míněno papírů tohoto formátu – působila pro nezasvěcené poněkud komicky.

Přes papíry jsme si stanovili cíl, pak jsem vydala tři otázky:

  • Jaké to bylo poprvé přijít sem do školy?
  • Které lidi si z toho dne pamatuješ, jaké máš kamarády a jak ti pomohli s češtinou?
  • Jaké bylo začít s češtinou a co čínština tvojí učitelky?

Vlastní autentický text

www.nasmetance.cz/skola/li-xiang-pise-sve-smetance

Průvodní slovo

Do časopisu i na stránky školy jsem opatřila text průvodním slovem, aby byl žákův vstup na literární scénu opatřen důstojným rámcem. Jeho spolužáci i kamarádi z ostatních tříd ale takové rámování vlastně nepotřebovali, tou dobou patřil pevně mezi ně, sklidil za publikování patřičné uznání a obdržel stejně jako všichni publikující autorský výtisk.

Po pár měsících v Čechách výkon úctyhodný. Já jsem v čínštině pokročila pouze o pár slov kupředu a směji se jim stále.

Nejvíc podpory se stále chlapci dostává od těch, se kterými spolu s učiteli dělal první jazykové výpravy do slovanského jazyka, tedy od sedmé třídy.

Na závěr

Co říct  na závěr? Každá chvíle strávená na trnité cestě za češtinou je neocenitelná pro obě strany. Každý překonaný problém posouvá dál. Překonat pocit neschopnosti napsat pár vět, to bylo náročné. Ale zúročilo se to dál v mnoha dalších samostatných projevech – mezi ně počítám i česky napsané psaníčko poslané po třídě...

A pohled do ředitelny, kde všichni autoři dostali svůj výtisk a při vycházení ven přátelsky žďuchají svého čínského spolužáka se slovy „seš dobrej, hustý“... ten je nade vše.

Reflexe:

Příspěvek je poděkováním tvořivým žákům a hlavně pozdravem a povzbuzením pro kolegyně a kolegy, kteří se věnují žákům-cizincům. Není potřeba vždy chtít dosáhnout brilantních výsledků, ale otevřít bránu jazyka.

Mně tuto pomyslnou bránu otvírala a zavírala nálada žáka, jeho i moje představy o tom, co zvládnout jde a co ne. Cesta je v hravosti se slovy a s možnostmi domluvit se za každou cenu, pokud o to stojíme. Příspěvek ve školním časopise je pobídkou a jednou z cest.

Je potřeba znát klima třídy a školy, podle toho řídit svoji práci tak, abychom pomohli a neublížili. Bez takové znalosti bych nikdy nemohla přihlásit žákovský text do časopisu, myslete na to, jak ho přijmou ostatní. To je asi největší cíl a smysl práce – podpořit, podchytit a popostrčit dál.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 06. 2011
Zobrazeno: 5136krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 1
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
1 uživatel Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČERNÁ, Ivana. Podpora tvořivosti žáka-cizince v českém jazyce. Metodický portál: Články [online]. 24. 06. 2011, [cit. 2020-09-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/12677/PODPORA-TVORIVOSTI-ZAKA-CIZINCE-V-CESKEM-JAZYCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 24. 06. 2011 15:31
Text je zajímavý, určitě aktuální a potřebný z metodického hlediska i s ohledem na jeho výrazný motivační náboj a entuziasmus autorky. Jen bych propříště věnoval trochu prostoru didaktickému zařazení aktivit: tato aktivita slouží k rozvíjení takové oborové a klíčové kompetence. Doporučuji se věnovat též evaluaci: kompetence se rozvinula velmi dobře: poznám z toho, že žáka spolužáci plácali po zádech a přáli mu úspěch i z toho, že se Li Xiang odvážně pustil nejen do sebehodnocení, ale i do hodncení učitelky. Zvlášť bych chtěl ocenit, že byl žák-cizinec od počátku zapojen do aktivity, kterou škola žije. Jsem obzvláště rád, že žije právě literárním časopisem!
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.