Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jak se Řekové bavili

Ikona prakticky

Jak se Řekové bavili

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Daniela Figránová
Anotace: Přeneseme se do antického světa olympijských her. Přečteme si zajímavý příběh dávného olympijského běžce a dotvoříme jeho závěr. Stranou nezůstanou ani některé informace o průběhu olympijských her ve starověkém Řecku.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury » demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: * výstřižky z novin a časopisů, tabule, fixy, papíry, kopie textů
* audiokazeta - Starověk, jak ho možná neznáte
Klíčová slova: Člověk a společnost, Dějepis, antika, olympijské hry, starověké Řecko
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Vlastní strukturovaný popis činnosti
1. Opakování předchozího učiva

Dobrovolníci si vyberou kartičku s pojmem, spolužákům ho charakterizují, ti pojem určí (různé pojmy s tématem starověkého Řecka, např. Olympia, Akropolis, Peršané, Solón, Knossos, antika, Sparta, Mínótaurus, Zeus, Peloponés, Xerxes, peplos).

Kartičky s pojmy leží na katedře obsahem dolů, žáci si je losují. Pokud pojem neumí vysvětlit, mohou ho vyměnit za jiný.

2. Práce s obrázky

Žáci si prohlížejí obrázky umístěné po třídě - Naši slavní olympionici (využila jsem obrázky z novin a časopisů - nalepila je na bílé papíry a rozvěsila po třídě). Společně na tabuli zapíšeme odpovědi na tyto otázky:

 • Co mají tito sportovci společného? (medaili z olympijských her)
 • Jaké znáš olympijské disciplíny?
3. Poslech

Následuje poslech audiokazety a vyplňování pracovního listu (viz příloha č.1). Společně zkontrolujeme.

4. Čtení textu s porozuměním, vymýšlení příběhu

Každý žák ve skupině dostane kopii nedokončeného příběhu (viz příloha č. 2), který poté společně dotvoří. Rozdělení rolí ve skupině - měřič času, mluvčí. Indicie umístěné na tabuli napovídají další vývoj děje (na tabuli jsem nakreslila zlomenou kost, napsala 4 roky a 1.). Žáci je mají do příběhu zapracovat v tom pořadí, jak jsou umístěny na tabuli.

5. Četba a hodnocení práce

Všichni si sedneme do kruhu a mluvčí skupin nahlas přečtou dokončené příběhy. Žáci třídí informace - v čem se naše závěry liší, co mají společného. Žáci hodnotí, který se jim líbil více a proč. Je možné z originálu přečíst skutečný závěr.

6. Reflexe

Na proužek papíru každý sám napíše:

 • jak se mu pracovalo ve skupině,
 • co se mu líbilo,
 • co se mu nelíbilo.

Citace a použitá literatura:
[1] - SÁBL, Václav. Olympijské pověsti a příběhy. 1. vydání. Praha : Olympia, 1980. 205 s.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf28 kBPříloha č.1
Odstranitpdf46 kBPříloha č. 2
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 11. 12. 2006
Zobrazeno: 8982krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FIGRÁNOVÁ, . Jak se Řekové bavili. Metodický portál: Články [online]. 11. 12. 2006, [cit. 2020-04-02]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1051/JAK-SE-REKOVE-BAVILI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.