Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > Projektová výuka v přírodovědných předmě...

Projektová výuka v přírodovědných předmětech

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Mgr. Martina Ledvinková
Při tvorbě projektů je dobré postupovat podle předem připraveného schématu, aby si učitel zajistil v předstihu vše potřebné pro projekt a zároveň měli žáci čas se seznámit se zadaným úkolem a zopakovat si znalosti, které se k danému projektu váží.

V dnešní uspěchané době se potýkáme s problémy, které s sebou přináší moderní doba. Ve škole hodina stále trvá 45 minut a je ve většině případů uspořádána téměř stejně: opakování (ústní nebo písemné) oceněné známkou, výklad nového učiva, zápis do sešitu a souhrn na závěr hodiny. Po několika hodinách takového učení je pro žáky obtížné soustředit se a zafixovat si další poznatky. Projektové vyučování je tedy jednou z možností jak tento stereotyp změnit a zároveň zkusit něco nového. Projektové vyučování je v dnešní době velmi oblíbená metoda, založená na propojení praxe a teorie, která vede ke kreativitě a vlastní činnosti žáka. Je faktem, že příprava na toto vyučování je časově náročnější a vyžaduje i jisté technické dovednosti, ale stojí za to. Odměnou jsou zejména reakce žáků a jejich znalosti.

V naší škole se projektové vyučování začalo rozvíjet zejména poté, co jsme některé učebny vybavili dataprojektory, ale hlavním impulsem se staly interaktivní tabule. V současné době má škola k dispozici tři takové tabule. Zpočátku byli učitelé seznámeni se způsobem práce a možnostmi, které tato tabule nabízí a bylo na každém, aby tuto možnost zvážil a využil. S odstupem času se objevila potřeba tyto znalosti rozšířit a naučit se kouzlit s programovým vybavením, které tato forma výuky přináší. Využili jsme možnosti, že naše škola je krajským školícím střediskem a vyškolili jsme se v programu  „Intel – Vzdělávání pro budoucnost", které je zaměřeno na projektovou výuku. Otevřelo to nové možnosti i těm, kteří mají k počítačům vrozený odpor. Toto školení poskytlo základní orientaci o tom, jak si projekt vytvořit a zorganizovat. Učitelé se stali na pár hodin žáky, kteří dostali zadaný úkol a museli jej odevzdat. Zadání si volili podle své aprobace.

1)      Požadavky na projekt

a)      výběr tématu (zde je možno dát žákům na výběr, vnímají lépe, když si mohou z nabízených témat vybrat dobrovolně, pro žáka je velmi významný rozsah stran);
b)      možnost integrace žáka a předmětu (dobře se zde začlení i žáci s poruchami učení a chování, vznikají dobré mezipředmětové vztahy);
c)      formulace úkolu (konkrétní, stručný, užitečný, zajímavý, splnitelný).

2)      Hlavní kroky projektu

a)      Záměr (to co očekáváme od projektu, je možno žáky navést otázkami, na které by měli ve své práci odpovědět).
b)      Příprava projektu (časový harmonogram s rozpisem co vše budeme potřebovat, např. zajistit literaturu, CD, DVD, exkurze, učebna, počítače, pomoc pedagoga vyučující ICT je jistě v této fázi vítaná, ale studenti většinou mají potřebné dovednosti v oblasti počítačové gramotnosti...).
c)      Vlastní realizace (rozdělení do pracovních skupin,  2 – 4 studenti v jedné skupině, výběr tématu, co a do kdy žáci předloží, konzultační hodiny).
d)      Hodnocení (popis toho, jak probíhá hodnocení žáků, kontext a specifické postupy hodnocení výsledků práce žáků, hodnotit lze pomocí ústního zkoušení, porovnávání, deníků, esejů, kvizů, testů a konečných produktů, hodnotit může učitel, spolužáci nebo se mohou žáci hodnotit sami. Obecně platí, že nejtvrdšími kritiky jsou spolužáci.)

3)      Přednosti projektu

a)      motivace pro žáky
b)      učí se diskutovat
c)      učí se argumentovat
d)      řeší problémy
e)      zpracovávají informace

4)      Zápory projektu

a)      časová náročnost
b)      volnost žáků
c)      náročnost na zkušenosti a schopnosti učitele (první projekty jsou časově velmi náročné, ale s postupem doby se časová náročnost snižuje)

V naší škole v rámci projektu Pilot S bylo začleněno do výuky přírodovědných předmětů několik témat pro projektové vyučování. V prvním ročníku jde o témata z předmětu Ekologie a Chemie, ve druhém ročníku jsou to témata z předmětu Fyzika. Jedná se většinou o témata, která nejsou svázána jen s jedním předmětem, ale prolíná se zde hned několik předmětů. Jsou tak vytvořeny mezipředmětové vztahy a vazby, které jsou pevnější a žáci jsou schopni si lépe osvojit více poznatků a umět je aplikovat na praxi a uvést konkrétní příklady. Projekt je vypracováno v elektronické podobě nejčastěji:

  • multimediální prezentace (Microsoft PowerPoint)
  • publikace (Microsoft Publisher)
  • webová stránka (Microsoft Publisher)

V rámci projektů je třeba zohlednit i žáky s různými potřebami:

1)      Žák s problémy s učením – upravené požadavky, speciální požadavky a hodnocení, více času na práci, průvodní šablony, podpůrné struktury a podpora dalších učitelů (pokud žáci pracují ve skupině je dobré do jedné skupiny jednoho takového žáka).
2)      Nadaný student – náročnější úkoly, práce navíc, taková, která nabízí rozkrývání souvislostí, rozsáhlejší průzkum v oblasti, kterou si žák sám volí, časově neohraničené úkoly.
3)      Cizinec – webové stránky a další zdroje v rodném jazyce, širší spektrum způsobů, jak žákovi sdělit, co se má učit, pomoc dalších spolužáků.

Po zavedení projektů do výuky se zlepšily studijní výsledky ve třídě, kde je ověřován projekt Pilot S. Kromě toho se zlepšilo i klima třídy a vztahy jednotlivců k předmětu. Žáci ztrácejí zábrany se v hodině projevit, naučí se vystupovat, komunikovat, a naopak snaží se být lepší než jiná skupina. Projekt neberou jako klasické zkoušení, ale jako hrátky s tím, co se naučili. Internet, který jim slouží jako interaktivní učebnice, jim poskytuje možnost komunikace a výměnu zkušeností s ostatními a zároveň jako encyklopedie poznání. Bylo ověřeno, že takto získané zkušenosti a dovednosti si žáci podrží v paměti déle a jsou schopni si vytvořit lepší vazby s praxí. Je jen na učiteli jak tuto formu využije a jak s ní bude pracovat. Jako nástroj pro motivaci žáků, jako nástroj pro dosažení cílů nebo jak realizovat výuku, která bude smysluplná a k níž budou žáci přistupovat odpovědně.

Jedním z hlavních důvodů, proč se začaly do výuky zařazovat projekty, jsou současné tendence, aby se pojetí vzdělávání více individualizovalo a diferencovalo (na úrovni žáků, ale i na úrovni jednotlivých vzdělávacích zařízení). Příčiny jsou vyvolány velkou řadou změn, které se ve značné míře projevují po celém světě. Jsou to např. rychlý socio-ekonomický vývoj, změny charakteru práce a vědy, snadná dostupnost informací, globalizace, měnící se situace dětí a mládeže.

Projektové vyučování je jednou z vyučovacích metod, pomocí níž jsou žáci vedeni k řešení komplexních problémů. Podporuje individuální aktivitu, tvořivost, vzájemnou komunikaci, zodpovědnost a schopnost začlenit daný problém do více různých oblastí. Uvedená metodika se již úspěšně využívá při výuce v široké škále zemí. U nás se jedná o nový přístup, který má před sebou velkou budoucnost. Projektové vyučování je určeno pro inovativní učitele, kteří hledají další zajímavé náměty pro svou práci. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky ve školách prostřednictvím zavádění projektového vyučování a integrované tematické výuky jako jedněch z klíčových nástrojů realizace nové vzdělávací politiky. Jinými slovy, jde o to usnadnit učitelům praktickou realizaci školních vzdělávacích programů a Rámcového vzdělávacího programu.

Projekty řeší rozvoj mezipředmětových vazeb formou vypracování komplexních žákovských projektů s využitím týmové práce a činnostního pojetí výuky. Vzorové žákovské projekty budou názornou ukázkou propojení nejen přírodovědných předmětů (Chemie, Ekologie a Fyzika), ale i předmětů jiného charakteru (Občanská nauka, Matematika, jazyková výuka) s propojením prostředky ICT (Počítačová grafika). Pro potřeby zadání projektů byl vytvořen metodický materiál Šablona projektu, do která je možné si zaznamenat potřebné údaje a poznámky. Tato šablona je využitelná ve všech předmětech. Učitel může žáky navést tím, že část údajů vyplní sám (zejména u 1.ročníku), u vyšších ročníků si mohou žáci šablonu vyplňovat sami. Výstupy v elektronické podobě žáci prezentují v hodinách, ty nejlepší na Dnech otevřených dveří a po vybudování sítě Intranet budou ne něm umístěny.

Šablona projektu

Autor projektu

Jméno a příjmení:

 

Obsah projektu

Název projektu:

Je možno jej zadat anebo si žáci tvoří svůj vlastní název

Zastřešující otázky a charakteristika projektu:

5 až 15 otázek zastřešující téma, např.:

1) Jak je definován?

2) Podle čeho se dělí?

3) Co jsou?

4) Jakým způsobem?

5) Jaký je rozdíl?

6) Jaké jsou důsledky?

7) Která měření?

8) Ovlivňuje tento fakt ...?

 

Shrnutí projektu:

Skupina vypracuje projekt ve zvoleném formátu na dané téma. Zodpoví na zadané otázky a může svůj projekt doplnit o další zajímavosti související s tímto tématem. Požadovaný formát projektu je:

-         Multimediální prezentace

-         Publikace

-         Studentská webová stránka

Předměty: Zaškrtněte všechny předměty, kterých se vaše projekt týká

Ekonomické předměty

Polygrafické předměty

Elektr. předměty

Stroj. předměty

Humanitní předměty

Přírodní vědy

Cizí jazyky

Český jazyk

Matematika

Tělesná výchova

Společenské vědy

Inf. a kom. technologie

Jiné:

Jiné:

Jiné:

Cíle studentů / Výsledky výuky:

  1. Definují pojmy.
  2. Popíší možnosti.
  3. Uvedou možnosti.
  4. Získají informace o ...
  5. Vyvodí vztahy mezi ...
  6. Pokusí se navrhnout možnost, jak.

Postupy:

Před započetím práce je třeba zajistit:

-         Seznamy potřebného vybavení

-         Rezervovat počítačové učebny

-         Kontrolovat výpůjčky knih/DVD/CD pro použití ve třídě

-         Vytvořit seznamy oblíbených knih

-         Vytvořit seznamy internetových vyhledávačů

-         Speciální hodiny pro přípravu na Lekci

-         Sestavit rozvrh pro použití počítačů/stanovit rozvrh za podmínek pravidelného střídání

-         Zajistit, aby studenti měli znalosti nezbytně nutné pro práci a u studentů s dovednostmi nižšími zajistit doškolení

V průběhu práce je třeba:

-         Rozdělit studenty do skupin

-         Zadat studentům práci

-         Rozdělení studentů provést tak, aby v každé skupině byl jen jeden student s postižením nebo s problémy při učení

-         Nadané žáky nechat pracovat samostatně

-         Seznámit studenty provedením práce a s hodnocením

-         Průběžně kontrolovat práci studentů

-         Řešit případné problémy, které se v průběhu práce objevily

-         Projít se studenty jejich dílčí řešení

-         Naplánovat speciální den pro představení prací studentů

-         Informovat o prezentaci studentů (tř. učitele, stud. noviny, mistry ...)

Po skončení  práce je třeba:

-         Vytvořit hodnocení (získání zpětné vazby od studentů pro učitele)

-         Provést hodnocení zadaných prací

-         Vrátit vybavení, knihy/DVD/CD, pomocný materiál

-         Naplánovat prezentace pro ostatní třídy, rodiče

-         Článek v novinách

-         Předat diplomy a ocenění

Časový rámec:

Záleží na druhu projektu a na rozvržení učitele.

Materiály a zdroje

Technologie – Hardware: (označte všechno požadované vybavení)

Fototoaparát

Počítač/e

Digitální fotoaparát

DVD přehrávač

Internetové připojení

CD přehrávač

Tiskárna

Data projektor

Skener

Televize

VCR

Videokamera

Vybavení na videokonference

Jiné: Interaktivní tabule

 

Tištěné materiály:

Učebnice, knihy, časopisy, noviny, brožury.

 

Zdroje na internetu:

Webové adresy (URL), které podpoří realizaci projektu.

 

Další:

Možnost uskutečnit besedu na dané téma, exkurzi, besedu.

Opatření pro instrukce studentům s různými potřebami

 

Student s problémy s učením:

Ve skupině bude vždy jen jeden žák s postižením nebo jeden žák s poruchou učení. Upravené požadavky, speciální instrukce a hodnocení, více času na práci, průvodní šablony, podpůrné struktury a podpora od dalších učitelů.

 

Cizinec:

Webové stránky a další zdroje v rodném jazyce; širší spektrum způsobů, jak předvést, co se učit; pomoc dalších zaměstnanců; pomoc spolužáků.

 

Nadaný student:

Nadaný žák bude tvořit zadaný úkol samostatně nebo po domluvě s vyučujícím může tvořit projekt s žákem, který má poruchu učení. Náročnější úlohy; práce navíc, která potřebuje rozkrývání souvislostí; rozsáhlejší průzkum v oblasti, kterou si student sám volí; časově neohraničené úlohy a projekty.

Hodnocení studentů:

Hodnocení je prováděno pomocí hodnotících tabulek. Každému úkolu je přiřazeno bodové hodnocení. Maximální počet bodů je xy. Může hodnotit jak učitel, tak i spolužáci i sám autor (nebo kolektiv autorů). Hodnocení je rozděleno na 4 části:

1)      Obsah témata, nápady, znalosti a názory, které jsou jádrem prezentace.

2)      Přesnost – správnost, přesnost, užitečnost a aktuálnost informací, gramatická správnost.

3)      Design a rozvržení – integrování multimediálních prvků jako textů, grafik, animací za účelem sdělení informací.

4)      Spolupráce a zapojení – společná práce za účelem dosažení lepších výsledků než při individuální práci.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek