Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Odpovědi - Vzdělávací obory, vzdělávací ...

Odpovědi - Vzdělávací obory, vzdělávací obsah

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor VÚP
Odpovědi - Vzdělávací obory, vzdělávací obsah

Na současných osnovách nám nevyhovuje například to, že látka probíraná v předmětu dějepis v prvním ročníku se probírá i v ZSV o dva roky později. Umožní nám RVP G to, abychom si učivo do ročníků distribuovali podle toho, jak potřebujeme?
Ano. Škola si vytvoří ŠVP tak, aby jí vyhovoval. Způsob rozložení očekávaných výstupů a učiva do ročníků je zcela na ní a je podstatou tvorby osnov v ŠVP.

Proč mají gymnázia měnit své současné osnovy, když nejsou žádné nové učebnice? Proč nemohou učit jako předtím?
Obsah vzdělávání na gymnáziu navazuje na základní vzdělávání, které bylo nutné modernizovat a aktualizovat. Na tuto změnu reaguje také vzdělávání na gymnáziu. Zásadní změnu představuje formulace klíčových kompetencí a očekávaných výstupů. Tento přístup směřuje k tomu, aby žáci dokázali získané vědomosti a dovednosti aplikovat v praxi a osvojovali si některé postoje a hodnoty.

Proč mají školy měnit své současné osnovy, když nejsou žádné nové učebnice?
Současná doba nás nutí o vzdělávání jinak přemýšlet, jinak jej plánovat a jinak realizovat. V období přípravy ŠVP přemýšlíme nejen o vzdělávacím obsahu, ale také o tom, jak potřebné informace získat. Doba, kdy jediným zdrojem informací byla více či méně zdařilá učebnice je snad už dávno pryč. Učebnice je jen jedním z podpůrných prostředků výuky. V současné době vyučující využívají odbornou literaturu, která se váže k jejich předmětu, vytvářejí vlastní učební texty, prezentace, využívají všechny dostupné informační zdroje. V dohledné době budou jistě vycházet učebnice reagující na nové pojetí gymnaziálního vzdělávání, ze kterých bude možné vybírat.

Bude možné v ŠVP přesunout některé tematické okruhy z jednoho vzdělávacího oboru do druhého, respektive z jednoho vyučovacího předmětu do druhého?
Ano, v ŠVP je možné jednotlivé tematické okruhy, celky nebo témata, respektive očekávané výstupy, které se k nim váží, integrovat (to znamená propojit s jinými tématy nebo očekávanými výstupy, zjednodušeně tedy přesunout) pro posílení mezioborových vztahů, případně integrovat celé obory. Zároveň je možné také jakékoliv vzdělávací obory rozdělit (např. oddělit literaturu od jazyka v oboru Český jazyk a literatura).

Jak se bude řešit zařazení průřezových témat do ŠVP z hlediska počtu hodin, zakomponování do výuky apod.?
Tato problematika je uvedena v RVP G v kapitole Průřezová témata a v poznámkách k učebnímu plánu. Škola má na vyšším stupni gymnázia za povinnost do svého ŠVP zařadit všechna průřezová témata a všechny jejich tematické okruhy (výběr námětů činností uvedených u každého tematického okruhu je v kompetenci školy).
Na nižším stupni musí šestiletá gymnázia do ŠVP zařadit celé průřezové téma Výchova demokratického občana z RVP ZV. Ostatní průřezová témata z RVP ZV mohou zařadit, pokud to považují za účelné vzhledem k výchovným a vzdělávacím záměrům školy.
Osmiletá gymnázia musí na nižším stupni zařadit do vzdělávacího obsahu všechna průřezová témata RVP ZV. Z toho průřezové téma Výchova demokratického občana musí zařadit celé, z ostatních průřezových témat RVP ZV musí škola zařadit alespoň některé tematické okruhy tak, aby žáky připravila na realizaci tematických okruhů průřezových témat obsažených v RVP G.
Průřezová témata se mohou stát součástí jiných předmětů (časovou dotaci pak mají společnou s daným předmětem, obohatit ji lze z disponibilních hodin), je možné je realizovat jako projekty nebo kurzy apod., nebo je zařadit jako samostatné předměty (časovou dotaci pak čerpají z disponibilních hodin). O formě a časové dotaci rozhoduje škola vzhledem ke svým záměrům a možnostem.

Jak jinak nazvat předmět biologie, je-li do něj zařazen vzdělávací obsah obru Výchova ke zdraví?
Název předmětu je plně v kompetenci školy, v ŠVP musí být někde zmíněno (např. v charakteristice předmětu) z jakých vzdělávacích oblastí (oborů) je předmět vytvořen.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek