Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > Virtuální duet

Virtuální duet

Výuková úloha Virtuální duet je mezipředmětová aktivita zacílená na interpretaci informací, které (ne)jsou obsažené v hudebním videoklipu. Aktivita je zaměřená na práci s mediálním sdělením, obsahovou analýzu a uvědomění si, jaké informace skutečně obsahuje a jaké si v něm sami domýšlíme, přispívá tak k rozvoji čtenářské a mediální gramotnosti. Posiluje v žácích pozornost vůči detailům. To je důležité nejen u uměleckého podání jako zde, ale i u jiných mediovaných obsahů.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Náměty učebních činností pro rozvoj gramotností na 2. stupni ZŠ

Název námětu

Virtuální duet

Vzdělávací obor

Výchova k občanství; Český jazyk a literatura

Období

2. stupeň ZŠ (6.–9. ročník)

Tematický okruh

Člověk ve společnosti; Komunikační a slohová výchova

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

  • Žák kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.
  • Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Čtenářská gramotnost

Žák samostatně (průběžně a podle potřeby) hledá a propojuje výslovné i skryté informace v textu.

Žák propojuje myšlenky, názory, postoje z četby náročných textů s vlastními znalostmi, zkušenostmi a názory. Tvoří a formuje podložené interpretace textu a porovnává je s jinými interpretacemi.

Žák odhalí v přiměřeném textu literárním, publicistickém či prostě sdělovacím autorský záměr a diskutuje o něm.


Popis námětu na učební činnost žáka

Výuková úloha Virtuální duet je mezipředmětová aktivita zacílená na interpretaci informací, které (ne)jsou obsažené v hudebním videoklipu. Aktivita je zaměřená na práci s mediálním sdělením a uvědoměním si, jaké informace skutečně obsahuje a jaké si v něm sami domýšlíme, přispívá tak k rozvoji čtenářské a mediální gramotnosti. Posiluje v žácích pozornost vůči detailům. To je důležité nejen u uměleckého podání jako zde, ale i u jiných mediovaných obsahů.

Aktivita je inspirována metodou kritického myšlení čtení s předvídáním, ale práce s psaným textem je transformována do práce s videem. Zapojení tzn. videa s předvídáním vychází z mé zkušenosti s žáky a statistik [1], které potvrzují, že YouTube, server na sdílení videí, využívá každý den drtivá většina dětí a mladých lidí. Je proto třeba, aby v rámci rozvoje čtenářské a mediální gramotnosti posilovali žáci i dovednost interpretovat takovýto druh sdělení, včetně odhalování manipulativních technik v něm.

Popsaná aktivita je vhodná k užití ve Výchově k občanství nebo v rámci Českého jazyka. Ve smyslu metodického pojetí (video s předvídáním) je využitelná v jakémkoli vzdělávacím oboru a stupni vzdělávání. Aktivita byla vyzkoušena v 8. a 9. ročníku základní školy (Výchova k občanství), na střední škole (Základy společenských věd), při přípravě budoucích učitelů (didaktické semináře oboru Společenské vědy) i při vzdělávacím semináři pro knihovníky (ukázka práce při lekcích informačního vzdělávání).

Na začátku aktivity učitel seznámí žáky s průběhem aktivity. Bude se pouštět hudební videoklip Virtuální duet od skupiny Tata Bojs [2]. Učitel bude video průběžně zastavovat a úkolem žáků bude vyplnit pro daný moment celý řádek do předem rozdané tabulky dle následujících pokynů:

  • čas zastavení ukázky
  • Co se bude dít? Žák zapíše, co si myslí, že bude v ukázce následovat, jak se posune bezprostřední děj.
  • Proč? Představu o pokračování ukázky je nutné podložit konkrétním vysvětlením (nelze zapsat např.: Protože si to myslím; Nevím; Jinak by to ani nešlo.)
  • Co se skutečně stalo? Po odhalení, jak videoklip pokračoval, si žák dopíše správnou odpověď.

Časy k zastavení:

  • 0:05
  • 2:22
  • 3:10
  • 5:24

Čas

Co se bude dít?

Proč?

Co se skutečně stalo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po každém zastavení a vyplnění řádku následuje představení toho, co si žáci zapsali. Učitel stále žáky upozorňuje, aby se vztahovali k zadaným pokynům. Zejména k uvedení argumentů, faktů podporujících jejich přesvědčení o dalším vývoji děje videoklipu. Je na zvážení učitele, zda budou žáci pracovat samostatně nebo ve skupinách.

Po představení všech názorů učitel pustí ukázku dál, aby bylo jasné, co se doopravdy stalo. Po chvilce opět zastaví video a přichází druhá fáze, kdy spolu s žáky rozebírá správnost jejich tipů na další průběh děje.

Důležité je zaměřit se zejména na správnost a přesnost odhadů (např. V čem se shodoval tvůj tip se skutečným pokračováním? V čem naopak ne? Překvapilo tě, jak ukázka dále pokračovala? Proč?) a na jejich zdůvodnění (např. Podle čeho ses orientoval při formulování závěrů? Proč myslíš, že jsi měl správný odhad? Proč myslíš, že ses v pokračování zmýlil?).

Při fázi vyhodnocování je důležité, aby učitel upozornil žáky na různé přístupy k posouzení interpretace mediálního sdělení. Primárně je správným řešením takový popis, který se shoduje s pojetím autorů videoklipu. Na druhou stranu dle zadaných kritérií práce jsou v pořádku i tipy, které se sice neshodují s originálním ztvárněním, ale jsou podepřeny argumenty, které se jasně objevily v původním sdělení. Například: Po zastavení v čase 2:22 si myslím, že důležitou roli bude v příběhu hrát pes a příběh se bude točit kolem něj. Důvodem je to, že se zvíře objevuje hned v úvodu vyprávění babičky. Při přehrání další části videoklipu se pes v příběhu už nevyskytuje, nebude proto hlavním aktérem.

Rozdílně je třeba vnímat tvrzení, v nichž se žáci ve svých tipech nechali „oklamat“ něčím, co ve videoklipu vůbec nebylo. Ze zkušenosti s realizací aktivity jde o jejich vlastní zkušenost, přání, podobnost s jiným příběhem či očekávání stereotypního chování. Například: Po zastavení v čase 2:22 si myslím, že důležitou roli v příběhu bude hrát pes, protože staří lidí mají rádi psi, chodí s nimi ven a celý jejich život se v podstatě točí kolem péče o mazlíčky. Ve videoklipu nebylo o psovi nic řečeno, objevil se zde jako kulisa a v žácích evokoval zažitou představu, že důchodci tráví hodně času se svými mazlíčky, jsou pro ně důležití.

Učitel se snaží na základě rozboru konkrétních pasáží z videoklipu žáky směřovat k uvědomění si, že naše interpretace sdělení, textu vždy vychází kromě jeho obsahu velice často i z naší zkušenosti s podobnou situací. Dále je důležitý vliv našeho očekávání od sdělení a případné manipulativní techniky autora, který má určitý záměr, s nímž sdělení předává. Míra vlivu jednotlivých podnětů je však individuální (viz získaná různorodost odpovědí vyskytujících ve třídě), bývá ovlivněna věkem, životní zkušeností, vzděláním a samozřejmě úrovní čtenářských a interpretačních dovedností.

Námět k inovaci, rozšíření: Je na učiteli, jaké pasáže zvolí k interpretaci, kdy tedy video zastaví. Výše uvedené časy vycházejí z mé zkušenosti, které pasáže jsou pro žáky z hlediska interpretace obtížnější a přinášejí nejzajímavější diskusi. Možnou inovací je použití jiného videa. Pro funkčnost aktivity by se mělo jednat o velmi známé video s dějem a dostatečným prostorem pro neočekávaný vývoj (např. Ondřej Brzobohatý – Identity).

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Cílem aktivity je demonstrovat žákům, jaké různé okolnosti nás ovlivňují při interpretaci mediálního sdělení, a posilovat jejich dovednosti kriticky o informacích přemýšlet, analyzovat je. Aktivita pracuje s hudebním videoklipem umístěným na YouTube, čímž propojuje „trochu jiný svět textu“ (informačních sdělení) a internetový server, se kterým dennodenně pracuje velké množství dětí a mladých lidí. Práce s hudebním videoklipem zároveň funguje jako aktivizační prvek. Obsahově se výuková činnost vztahuje k mediálním obsahům, přesah lze spatřovat v technikách manipulace s příjemcem sdělení (reklama, mediální sdělení, volby aj.) a dovedností správně argumentovat.

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí čtenářskou gramotnost.

Čtenářská gramotnost. Výuková aktivita posiluje žákovu dovednost provádět obsahovou analýzu předloženého textu, snahu zachytit autorský záměr (i když se jedná o píseň). Žák v rámci metody video s předvídáním musí své názory vztažené k videu zakládat na faktech, hledat pro ně konkrétní argumenty. Činnost přispívá svým zaměřením k tomu, aby se žák učil rozlišovat mezi informacemi uvedenými přímo v textu a pouhými domněnkami. S tím souvisí i odhalování prvků mimo text, které čtenáře ovlivňují (například osobní zkušenost s podobnou situací zobrazenou ve videoklipu).  

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek