Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Barvené čarování

Ikona prakticky

Barvené čarování

Ikona prikladIkona blok
Autor: Barbora Škaloudová
Anotace: Metodicky rozpracovaný galerijní program pro 1. stupeň ZŠ, který reflektuje barvu ve vztahu ke konkrétním uměleckým dílům. Klíčové momenty tvůrčích činností jsou doplněné o obrazovou dokumentaci a doporučené návazné aktivity.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 1. období » rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ
 2. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 1. období » v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna, Exkurze
Nutné pomůcky: kádě s vodou; barevné papíry; pigmenty; vzorky barevných škál; barevné filtry; igelity a provázky; diarámečky; diaprojektor
Klíčová slova: výtvarná výchova, barva, světlo, galerijní animace, odraz, míchání barev

Cíl výuky:

rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity
Učivo (rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity)
 • barva jako základní vizuálně obrazný element
 • uplatňování barvy ve vlastním vizuálně obrazném vyjádření
 • zákonitosti míchání barev
 • vliv světla na vnímání barev

Scénář a klíčové momenty tvůrčího procesu

Evokace

Na vodní hladině je nejlépe patrné, jakými barvami hraje přilehlé okolí. Prozkoumejte s námi obrazy, na nichž si malíři hrají s barvou na vodní hladině. Vyzkoušejte, co dokáže odraz, jak se míchají barvy a jakou čarovnou moc má světlo.
Jakou barvu má voda?
Děti si vybavují, jakou barvu má podle jejich představ a vzpomínek voda.

Očekávaný dílčí výstup:

 • Uvědomuje si svou představu o barvě vody.

"Odraz"

V ateliéru jsou pro děti připravena tři pracoviště - kádě s vodou, barevné papíry a baterky.
Jak získává voda barvu? Co se ve vodě odráží?
Pomocí různých barevných papírů zkoušejte pozorovat, co se děje s vodou, když k ní přikládáme různé barvy z vrchu, ze strany, na dno. Vytvářejí se tak různé iluze vodních hladin.

 

o

 

 

 

 

 

 


o
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávané dílčí výstupy:

 

 

 

 

 

 

 • Uvědomuje si, co všechno může ovlivňovat barvu vody (počasí, prostředí kolem vody, dno řeky, moře...).
 • Vytváří a interpretuje iluze vzniklé vodní hladiny.

"Míchání"

Voda barvu nezískává jen tím, že odráží své okolí, ale i tím, že ji někdo nebo něco obarví...
Víte, že existují tři barvy, ze kterých lze namíchat skoro všechny barvy?
Každé pracoviště dostane 3 základní barvy (rozpustné pigmenty) - žlutou, červenou a modrou. Vytvořte tyto barvy:
1. skupina - oranžovou,
2. skupina - zelenou,
3. skupina - fialovou.
Zkuste vytvořit celé barevné spektrum, použijte pro to další čiré nádoby.

 

 

ooo
 
 

 

 

 

 
 
 Očekávaný dílčí výstup:
 • Pomocí experimentu si osvojuje zákonitosti míchání barev (základní a podvojné).
 • Rozeznává a pojmenovává jednotlivé barvy spektra.

Animace obrazu (G. Klimt - Vodní zámek)

ob

Je na obraze něco, co je nám povědomé z předešlých experimentů? Čím je vodní plocha "obarvená"? Co všechno může ovlivňovat barvu vodní hladiny? V jaké části dne (ročním období) asi malíř obraz namaloval?
Zavřete oči a zkuste si představit, že se nad hladinou najednou objeví kupa mlhy, chvilku to vypadá, že se rozpadne a zmizí, zevnitř se ale najednou vynoří velký vír, který pomalu po celé krajině roznese zimu, vše zamrzá... Představte si, jak krajina vypadá...
Vyjádřete momentální dojem z krajiny pomocí barevných proužků.

Děti mají k dispozici celou škálu barev. Každý svou krajinu popíše, aniž by na ni ukázal, ostatní hádají, která to je...

Co se stalo s barvami na obraze, když tam vstoupila zima?

 

obo
 
 


 


 

Očekávané dílčí výstupy:

 • Uvědomuje si, co na konkrétním vizuálně obrazném vyjádření ovlivňuje barvu vody.
 • Porovnává prvky vizuálně obrazného vyjádření a třídí je na základě odlišností vycházejících z jeho zkušenosti.
 • Volí vhodné prostředky, které vyjadřují nejlépe jeho představu.

Animace obrazu (W.Hablik - Křišťálový zámek)

 

o
 
 

 

 
 

 

 

 

Děti porovnají své představy křišťálového zámku s představou malíře.
V čem se obraz podobá vaší představě a v čem se liší? Co se stalo s původním zámkem? Vidíte ho někde? Kde se vzaly všechny ty barvy?

Očekávaný dílčí výstup:

 • Porovnává různá vizuálně obrazná vyjádření na základě svých zkušeností a představ.

Tvorba vodní hladiny

Utvořte svou vlastní "vodní hladinu" do okýnek diapozitivů, překrýváním (mícháním) barevných fólií, igelitů, provázků.
K dispozici jsou jen základní barvy, mícháním vznikají jejich valéry.
Děti si vybírají, jakou vodní hladinu budou tvořit:

 • vodní hladinu v procesu změny (reakce na událost v expozici),
 • vodní hladinu ráno, dopoledne, v pravé poledne, když se stmívá, v noci...

Všechny vzniklé "vodní hladiny" jsou promítnuty, děti interpretují své obrazy, popisují, co chtěly vyjádřit. Vytvářejí si vlastní asociace na základě obrazů druhých.

 

 

 

ooo
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Očekávané dílčí výstupy:

 • Hledá prostředky pro vyjádření svých představ.
 • Uplatňuje netradiční postupy a prostředky k dosažení osobního záměru.
 • Aplikuje znalosti o pravidlech míchání barev.
 • Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.

Reflexe

Na závěr si děti sdělují a hodnotí své zážitky. Popisují, co si pamatují a co se dozvěděly.

Očekávané dílčí výstupy:

 • Slovně se vyjadřuje k těm momentům programu, které pro sebe pociťuje jako nejdůležitější.
 • Používá osvojené pojmy, je schopen sdělit důležité fáze tvůrčího procesu, popsat uplatněné postupy a prostředky.

Doporučené návazné aktivity

"Deník" vodní hladiny
Na osobně vybraném konkrétním příkladě vodní hladiny zaznamenává pozorované změny barvy. Prostředky: barevné skici, fotografie, doprovodný text, záznamy důležitých informací.

"Odrazy"
Co všechno se odráží a kde (prosklené fasády, auta, změny barev a tvarů). Prostředky: fotografie, video, černobílé a barevné kresby.

"Vodní hladiny"
Experimenty v prostoru, prostorové instalace. Prostředky: velké formáty igelitů, různé druhy textur a barev.

Inspirační zdroje k návazným aktivitám:
W. Turner, C. Monet, M. Rothko, J. Příhoda


Doporučená literatura:
Baleka, Jan: Modř - barva mezi barvami, Praha: Academia, 1999
Paramón, José M.:Teorie barev, Praha: Svojtka a Vašut, 1995
Goethe, Johann Wolfgang von.: Theory of Colours. MIT, 1982
Wenzel Hablik (1881 - 1934); Galerie výtvarného umění v Chebu; červenec - srpen 1992
At the Origins of Abstraction 1800-1914, Museé d´Orsay, listopad 2003 - únor 2004


O doprovodných programech Lektorských oddělení Národní galerie v Praze získáte více informací na tel. 224301003 nebo na webových stránkách www.ngprague.cz.

Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat  
Didaktická povaha příspěvku  
Forma výuky  
Metoda výuky  
Předpokládaný časový nárok
 • 1 - 3 hodiny
Nutné pomůcky a prostředky
 • kádě s vodou; barevné papíry; pigmenty; vzorky barevných škál; barevné filtry; igelity a provázky; diarámečky; diaprojektor
Informační zdroje
 • G. Klimt - Vodní zámek, W. Hablik - Křišťálový zámek
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Možné doporučit i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Reflexe:

Barvené čarování: praktický námět
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 10. 10. 2005
Zobrazeno: 13569krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
, . Barvené čarování. Metodický portál: Články [online]. 10. 10. 2005, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/výtvarná výchova/314/BARVENE-CAROVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.