Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Excuse me, where is…

Ikona prakticky

Excuse me, where is…

Ikona inspirace
Autor: Mgr. Jana Zachová
Spoluautor: Mgr. Veronika Sováková
Anotace: Předložená aktivita je součástí cyklu „Znám místo, kde žiji“. Je zaměřena na osvojení si základní slovní zásoby týkající se popisu cesty, bydliště, kterou žák následně využívá v krátkých jednoduchých větách. Z pohledu gramatického žáci pracují s rozkazovacím způsobem. Je procvičována pravolevá orientace. Aktivita byla pilotována v 5. ročníku ZŠ. Vzhledem k faktu, že se první cizí jazyk začíná učit v různých ročnících 1. stupně ZŠ, je na uvážení učitele, kdy aktivitu do výuky zařadí.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » 2. období » rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Mluvení » 2. období » sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Nutné pomůcky: tabule, čtvrtky, fixy, vytvořený pracovní list
Klíčová slova: anglický jazyk, Člověk a jeho svět, výtvarná výchova, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, digitální gramotnost, PPUČ

Excuse me, where is....- realizace aktivity

1. Příprava kartiček na pexeso

Žáci si v rámci předmětu ČaS, Prvouky nebo Výtvarné výchovy vyrobí kartičky s obrázky mapových značek. Dále si nastříhají prázdné kartičky na anglická slovíčka. Učitel rozdělí děti do skupin po třech.

Autor díla: Mgr. Jana Zachová

2. Nácvik slovíček

V hodině anglického jazyka učitel ukazuje svoje kartičky a přiřazuje k nim anglická slovíčka. Žáci ve skupinách zapisují slovíčka na prázdné kartičky. Učitel poskytne přehled slovíček na tabuli.

 


3. 
Procvičování slovíček – Spoj slovíčka se správnou značkou

Autor díla: Mgr. Jana Zachová


Učitel nechá děti ve skupinách a řekne jim, aby si zamíchaly kartičky a rozložily je na stůl. Žáci potom spojují mapové značky s anglickými významy. (prac. list, aktivita č. 1)

Variace:

  • Výměna kartiček s jinou skupinou (žáci se tak seznámí s jiným druhem písma a kresby)
  • Pexeso
  • Jeden žák vybere obrázek a ostatní musí najít správné slovíčko

 

4. Směry

Učitel rozdělí děti do dvojic a zopakuje s nimi základní směry.

Variace:

  • Učitel poskytne dětem kopie nebo obrázek směrů na tabuli
  • Učitel poskytne pouze obrázky a děti říkají směry
  • Učitel pantomimou ukazuje směry a děti hádají
 

Společně přečtou instrukce k dalšímu úkolu. Učitel vysvětlí dětem na příkladu, co mají dělat. Žáci pracují samostatně. Kontrola probíhá společně na tabuli, nebo si učitel práci žáků vybere. (prac. list, aktivita č. 2)

 

Ukázka žákovského řešení


5. 
Práce s mapou

Učitel nechá děti pracovat ve stávajících dvojicích nebo je obmění. Ukáže dětem mapu a projde s nimi jednotlivé názvy obchodů. Společně si přečtou instrukce a učitel se ujistí, že dětí rozumí, kde se na mapě nacházejí a kam mají dojít. Žáci potom pracují samostatně. (prac. list, aktivita č. 3)

Upraveno podle https://en.islcollective.com/resources/printables/
worksheets_doc_docx/give_and_follow_directions_on_a_map/
prepositions-giving-directions/50367

Ukázka žákovského řešení

6. Vlastní mapa

Učitel práci s vlastní mapou ponechá jako práci pro rychlíky či aktivitu na doma. Společně se žáky přečte zadání a vysvětlí, co mají dělat. Buď rozdělí žáky do dvojic, nebo je nechá pracovat samostatně (prac. list, aktivita č. 4).

Ukázka žákovského řešení

Zpětná vazba k výuce, reflexe učitele

Plánovanou přípravu jsem musela přizpůsobit věku dětí a časovým možnostem. Pokud bych aktivitu realizovala ve čtvrtém ročníku, zajistila bych, že děti umí mapové značky z předmětu ČaS, a propojila bych si Anglický jazyk s Výtvarnou výchovou.

Děti si představenou aktivitu velice užily. Nejvíce je bavila tvorba kartiček a hry s nimi. Samy si vymýšlely různé obměny a slovíčka si rychle osvojily. Dívky dobrovolně realizovaly úkol navíc. V úkolu navíc jsem dostala nakreslenou mapu podobnou té, kterou jsem dávala dětem já. Nebyly použity mapové značky. Je potřeba toto dětem upřesnit. Překvapilo mě, že nikdo z dětí nezvládl zcela správně druhý úkol (kresba jednoduché cesty). Neuměly si poradit s vyznačením křižovatky a i v pátém ročníku pro ně byla problémem pravolevá orientace. Doporučuji tomuto cvičení nechat prostor a zopakovat předem strany.

 

Rozvíjená gramotnost/rozvíjené gramotnosti:

Čtenářská:

Vědomě používá základní strategie pro porozumění textu, např. předvídání, vizualizace, propojování s vlastní zkušeností, vyjasňování neznámých slov

Matematická:

Využívá text lineární, diagramy, grafy, tabulky, schémata, myšlenkové mapy, fotodokumentaci, obrázky apod. a umí s nimi funkčně pracovat

Formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ II.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc1166 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 03. 2019
Zobrazeno: 2231krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZACHOVÁ, Jana. Excuse me, where is…. Metodický portál: Články [online]. 06. 03. 2019, [cit. 2020-10-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/výtvarná výchova/22039/EXCUSE-ME-WHERE-IS….html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.