Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Lidská sídla

Ikona prakticky

Lidská sídla

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Mgr. Markéta Přibylová
Anotace: Námět na aktivity v hodinách zeměpisu, kdy žáci plní různé úkoly týkající se problematiky sídelních systémů a urbanizace.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Terénní geografická výuka, praxe a aplikace » aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
 2. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Výtvarná výchova » vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření
 3. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Vyhledávání informací a komunikace » ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Ekosystémy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: Školní atlas dnešního světa (nakladatelství TERRA), počítač s připojením k internetu
Klíčová slova: Umění a kultura, Zeměpis, SWOT analýza, Informační a komunikační technologie, Člověk a příroda, Výtvarná výchova

Problematika sídelních systémů a urbanizace je nesmírně složitá, ale zároveň nabízí spoustu možností, jak toto téma uchopit. Jednu takovou praktickou aktivitu vám nabízím ve svém příspěvku. Lze ji realizovat v rámci výuky zeměpisu nebo informatiky v 8. nebo 9. ročníku ZŠ, popřípadě ve 3. nebo 4. ročníku osmiletého gymnázia.

Světová velkoměsta a jejich problémy

Předpokládaný časový rozsah: 2 vyučovací hodiny

Při této aktivitě žáci pracují ve skupinách. Každá skupina dostane dvě „slepé" mapy světa (viz mapa 1) a jednu okopírovanou tabulku (viz tabulka 1). Do první mapy podle obrázků ve Školním atlase dnešního světa (mapy s názvem Kořeny civilizace) zakreslí historicky první města a napíše názvy států nebo říší, kde tato města vznikla. Než začnou žáci pracovat na druhé mapě, musí vyplnit tabulku 1, kde mají k počtu obyvatel přiřadit největší aglomerace světa a státy, ve kterých leží.

Poznámka: Informace na internetové adrese de.wikipedia.org/wiki/Agglomeration.

Vyberte si z těchto aglomerací: Jakarta, Ciudad de México, Manila/Quezon City, Mumbai (Bombaj), Tókyó/Jokohama (Tókjó/Jokohama), Soul/Ičchon, Shanghai (Šanghaj), New York, São Paulo (Sao Paulo), Delhi (Dillí), Calcutta (Kalkata), Los Angeles, Karáchi (Karáčí), Osaka/Kobe (Ósaka/Kóbe), al-Qahiráh (Káhira/Gíza).

Po vyplnění tabulky zaznamená každá skupina polohu těchto měst a jejich názvy do druhé „slepé" mapy světa. První a druhou mapu porovná a napíše úvahu o tom, jaké faktory ovlivňují rozvoj urbanizace.

Poté dostanou žáci od učitele další tabulku (viz tabulka 2), kde jsou uvedené názvy a počet obyvatel deseti největších velkoměst světa v roce 1950 a v roce 1990. Porovnají tuto tabulku s tabulkou 1 a ve skupinách vypracují následující úlohy:

 • 1. Doplňte do tabulky, ve kterých státech tato velkoměsta leží.
 • 2. Sečtěte počet obyvatel 15 největších měst světa v roce 1950, 1990 a 2007 a vyřešte tento úkol: Zvýšil se podíl městského obyvatelstva mezi roky 1950 a 2007, když víte, že počet obyvatel v roce 1950 byl zhruba 2,5 miliardy a v roce 2007 6,5 miliard?
 • 3. V roce 2007 nově postoupily mezi první desítku aglomerací: ...
 • 4. Naopak v roce 2007 první desítku opustily tyto aglomerace: ...
 • 5. Která města z tabulky pro rok 1950 chybí v první desítce v roce 2007? Jaké závěry z toho můžete vyvodit?
 • 6. Ve kterém světadílu bylo v roce 1990 nejvíce měst, jež patřily k největším aglomeracím světa?
  7. Ve kterém státě byly v roce 2007 zastoupeny dvě světové aglomerace?
 • 8. Označte v tabulce aglomerace, které již dnes mají dvakrát větší počet obyvatel než ČR, tzn. ......... mil. obyvatel.

Na závěr práce skupiny své výsledky, úvahy a mapy prezentují před spolužáky.

Citace a použitá literatura:
[1] - HERINK, J.; TLACH, S. Základy zeměpisných znalostí - sbírka úloh k sestavování testů, k procvičování a ověřování učiva zeměpisu podle Standardů základního vzdělávání pro 6. - 9. ročník.. Praha : Česká geografická společnost, s r., 1999.  
[2] - Školní atlas dnešního světa. Praha : Terra, 2000.  
[3] - PEŠTOVÁ, J. Praktický zeměpis - pracovní učebnice zeměpisu pro 6. - 9. ročník základní školy a víceletá gymnázia. Praha : Česká geografická společnost, 1999.  
[4] - ŘEZNÍČKOVÁ, D. Současný svět - pracovní sešit k učebnicím zeměpisu pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií.. Praha : Česká geografická společnost, 2006.  
[5] - Aglomeration. [cit. 2008-01-11]. Dostupný z WWW: [http://de.wikipedia.org/wiki/Agglomeration].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf275 kBMapa
Odstranitpdf50 kBTabulka 1
Odstranitpdf58 kBTabulka 2
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 01. 2008
Zobrazeno: 15616krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŘIBYLOVÁ, Markéta. Lidská sídla. Metodický portál: Články [online]. 11. 01. 2008, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/výtvarná výchova/1801/LIDSKA-SIDLA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.