Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - středně těžké mentální... > Kompetence pracovní > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Měření spotřebované elektrické energie a...

Ikona prakticky

Měření spotřebované elektrické energie a platba za ni

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Petr Jakeš
Anotace: Prakticky zaměřená úloha, při jejímž řešení si žáci uvědomí souvislost mezi naměřenou spotřebou elektrické energie a finančními výdaji za ni, hledají efektivní možnosti úspor při provozu spotřebičů a platbách za spotřebovanou elektrickou energii.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk, stát a hospodářství » sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, a vyhýbá
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Energie » využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: elektroměr a podle zvolené formy je možno využít pracovní listy, výpočetní techniku, Internet
Klíčová slova: spotřeba elektrické energie, elektroměr, náklady na elektrickou energii

Při řešení úlohy si žák uvědomí souvislost mezi spotřebou energie a vody a finančními náklady na ni a naučí se odečíst spotřebu elektrické energie na elektroměru.

Žák:

 • vyjádří náklady na spotřebu elektrické energie domácnosti vKč
 • nalezne efektivní možnosti úspor při provozu elektrických spotřebičů a platbách za elektrickou energii
 • posoudí výhodnost koupě elektrických spotřebičů zhlediska jejich úspornosti
 • hledá cesty kúsporám energií i finančních výdajů ze svého budoucího rozpočtu
Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Variantu vybírá podle časových a materiálních podmínek, složení třídy atd. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

 1. frontální práce
 2. samostatná práce - jeden žák / skupinová práce
 3. projekt - jeden žák / skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.

Forma zpracování:

 1. samostatný zápis do sešitu
 2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
 3. přímo v PC v tabulkovém procesoru - se zadanými vzorci v buňkách/bez předem zadaných vzorců v buňkách
Měření spotřebované elektrické energie a platba za ni

Praktické cvičení:
Odečtěte na elektroměru ve škole/doma spotřebu elektrické energie za určité období (za den, týden) a vyjádřete náklady na spotřebovanou elektrickou energii v Kč.

Pro jednoduchost je možno počítat bez paušálních složek v platbách za elektřinu a náklady na spotřebovanou elektřinu počítat jako součin spotřebované energie vynásobené sazbou za jednu kilowatthodinu.

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

projekt

vstupní údaje

elektřina - cena za jednotku

učitel

učitel

žáci

řešení

elektroměr - výchozí stav

učitel+žáci

žáci

žáci

elektroměr - konečný stav

učitel+žáci

žáci

žáci

spotřebovaná elektrická energie za dané časové období

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na spotřebovanou elektrickou energii v Kč

učitel+žáci

žáci

žáci

závěr

Jak souvisí spotřeba elektrické energie s náklady na tuto dodanou energii?
Jaké jsou efektivní možnosti úspor při nákladech na elektrickou energii?

učitel+žáci

žáci

žáci

Shrnutí a zhodnocení aktivity

Jednoduchá úloha, kterou je možno řešit v libovolné variantě podle volby vyučujícího. Úlohu jsme řešili v různých třídách různými metodami - u všech forem práce třídy aktivně spolupracovaly. Při řešení úlohy metodou projektu počítali žáci náklady na elektrickou energii spotřebovanou doma. Závěrečná diskuse proběhla nejen nad dosaženými výsledky, ale i nad praktickými možnostmi úspor za elektrickou energii.

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 10. 2008
Zobrazeno: 6836krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JAKEŠ, . Měření spotřebované elektrické energie a platba za ni. Metodický portál: Články [online]. 21. 10. 2008, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/spotřeba elektrické energie/2693/MERENI-SPOTREBOVANE-ELEKTRICKE-ENERGIE-A-PLATBA-ZA-NI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.