Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - středně těžké mentální... > Kompetence občanské > má povědomí o základních právech a povinnostech... > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - středně těžké mentální... > Kompetence občanské > má povědomí o základních právech a povinnostech... > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Spolupráce se sociálními partnery na tvorbě...

Spolupráce se sociálními partnery na tvorbě ŠVP

Informativní příspěvek
Autor Ing. Jiří Charvát
Zkušenosti ze spolupráce se sociálními partnery při tvorbě pilotního školního vzdělávacího programu.

Kontext

Když se naše škola v roce 2005 zapojila do projektu Pilot S, měli jsme tu počáteční výhodu, že jsme měli již zkušenosti z programu PHARE, na něž jsme mohli navázat. I přesto se objevovaly nové požadavky spojené se správným a pro nás jako tvůrce pilotního programu opravdu přesným pochopením pravidel pro tvorbu nového školního vzdělávacího programu v rámci dvoustupňového kurikula zaváděné nové soustavy vzdělávacích programů. Byli  jsme si vědomi, že pro každou školu, tedy i pro nás, je otázkou prestiže zapojit se do tohoto významného projektu, tedy být u vzniku moderního a zjevně kvalitativně lepšího vzdělávání na našich středních odborných školách.

Východiska

Zkušenosti z projektů, rámcový vzdělávací program, projekt Pilot S

Cíle

Vytvořit a úspěšně realizovat školní vzdělávací program

Realizace

Když se naše škola v roce 2005 zapojila do projektu Pilot S, měli jsme tu počáteční výhodu, že jsme měli již zkušenosti z programu PHARE, na něž jsme mohli navázat. I přesto se objevovaly nové požadavky spojené se správným a pro nás jako tvůrce pilotního programu opravdu přesným pochopením pravidel pro tvorbu nového školního vzdělávacího programu v rámci dvoustupňového kurikula zaváděné nové soustavy vzdělávacích programů. Byli  jsme si vědomi, že pro každou školu, tedy i pro nás, je otázkou prestiže zapojit se do tohoto významného projektu, tedy být u vzniku moderního a zjevně kvalitativně lepšího vzdělávání na našich středních odborných školách.

Moje úloha v realizačním týmu projektu Projektu Pilot S spočívala v několika aktivitách:

Aktivita 2 - Spolupráce se sociálními partnery

Aktivita 4 - Tvorba pilotních školních vzdělávacích programů (ŠVP)

Aktivita 5 - Ověřování ŠVP

V první části byla provedena analýza trhu práce a jeho vliv na vzdělávací program školy a připravované ŠVP a interní evaluace práce školy. V další části jsme tvořili Profil absolventa a vlastní ŠVP podle příslušných RVP tak, aby výuka podle prvních pilotních ŠVP mohla být zahájena již v září 2006. Ve třetí etapě (2006–2008) byla zahájena výuka podle vytvořených ŠVP a ověřována jejich funkčnost a reálnost.

V následujícím textu bych se rád podělil o poznatky získané při práci mé i práci mých spolupracovníků, se kterými jsem řešil úkoly spojené se zmíněnými aktivitami. Hlavně se zaměřím na analýzu trhu práce a spolupráci se sociálními partnery. Nutno podotknout, že harmonogram i samotný obsah jednotlivých aktivit byl tvůrci tohoto projektu navržen z mého pohledu dobře a byl dostatečným vodítkem pro naši práci.

K samotné analýze jsme přistoupili tak, že v první rovině se prováděla analýza současného stavu, tj. posuzovali jsme my a hlavně také naši sociální partneři dosavadní učební osnovy námi vyučovaného oboru. Jejich platnost, potřebnost a účelnost.

Ve druhé rovině jsme posuzovali potřeby kladené vstupem moderní doby nejenom do profese, ale i do života ve třetím tisíciletí. Nejvíce se však podle našeho očekávání vyjadřovali sociální partneři, neboť si uvědomovali a sami mohli nejlépe posoudit, v čem trh práce klade největší požadavky na kvalitní přípravu již při studiu na budoucí povolání.

Výsledkem obou rovin pojetí analýzy byly podklady pro tvorbu Profilu absolventa, Pracovního profilu a i samotné ŠVP.

Aktivita 2. Spolupráce se sociálními partnery v regionu

Jako sociální partneři pro tento projekt byly vybrány významné firmy našeho regionu, které mají zkušenosti v regionálním, celonárodním, ale i evropském trhu. Zároveň zaměstnávají pracovníky ve stejném, ale i v příbuzných oborech. Mají rovněž zkušenosti s absolventy naší školy a s našimi žáky, kteří jsou u nich na praxi ve třetím ročníku. Také se zúčastňují maturitních zkoušek u čtyřletých oborů a závěrečných zkoušek u tříletých oborů.

 • Sociální partneři potvrdili, že cítí potřebu zapojit se do tvorby a realizace ŠVP.
 • Chápou to jako promítnutí potřeb trhu práce do přípravy absolventů – zaměstnanců.
 • Zjišťují si znalosti a vlastnosti žáků již v průběhu studia.
 • Na praxi mohou profilovat absolventy dle potřeby.
 • Mohou nabídnout zaměstnání bez rizika pro firmu i pro našeho žáka – jejich zaměstnance

Z mých dosavadních zkušeností se spoluprací s kýmkoli „zvenku", ať se jednalo o tvorbu, nebo i o pouhé připomínkování různých návrhů či textů, vím, že ne každý z oslovených umí, nebo má podmínky vytvořit dokument. Proto jsem se rozhodl připravit a „naservírovat" maximální možné, ale přehledné množství informací a podkladů. Oslovit s nimi sociální partnery, požádat je o prostudování, posouzení, připomínkování a doplnění již „předchystaných" verzí.

Dokumenty předané sociálním partnerům:

 1. Osnova, podle které jsme vedli dosud výuku v učebním oboru „Strojní mechanik pro stroje a zařízení".
 2. Rámcový vzdělávací program oboru řešeném v projektu – PILOT S.
 3. Náš návrh Školního vzdělávacího programu.
 4. Návrh Profilu absolventa.
 5. Návrh pracovního uplatnění absolventa.

Toto se ukázalo jako správné. Všichni se okamžitě orientovali v problematice, znali výchozí stav a požadovaný formát výstupu. Stačilo promítnout svoje zkušenosti, poznatky, popřípadě potřeby do vznikajících materiálů a dostatek podkladů pro koncepční práci na tvorbě dokumentů byl na světě. Dokonce i celkem krátké termíny na zpracování problematiky (viz tabulka 1), byly dostatečné a pohodlně umožňovaly všechny podklady získat, analyzovat a postupně zpracovávat.

Tab. 1

Rámcový harmonogram aktivity 2

Termín

Regionální vstupní semináře (3), pracovní setkání týmů ve škole

srpen – září 2005

Analýza regionálního trhu práce, formulace požadavků SP na vzdělávání v oboru

září – prosinec 2005

Zpracování studií

prosinec 2005 – leden 2006

Semináře - hodnocení a prezentace studií

únor – březen 2006

Spolupráce SP na tvorbě ŠVP (konzultace,posuzování ŠVP)

leden – prosinec 2006

Vyhodnocení aktivity; zpráva

listopad – prosinec 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Již jsem zmiňoval „předchystané" předkládané materiály. Jejich velkou výhodou jsou víceméně formálně jednotné odezvy – posouzení a požadavky, se kterými se dobře pracuje, jsou přehledné a porovnatelné. Pro ilustraci přikládám text jednoho ze sociálních partnerů, ve kterém se vyjadřuje k otázkám a k dokumentům tvořených v rámci tohoto projektu:

Projekt PILOT S

2351H/01 Strojní zámečník

Situace na regionálním trhu práce:

 • Zlínsko je velmi silným strojírenským regionem a v dnešní době cítíme nedostatek pracovních sil vyučených (a schopných) v tomto oboru. Ať už se jedná o kvalifikované strojní zámečníky – opraváře strojů a výrobních linek (včetně pracovišť generálních oprav), pracovníky pro montáž nových strojů a linek, tak i strojní zámečníky při výrobě (svařování) ocelových konstrukcí stojů a linek.
 • Také vzhledem k dosavadnímu vývoji průmyslu v ČR (opětný růst průmyslové výroby v ČR, výrazně vyšší růst HDP oproti západním zemím EU) a prognózám na další roky bude uplatnění těchto absolventů bezproblémové, řekl bych, že se budeme potýkat i s nedostatkem těchto absolventů.

Naším záměrem bylo (naše spolupráce s ISŠT Zlín probíhá již 6 let) a do budoucna je získávat budoucí absolventy pro praxi v posledních ročnících, zjistit si jejich odborné a všeobecné znalosti a v případě zájmu z obou stran nabídnout jim u nás zaměstnání bez velkého rizika v počátku (absolvent a jeho znalosti a vlastnosti jsou již známy, daný absolvent naopak zná již naši firmu, orientuje se v ní a zná strukturu). Z toho tak profituje nejen naše firma , ale i absolvent (např. za dobu spolupráce s ISŠT jsme ihned po skončení studia u nás zaměstnali již 14 absolventů této školy. Jednalo se o obory strojní zámečník a mechanik seřizovač).

Rád tudíž vítám možnost spolupodílet se na tvorbě tohoto projektu, mít možnost přenést naše požadavky již do výuky, a tím profilovat absolventy na potřeby naší firmy.

Profil absolventa / Profesní profil pro obor vzdělání:

 • Daný, již vytvořený profil absolventa je z mého pohledu dostatečný a není potřeba jej upravovat (je správně nastavený z pohledu potřeby a uplatnění absolventa po skončení studia).

Rámcový vzdělávací program

 • Po prostudování rámcového vzdělávacího programu a mého posouzení  potřeb firmy  mohu jen říci, že RVP je nastaven dobře.
 • Vyzdvihnout bych chtěl definované odborné kompetence. Dle mého názoru jsou dobře definované a nemám k nim žádné připomínky.

Školní vzdělávací program

Tento program by bylo z mého pohledu dobré doplnit o následující okruhy:

 • teoretická příprava:
  • zvýšit pokud možno počet hodin výuky cizího jazyka (jako pro zahraniční firmu je to pro nás důležitý prvek)
  • zvýšit počet hodin výuky výpočetní techniky (stále více strojů a zařízení je vybaveno řídícími systémy, základní ovládání PC je dnes již nutností)
 • praktická příprava:
  • základy svařování el. obloukem (metoda MIG)
  • tvrdé pájení plamenem
  • odporové (bodové) svařování
  • základy kování (je již v ŠVP)
  • montáž a demontáž strojních součásti a skupin (ložisek, ozub. a řetěz. kol – správná metodika montáže a demontáže, používání montážních přípravků, stahováků, apod.)
  • základní seznámení s pneumatickými a hydraulickými obvody (min. zapojení – ventil 3/2, 5/2, 5/3 – válec)

Konec citace jednoho ze sociálních partnerů.

Z uvedeného textu vyplývá názor sociálního partnera k předkládaným materiálům i k celkovému pojetí změn přicházejících do systému. Zároveň můžeme celkem přehledně identifikovat požadavky a názory ke zkvalitnění výuky. Tyto názory jsou samozřejmě velice subjektivní a každá firma – sociální partner – má trochu jiný názor. Je to dáno většinou jiným zaměřením výroby, velikostí firmy, organizací provozu atd.

Jsou však názory a požadavky, které se mohou objevovat u všech posouzení. A to nejen od sociálních partnerů, ale i například od Úřadu práce, Krajského úřadu atd. Proto je potřeba Analytickou studii pojmout „zeširoka" a nevycházet pouze z požadavků, nebo názorů jednoho subjektu.

Názory a hlavně požadavky, které jsme po následných vzájemných konzultacích posoudili jako opodstatněné, jsme se snažili promítnout do připravovaných ŠVP.

Toto ale také nemusí být vždy jednoduché. Pro některé požadavky na odborný výcvik, jako je třeba montáž a demontáž strojních součástí a skupin, pneumatické a hydraulické obvody, práce na lisech apod. nemá škola prostory nebo strojní a další technické vybavení. Ty pak nejdou řešit jinak, než zahrnout je do odborného výcviku prováděném u takových sociálních partnerů, kteří na rozdíl od školy mají k tomu podmínky. V tom případě se musí zvolit takový systém kontroly tzv. provozní praxe, který zaručí naplňování bodů osnovy. Dále jsou i požadavky, které zvyšují finanční náročnost vzdělávání. To byl například požadavek na svářečský průkaz. Jelikož jsme jej ale obdrželi od všech zúčastněných, nezbylo, než udělat vše pro jeho realizaci. V oblasti teoretického vyučování je také na zváženou, jestli zvýšení o jednu hodinu cizího jazyka týdně je zárukou výrazně lepší připravenosti absolventů v této oblasti. Což je důsledek nižší úrovně žáků devátých tříd přicházejících do učebních oborů.

Se všemi těmito požadavky je potřeba dál pracovat, analyzovat je a hledat řešení pro jejich zapracování do ŠVP. Proto před samotnou aktivitu – 4. Tvorba pilotních školních vzdělávacích programů (ŠVP) je zařazena aktivita – 3. Evaluace práce školy – příprava na zamýšlenou změnu.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek