Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - středně těžké mentální... > Kompetence občanské > má povědomí o základních právech a povinnostech... > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Óda na aplikované modely

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor PhDr. Helena Denková
Článek pojednává o aplikovaných modelech spolupráce škol a firem. Cílem článku je seznámit odbornou pedagogickou veřejnost s tím, co je to aplikovaný model spolupráce z pohledu žáka a školy a z pohledu firem. Článek poskytuje informace, k čemu je možné aplikovaný model využít v praxi.

Co je aplikovaný model?

Aplikovaný model je rámcový popis spolupráce škol a zaměstnavatelů vytvořený pro určitý konkrétní obor vzdělání (RVP).

Aplikované modely vycházejí z tzv. obecných modelů spolupráce (vytvořeny pro kategorie dosaženého vzdělání H, M, L0). Ty v obecné rovině obsahují všechny možné aspekty, které je třeba řešit při plánování spolupráce školy se zaměstnavateli v oblasti odborné přípravy žáků. Zaměřují se na obsahové, organizační, legislativní i finanční aspekty praktického vyučování žáků, evaluaci, ale také na profilovou maturitní zkoušku, roli odborníka z praxe vstupujícího do výuky žáků a na stáže učitelů v reálném prostředí firem. Cílem je zkvalitnit přípravu absolventů pro budoucí uplatnění v praxi.

Aplikované modely jsou zpracovávány pro 30 skupin oborů vzdělání v kategoriích dosaženého vzdělání H, M, L0. V dané skupině a kategorii je vždy vybrán jeden reprezentativní obor (zpravidla s největším počtem žáků), pro který odborníci ze škol, zástupci zaměstnavatelů a koordinátor NÚV model zpracují, tzn. konkretizují jednotlivé body obecného modelu ve směru specifik daného oboru vzdělání. Vzniklý model pak představuje určitý příklad, jak je možné spolupráci popsat a nastavit. Je inspirativním podkladem pro popis vlastní spolupráce konkrétní školy a jejího sociálního partnera.

K čemu je aplikovaný model?

Aplikovaný model doplněný případovou studií má pro školy i firmy funkci inspirativní, je vodítkem pro plánování a realizaci vzájemné spolupráce.

Na základě aplikovaného modelu si škola rozpracuje vlastní popis spolupráce s konkrétní firmou. Pro tento popis jsou připraveny nástroje – šablony, které specifikují plánovanou spolupráci, popisují její průběh a způsob ověření kvality a dosahovaných výsledků.

a) pro školu

Z hlediska školy je podrobně vypracovaný popis (vyplněná šablona) dokumentem, který pomáhá vymezit a maximálně konkretizovat, co a za jakých podmínek budou žáci na pracovišti vykonávat, jak bude probíhat hodnocení, jaké bude časové rozvržení spolupráce s firmou apod. Tím bude možné lépe sledovat a vyhodnotit kvalitu spolupráce, např. zda žáci na pracovišti opravdu vykonávají stanovené činnosti, a tak i zvýšit kvalitu odborné přípravy žáků.

Příkladové aplikované modely budou také obsahovat prvky a uplatňovat principy Evropského systému ECVET, který přispívá k přenosu a uznání znalostí, dovedností a kompetencí získaných v průběhu studijní nebo pracovní stáže doma či v zahraničí, ale také prvky zajišťování kvality v odborném vzdělávání (EQAVET).  Oba nástroje pomohou školám plánovat a realizovat spolupráci se zaměstnavateli i s ohledem na mezinárodní mobilitu žáků (budoucích absolventů) a učitelů. Modely budou obsahovat např. příklady jednotek výsledků učení, které jsou jedním z klíčových prvků podporujících transparentnost mobility pracovních sil v mezinárodním měřítku.

Aplikované modely zahrnují různé formy spolupráce škol a firem, které pomáhají prohlubovat propojení výuky s odbornou praxí.

Skrze modul stáží učitelů (nejen) odborných předmětů na pracovištích zaměstnavatelů si budou moci školy se zaměstnavateli nastavit řízený program vzdělávání pedagogických pracovníků za pomoci odborníků z praxe s cílem zvýšit odbornou kvalifikaci učitelů, a tím přeneseně i kvalitnější přípravu budoucích absolventů školy pro trh práce.

Kooperace školy a jejích sociálních partnerů při nastavování spolupráce může být impulsem pro revizi ŠVP, podrobně vyplněné šablony se pak stanou dodatkem ŠVP.

b) pro firmu

Z pozice zaměstnavatelů modely nabízejí několik výhod. Pro firmy, které se chystají spolupráci se školou teprve navázat, je to komplexní přehled o tom, jakými záležitostmi je třeba se zabývat před započetím vlastní spolupráce. Příkladové aplikované modely zaměstnavatelům poskytnou prvotní představu o tom, co spolupráce obnáší v daném oboru nebo skupině oborů.

Pro zaměstnavatele již spolupracující se školami je vyplnění jejich vlastních šablon prostředkem k lepšímu uchopení praktické přípravy žáků i učitelů tím, že bude komplexně a detailně popsána. Významným prvkem pak je možnost zaměstnavatelů při plánování spolupráce se školou do jisté míry ovlivnit obsah vzdělávání (praktické přípravy žáků), přiblížit ho požadavkům reálného pracovního prostředí, a tak přispět k snazšímu uplatnění absolventů na trhu práce (v rámci závazného dodržení RVP). Při realizaci odborné přípravy žáků existuje podklad, o který se obě strany opírají a soustřeďují se na jeho naplňování.

c) pro žáka

Vyplněná šablona popisující spolupráci s firmou, která se stala dodatkem k ŠVP, umožňuje žákům získat představu o cílech praktické přípravy, o jejím průběhu i o tom, co se má na daném pracovišti v konkrétní firmě naučit. Rodiče žáků i žáci samotní vědí, co od této praktické přípravy mají očekávat, jak bude probíhat a jaký bude její přínos. Srozumitelně vyjádřené popisy kompetencí (očekávaných výsledků učení), které žák na pracovišti získá a budou všemi zainteresovanými stranami — školou a firmou — validovány, budou popsány v jednotce výsledků učení, která je mezinárodně uznávanou formou popisu získané praxe (ECVET) a může pomoci absolventům při hledání pracovního uplatnění.

Celkovým výsledkem využití aplikovaných modelů v praxi je zvýšení kvality praktického vyučování, využitelnost pro absolventy při prokazování získaných kompetencí v reálném pracovním prostředí, transparentnost postupů a výsledků výuky pro zaměstnavatele a tím zvýšení prestiže školy.

 

S pracovními návrhy modelů pro jednotlivé skupiny oborů se můžete seznámit na stránkách projektu http://www.nuv.cz/pospolu/modely-spoluprace-skol-a-zamestnavatelu nebo na Metodickém portálu v digifoliu Pospolu http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6339. Pracovní návrhy modelů spolupráce je možné průběžně připomínkovat prostřednictvím dotazníku.

Příležitostí k seznámení s modely spolupráce škol a zaměstnavatelů jsou také vzdělávací kurzy, které se konají od konce ledna 2015 zdarma v různých krajích ČR. Více informací o obsahu a termínech kurzů najdete na http://www.nuv.cz/pospolu/vzdelavaci-akce, kde se můžete na akce také přihlásit.

Od března 2014 se budou konat workshopy pro jednotlivé skupiny oborů (celkem 30 workshopů), kde si mohou účastníci vyměnit zkušenosti s praktickým vyučováním v reálném pracovním prostředí. Podkladem k tomu jim bude právě model spolupráce pro příslušnou skupinu oborů vytvořený v projektu Pospolu. Účastníci se seznámí i s dalšími výstupy projektu - případovými studiemi a metodickými publikacemi. Cílem workshopů je zajistit co nejširší zpětnou vazbu od odborné veřejnosti ke zpracovávaným modelům spolupráce a promítnout do nich její zkušenosti a připomínky.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek