Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - středně těžké mentální... > Kompetence občanské > má povědomí o základních právech a povinnostech... > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Sebehodnocení školy a školní vzdělávací program

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Mgr. František Lufinka
Příklad dobré praxe je ukázkou vzájemného propojení připravenosti a stavu školy vzhledem ke kurikulární reformě.

Kontext

V rámci tohoto příkladu dobré praxe bude popsána vzájemná provázanost připravenosti školy na nový způsob tvorby pedagogického dokumentu, kterým ŠVP je.

Východiska

 1. Projekt PILOT S
 2. Metodické semináře NÚOV Praha
 3. Školská legislativa
 4. Evaluační standardy
 5. Existence RVP
 6. Tvorba ŠVP
 7. Sociální partnerství

Cíle

 • Uvědomit si, zda je škola připravena na možnost tvorby ŠVP jako vlastního pedagogického dokumentu
 • Provést celohodnocení školy ve vztahu k tvorbě školních vzdělávacích plánů
 • Nastavení evaluačních standardů a jejich vyhodnocení ve vztahu k ŠVP
 • Vytvoření pracovního týmu ze zaměstnanců a sociálních partnerů pro tvorbu ŠVP
 • Důkladné seznámení se s RVP
 • Nalezení „společné řeči" pracovního týmu zainteresovaného do tvorby ŠVP na základě možností školy, znalostí RVP a potřeb regionu (učitelé teorie, učitelé odborného výcviku, zástupci sociálních partnerů, vedení školy)
 • Vlastní tvorba jednotlivých ŠVP jako kolektivní práce

Realizace

Ve školním roce 2005/2006 jsme se přihlásili do projektu PILOT S a následně jsme byly vybráni na jeho realizaci s oborem Zlatník a klenotník s tím, že podle nově vytvořeného ŠVP budeme vyučovat od 1.9.2006.

Na základě prvotních metodických seminářů NÚOV Praha si vedení školy uvědomilo, že se musí podívat na situaci, zda je škola vůbec schopna ŠVP realizovat. Jednou z možností bylo využít hodnocení školy, které organizace musí vytvářet na základě § 12 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Rámcovou strukturu vlastního hodnocení školy určuje vyhláška MŠMT ČR
č. 15/2005 Sb. V § 8 zmíněné vyhlášky jsou stanoveny hlavní oblasti vlastního hodnocení.

Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na:

 • cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu a jejich reálnost a stupeň dostupnosti
 • posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v RVP a odpovídajících pracovních předpisech
 • oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblastí, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření
 • účinnost opatření podle písmene c) obsažených v předchozím vlastním hodnocení

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy:

 • podmínky ke vzdělávání
 • průběh vzdělávání
 • podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání
 • výsledky vzdělávání žáků a studentů
 • řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

Úspěšnost kurikulární reformy je založena na faktu, zda je vedení školy a pedagogický sbor pojmou jako výzvu k možnosti ovlivnění tvorby základního pedagogického dokumentu, kterým ŠVP bez diskuze je.

Škola byla zapojena do projektu PILOT S s oborem Zlatník a klenotník. Z tohoto faktu by se mohlo zdát, že bylo nutné zjišťovat, jak na tom škola je vzhledem k tvorbě jednoho ŠVP, ale vedení školy vzalo v úvahu nutnost postupně vytvořit ŠVP pro ostatní obory v rámci dvouleté lhůty po schválení RVP. Z těchto důvodů byla v organizaci zpracována SWOT analýza, která měla vypovídající hodnotu pro veškerá vzdělávací zaměření na škole.

Výsledky SWOT analýzy o stavu školy:

S - silné stránky

 • širší oborová struktura školy, která umožňuje přechod žáků mezi jednotlivými obory
 • mladý kolektiv zajištující odborný výcvik se snahou dále se vzdělávat
 • velmi dobré vybavení dílen umožňující práci všemi tradičními technologiemi
 • dobrá úspěšnost žáků při závěrečných a maturitních zkouškách
 • nízký počet nezaměstnaných absolventů ve statistikách ÚP
 • velice dobrá uplatnitelnost absolventů studijního oboru - není vykazován žádný nezaměstnaný absolvent
 • velice dobrá spolupráce: učitel - učitel OV - vychovatel
 • ochota značné části pedagogického sboru učit se
 • aktivní účast části učitelů na vzdělávacích školeních a seminářích
 • pracující Rada školy
 • dobře fungující domov mládeže pro vlastní žáky a žáky ostatních středních škol města
 • několik let výnosná doplňková činnost
 • dobré klima školy, vstřícný vztah mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči
 • možnost přístupu k internetu pro žáky
 • vybavení knihovny základní literaturou pro jednotlivé obory
 • propagace školy na výstavních a prodejních akcích
 • podíl školy na akcích města
 • dobrá spolupráce ve výuce se SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou (přechod žáků v rámci studia)
 • skvělá umístění v barmanských a dalších gastronomických soutěžích
 • pořádání rautů pro různé příležitosti
 • řada učitelů a učitelů OV prošla před „učením" výrobní sférou
 • vypracování studijních materiálů učiteli pro obory, kde nejsou příslušné učebnice
 • odborné domácí i zahraniční exkurze v rámci vzdělávání
 • účast školy v projektu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Oděv a doplněk (zde zapojení jak sklářských a bižuterních oborů, tak i oboru Zlatník a klenotník)
 • dobrá spolupráce s největšími zaměstnavateli v oboru sklo, bižuterie a stříbrnictví (Preciosa, Jablonex-Group a Soliter)
 • účast školy na projektech PILOT S, KVALITA I
 • pověření školy koordinací práce v projektu KVALITA I v oborech Sklář, Brusič a Malíř skla
 • škola je členem SVB (Svaz výrobců bižuterie)
 • od roku 2006 je škola místním centrem CVLK
 • škola od roku 1991 uskutečňuje řadu školení a kurzů ve spolupráci Úřadem práce Jablonec nad Nisou, hospodářskou komorou, výrobními podniky, městem, Policií ČR a pod. (kurzy PC, jazykové kurzy, kurzy účetnictví, specializované a technologické kurzy pro výrobní podniky ..)
 • dobrá dopravní dostupnost v ranních hodinách
 • stravování žáků a zaměstnanců je na velice dobré úrovni
 • poskytování ubytovacích služeb i v průběhu roku
 • existence prodejny vlastních výrobků
 • účast na Sympoziu uměleckých a sklářských škol ČR (2004)
 • účast na sportovních akcích
 • sportovní zázemí pro školu odpovídá potřebám - 3 hřiště s umělým povrchem, posilovna a vlastní sportovní hala
 • blízká dostupnost sportovního areálu a městského bazénu
 • pravidelné lyžařské výcviky pro 1. ročníky

W- slabé stránky

 • nedostatečné finanční zdroje
 • z hlediska financí není možné zajistit při výuce nejnovější technologie
 • zastaralé pomůcky při výuce (nové neexistují)
 • neexistence nových odborných učebnic pro některé obory (používají se učebnice ze 60 let)
 • klesající zájem o vzdělání ze strany některých rodičů a žáků
 • výskyt poškozování školního majetku a vybavení domova mládeže
 • havarijní stav výměníku - písemné informace KÚ a v rámci energetického auditu
 • stárnoucí učitelský sbor a nechuť absolventů VŠ nastoupit do pedagogického procesu
 • vzrůstající problémy v kvalitě sociálního zázemí
 • nevyhovující stav šaten žáků školy
 • ne zcela vyhovující osvětlení ve třídách
 • energetická náročnost oborů
 • neexistující zateplení objektů školy
 • slabší dopravní dostupnost v odpoledních hodinách (z těchto důvodů začíná výuka v 7.50 hod.)
 • nenaplněnost některých oborů
 • nedostatečná komunikace s rodiči v některých případech
 • drobné nedostatky v propagaci školy a budování pozitivní stránky vůči veřejnosti

O- příležitosti

 • udržení malého počtu nezaměstnaných absolventů pomocí pedagogického procesu provázaného požadavky trhu práce
 • rozvíjení talentů žáků školy
 • umožnit žákům ve spolupráci se sociálními partnery seznámit se nejen formou exkurzí s novými technologickými procesy, které nejsou finančně dostupné ve školních podmínkách, ale i zajištěním krátkodobých praxí
 • nadále spolupracovat s ÚP a HK v případě rekvalifikačních a doškolovacích kurzů
 • vytvořit databázi vzdělávacích akcí pro potřeby CVLK
 • snažit se o zapojení žáků do produktivní práce ve spolupráci s výrobními podniky
 • zajistit pravidelné návštěvy představitelů sociálních a výrobních partnerů na odborném výcviku žáků
 • vytvořit těsnější spolupráci se sociálními a výrobními partnery - škola by se měla podílet na realizaci úkolů zadaného partnerem, ten by měl zajistit prezentaci projektu
 • zapojit žáky do konkurzních akcí města a jiných veřejných institucí
 • zaměření na práci s dětmi z problémových poměrů
 • práce se žáky se specifickými poruchami učení
 • zlepšit podmínky přístupu žáků k internetu ve škole a na domově mládeže
 • rozšířit nabídky vzdělávání dospělých
 • využít všech možností prezentace školy na výstavách, seminářích a sympoziích v rámci regionu i celorepublikově
 • snažit se najít finance pro činnost školy zpracováním projektů z EF
 • snažit se udržet a popřípadě rozšířit stávající oborovou strukturu školy - od řemeslných až po službové obory
 • udržení rozvíjející se spolupráce se sociálními a výrobními partnery
 • v případě potřeby rozšířit činnost pro potřeby výuky českého jazyka pro cizince

T- ohrožení

 • demografický vývoj počtu žáků středoškolského věku
 • problémy s obnovou a omlazováním učitelského sboru
 • nedostatek financí pro opravu výměníku, zateplení a výměnu oken objektů školy
 • nebezpečí havárie výměníku v topné sezoně
 • zvyšování cen energie (plyn, elektřina, kyslík) pro potřeby oborů
 • zvyšování cen surovin a prvovýrobků nutných pro odborný výcvik
 • ztráta tvořivého přístupu některých učitelů v souvislosti se stavem ve školství
 • státní koncepce školství jako celku
 • nekoncepční činnost některých podnikatelských subjektů v době náboru na školy

Po zpracování SWOT analýzy bylo nutné o smyslu tvorby ŠVP ve škole znovu mluvit, diskutovat, poskytnout dostatek prostoru pro vyjádření „vlastních" myšlenek. Bylo nutné pracovníky školy správně motivovat, abychom je pro plnění úkolů při tvorbě ŠVP získali. Souběžně s tím jsme museli pracovnímu týmu zajistit přístup ke schválenému RVP, aby měli základní dokument k dispozici a měli z čeho vycházet při plnění dalších kroků tvorby ŠVP. V těchto momentech hrály významnou roli metodické semináře NÚOV Praha, které mnohdy pomáhaly upřesnit nejasnosti, které se během tvorby objevovaly.

Dalším důležitým bodem tvorby ŠVP bylo aktivní zapojení sociálního partnera do práce na ŠVP. Do této doby byl vliv sociálních partnerů (výrobní sféry) na vzdělávací proces spíše pasivní - neměli velkou možnost ovlivňovat osnovy jednotlivých oborů, protože byly vydávány centrálně.

V podmínkách neustálé diskuze, vzájemného vysvětlování, pracovních setkání, vyměňování si názorů elektronickou poštou v závislosti na výsledku SWOT analýzy a plnění úkolů vycházejících z celkového hodnocení školy a potřeb sociálních partnerů může vzniknout ŠVP, který je základním pedagogickým dokumentem pro určité vzdělávací zaměření.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Prvotním krokem ke vzniku kvalitního ŠVP určité školy je to, že se vedení školy musí ztotožnit s možností ovlivnění vzdělávacího procesu. Druhým bodem je důsledná analýza stavu a připravenosti školy k samotné tvorbě ŠVP. Bez tohoto vyhodnocení si myslíme, že nelze zajistit další kroky, které umožňují samotnou práci na ŠVP. Dalšími kroky jsou již:

 • výběr koordinátora a vedoucího pracovního týmu
 • výběr pracovního týmu školy včetně sociálního partnera
 • besedy, semináře, pracovní schůzky. vyměňování si názorů na kurikulární reformu
 • samotná tvorba ŠVP
 • ověřování ŠVP v reálných podmínkách školního roku
 • vyhodnocení ŠVP po reálném ověřování

Měli bychom si uvědomit, že ŠVP není dogma, ale otevřený systém, který by měl pružně reagovat na změněné podmínky během své existence.

Kontakt

Střední škola řemesel a služeb

Smetanova 66

466 01 Jablonec nad Nisou

tel./fax 483 320 803

e-mail: skola@sosjbc.cz, lufinka@sosjbc.cz

www.sosjbc.cz

Mgr. František Lufinka

ředitel školy

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek