Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Sluníčko

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Marie Horčičková
Anotace: Žáci v kruhu diskutují o změnách v přírodě souvisejících s létem. Poté se naučí písničku Colours. Další aktivitou je skupinová práce, při které podle daných instrukcí vyrobí maketu slunce, cílem je dodržet pořadí barev zadaných v angličtině. Hotovou práci si skupiny vymění a navzájem zhodnotí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 1. období » pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
  3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 1. období » roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Základní podmínky života
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: text písně - popř. i s notovým zápisem, klavír, šablony ve tvaru kruhu (průměr 10 cm), barevné papíry, nůžky, lepidla, pracovní list pro žáka - Colours nastříhaný do skupin, temperové barvy, flip se slovní zásobou
Klíčová slova: příroda, barvy, slunce, změny, léto, nůžky, stříhat, výroba, maketa

Příprava

Předem stanovíme den, kdy se budeme zabývat tématem proměn v přírodě, které souvisejí s létem a s intenzivním sluníčkem. Žákům oznámíme, že jednotlivé aktivity budou probíhat dvojjazyčně.

Popis činnosti
Evokace (10 minut)

Učitel v ranním kruhu s dětmi pohovoří o změnách v přírodě spojených s létem. Při výčtu změn, které děti napadnou, zmíní také prodlužování dne a zkracování noci (naše část planety Země je přivrácená ke Slunci). Změny, které děti napadnou, se zapisují na flip.

Aktivita - píseň Colours (20 minut)

Příroda je v létě barevná, Slunce vykouzlí barvy - děti se naučí písničku o barvách. Melodie je stejná jako u známé písně Head and Shoulders.

Text písně:
Red and yellow, blue and green, blue and green,
Red and yellow, blue and green, blue and green,
And brown and pink and grey and white,
Red and yellow, blue and green.

Až se děti písničku naučí, zahrajeme si hru: stoupne si pokaždé ten, kdo má na sobě něco v barvě, o které se zrovna zpívá.

Aktivita - výroba slunce podle instrukcí (45 minut)

Děti pracují ve tří až pětičlenných skupinách. Jejich úkolem je vytvořit z papíru sluníčko podle barevných instrukcí (viz Worksheet 2 - Colours). Cílem je dodržet zadané barvy a jejich pořadí.

Na barevný papír obkreslí podle šablony kruh o průměru 10 cm a vystřihnou ho.

Vyrobí si barevné proužky (1 cm široké) - paprsky. Bude potřeba, aby si papíry rozdělily na 1 cm široké části a vystřihly je. Ty pak budou lepit po obvodu kruhu podle pořadí zadaného v pracovním listě. Je třeba zadat, v jakém směru mají lepit, např. po směru hodinových ručiček. Paprsek vždy ke středu připevní z obou stran, tj. oba konce proužku jsou zespoda přilepené ke kruhu. Viz obrázky v příloze č. 2.

Na závěr děti využijí kruhovou šablonu k podlepení - sluníčko tak bude pevnější a zároveň nebudou vidět přilepené konce jednotlivých paprsků.

Skupiny si navzájem vymění sluníčka i s instrukcemi a zkontrolují dodržení barev a jejich pořadí.

Reflexe (15 minut)

Děti si sednou do hodnotícího kruhu. Zástupce každé skupiny zhodnotí spolupráci svého týmu. Potom se k výsledku práce vyjádří skupinka, která sluníčko kontrolovala. Poslední slovo má učitel, který řekne svůj pohled na spolupráci skupiny a k výsledku se vyjádří z hlediska čistoty práce.

Žáci připíší novou slovní zásobu na flip.

Poznámky

Nakonec můžeme vytvořit ze všech sluníček jedno velké a domalovat mu obličej (viz příloha č. 3). Místo angličtiny lze použít jakýkoli jiný cizí jazyk.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 06. 2009
Zobrazeno: 10611krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HORČIČKOVÁ, Marie. Sluníčko. Metodický portál: Články [online]. 05. 06. 2009, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/slunce/3166/SLUNICKO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.