Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona informativni

Logopedická péče v ZŠ logopedické

Autor: Kateřina Denemarková
Spoluautor: Dagmar Kapustová
Anotace: Péče o žáky s vadami řeči; specifika nápravy na 1. a 2. stupni; naplňování klíčových kompetencí
Klíčová slova: klíčové kompetence, rozvoj řeči, logopedická péče

Již řadu let v Praze pomáhá dětem s poruchami řeči Církevní ZŠ logopedická Don Bosco. Svou více než šedesátiletou tradicí navazuje na péči, která byla dětem poskytována od roku 1945 v Praze - Libni, ve škole Na Košince. Od roku 1959 byla škole s názvem Mateřská a základní devítiletá škola internátní pro mládež vadně mluvící přidělena budova salesiánského kláštera v Praze 8 na Kobyliském náměstí, kde dlouhou dobu vychovávala žáky s vadami řeči a kterou musela v rámci restitucí v 90. letech opustit. V současné době škola sídlí v pronajatých budovách v Praze 8. Mateřská škola logopedická v Poznaňské 462 má kapacitu 32 dětí, Základní škola logopedická v Dolákově 555 je určena pro 150 žáků. Internát pro 45 žáků se nachází v Lešenské 548.

Vzhledem k tomu, že se jedná o školu samostatně zřízenou pro děti se SVP, je možné zřízení tříd s menším počtem žáků. Při vyučování je kladen důraz na klidnou, přátelskou atmosféru, která napomáhá pozitivnímu naladění na výuku. Pedagogové úzce spolupracují se školním foniatrem a psychologem i s katedrou speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK Praha. Logopedická péče ve škole probíhá jednak v rámci pravidelné individuální logopedie, na druhém stupni navazuje logopedická intervence. Kromě toho ve škole již několik let funguje logopedická poradna, která je otevřena v odpoledních hodinách. Mohou se do ní po dohodě přihlásit i zájemci, kteří školu nenavštěvují. Poradna byla zřízena pro děti, které potřebují intenzivní péči. Jedenkrát týdně se účastní třicetiminutových lekcí s logopedkou. V rámci logopedické intervence je zde prováděna nejen náprava výslovnosti jednotlivých hlásek. Logopedka se zaměřuje také na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, provádí s žáky gymnastiku mluvidel, navozuje správnou techniku jejich dýchání, procvičuje fonematický sluch a pravolevou orientaci, rozšiřuje slovní zásobu žáků a učí je relaxaci. V případě potřeby provádí u odpovídajících diagnóz synergetickou reflexní terapii s prvky myofunkční terapie. Žáci dostávají pravidelně úkoly pro domácí procvičování, nezbytná je spolupráce s rodiči tak, aby v připravených cvičeních pokračovali i doma.

Začátkem školního roku škola pořádá pro všechny žáky prvního stupně týden intenzivní logopedické péče. Žáci mají připravený odborný program na celé dopoledne a věnují se nápravě dané poruchy i rozvoji všeobecných komunikačních dovedností a nevyučují se v běžných předmětech. Součástí tohoto programu jsou cvičení na zlepšení sluchové a zrakové percepce, dále cviky na prostorovou orientaci, pohybovou koordinaci, celkový rozvoj motoriky a grafomotoriky. Oblíbená je také aktivní muzikoterapie, prožitková práce s barvami v rámci arteterapie a dramaterapie. Dochází tak k rozvoji řeči ve všech rovinách.

Tento program je velmi přínosný a oblíbený u všech dětí. Po jeho ukončení následně učitelé vyhodnocují společnou práci, připravují podklady pro stanovení diagnózy a individuální logopedické plány na celý rok. Pak se následně při hodinách individuální logopedie soustředí na procvičování obtížných prvků.

Pravidelně dvě hodiny týdně na 1. i 2. stupni je pro všechny žáky zařazen předmět Logopedická intervence, dříve nazývaný Logopedická péče. V prvních dvou ročnících probíhají obě hodiny formou individuální práce. Ve 3. až 5. ročníku jsou zařazeny hodina individuální péče a hodina kolektivní logopedické intervence. Na druhém stupni je realizována ve dvou hodinách týdně kolektivní logopedická péče. Tento předmět má za úkol zlepšení komunikačních dovedností žáků tak, aby byli schopni zapojit se do běžného života. Vede k úpravě určité vady, na základě které byl žák do naší školy přijat. Dle závažnosti diagnózy lze poruchu úplně odstranit, či zmírnit její projevy. Vzhledem k širokému spektru poruch, od řečových vad, přes SPU, ADHD až k autismu, je struktura předmětu přizpůsobována aktuální situaci s ohledem na individualitu každého žáka.

V hodinách individuální logopedie učitel - speciální pedagog pracuje podle individuálního logopedického plánu připraveného na míru každému žákovi, s přihlédnutí k jeho potřebám. Během těchto hodin používá pedagog speciální postupy a pracuje se speciálními pedagogickými pomůckami. Je nutná spolupráce s rodinou, popř. s jiným výchovným zařízením organizujícím odpolední činnost dětí (např. internátem).

1. stupeň

Cílem předmětu Logopedická intervence je formou her, cvičení, skupinové i samostatné práce rozvíjet mluvní projev žáků. Učit děti reagovat na podněty, vést rozhovor, vyjadřovat se k problémům, to vše s ohledem na žákovu individualitu a logopedickou diagnózu. Ke splnění těchto cílů se zaměřujeme na rozvoj a posilování sluchové a zrakové percepce, pozornosti, myšlení, paměti, jemné i hrubé motoriky a orientace. Učitelé provádějí s žáky gymnastiku mluvidel, nápravu výslovnosti jednotlivých hlásek, dechová a relaxační cvičení a nacvičují techniku správného čtení a psaní. K ověření dosažených cílů slouží logopedický záznam a video nahrávka, pořizovaná na počátku a konci školního roku.

2. stupeň

Na druhém stupni dochází k upevňování a prohlubování správné techniky mluveného, čteného a psaného projevu. Cílem je plně rozvinout žákovy komunikační dovednosti tak, aby se mohl zapojit do společnosti. Žáci rozvíjejí svou slovní zásobu a svůj všeobecný přehled. Dbají na správné použití zvukových prostředků řeči - tempa a melodie - při různých typech rozhovoru a čtení. Zlepšují svůj písemný projev. Učí se číst s porozuměním, strukturovat větší literární celky, vyhledávat podstatné údaje, používat encyklopedie a slovníky, pracovat s tiskovými materiály a PC.

Naplňování klíčových kompetencí

Při naplňování nového školního vzdělávacího programu "Škola porozumění" dochází ve škole v logopedické péči k naplňování následujících kompetencí:

Kompetence komunikativní vychází z rozvoje verbální i neverbální komunikace dětí, z rozvíjení slovní zásoby, formulování vlastní myšlenky, vyjadřování se k daným tématům jasně, stručně a srozumitelně, a to ústní i písemnou formou. Žáci se učí vyprávět, diskutovat, hledat vhodné argumenty a umět oponovat při osvojení si správné komunikační techniky. Nedílnou součástí je rozvoj dovednosti naslouchat druhým, porozumět slyšenému, vybírat podstatné informace.

Kompetence sociální a personální se rozvíjejí v pozitivním pohledu na svět i sebe sama. (Pokud nebudu mít rád sám sebe, nebudu mít rád ani lidi okolo.) Žák hledá cestu sám k sobě (Jsem dobrý člověk, který má právo na plnohodnotný život), tak i k lidem okolo. (Je mou povinností - cílem naučit se komunikovat sám se sebou, a tedy i s okolním světem. Snažit se ho pochopit, hledat to dobré jak na sobě, tak na ostatních.)

Kompetence k učení získávají žáci v pochopení významu mateřského jazyka pro jejich osobní i společenský život, v zlepšování řečového projevu, v osvojení dovednosti uplatnit ho při výuce ostatních předmětů, v sebehodnocení.

Naším cílem je učit žáky samostatně se připravovat, aktivně vyhledávat a zvládat nové situace, zvyšovat sebedůvěru při rozhovoru a řešení nových úloh při komunikaci. Na základě toho získávají kompetence k řešení problémů.

Ze schopnosti naslouchat, vnímat, chápat a rozumět, respektovat názory jiných lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, učit se chápat a respektovat společenské normy a zákony, vycházejí kompetence pracovní.

Logopedická péče se prolíná všemi předměty, dochází k úpravám vyučovacích postupů především při výuce jazyků. Učitelé volí texty, které odpovídají možnostem žáků, používají různé názorné tabulky a čtení s okénkem, zkracují psaný text nebo jej umožňují psát na PC. Výklad je vždy podepřen názorem, prodlužuje se doba procvičování. Dále pedagogové preferují zkoušení formou rozhovoru, používají předtištěné testy, ke kterým se vracejí během roku, a často hodnotí pomocí bodování. Je kladen důraz především na pochopení zadaného úkolu. Žáci jsou zvyklí používat názorné pomůcky, přehledy, tabulky. V případě těžké poruchy žáka lze po dohodě s rodiči osvobodit z výuky cizího jazyka.

Žáci se zároveň zdokonalují ve svém mluveném projevu a umění komunikace i při mimoškolních aktivitách. Často vystupují na školních besídkách, vánočních oslavách, Masopustu, při vítání jara nebo na závěrečné Akademii. Připravují vlastní divadelní vystoupení pro veřejnost, účastní se například festivalu v divadle Akropolis. Vše je podřízeno hlavnímu cíli výuky - vybavit žáky vším potřebným pro úspěšný a radostný život.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 28. 11. 2007
Zobrazeno: 9327krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DENEMARKOVÁ, Kateřina. Logopedická péče v ZŠ logopedické. Metodický portál: Články [online]. 28. 11. 2007, [cit. 2019-08-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/1734/LOGOPEDICKA-PECE-V-ZS-LOGOPEDICKE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.