Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Možnosti tu jsou...

Ikona prakticky

Možnosti tu jsou...

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Ondřej Nádvorník
Spoluautor: Petr Chára
Anotace: Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Výchovy k občanství) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může také sloužit jako inspirace pro hodinu samostatné VMEGS. Žáci přemýšlejí o výhodách a nevýhodách různých možností, jak se zapojit do rozvojové spolupráce. Hodnotí, které formy jim přijdou nejvhodnější.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Mezinárodní vztahy, globální svět » uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Mezinárodní vztahy, globální svět » uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory
 3. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Mezinárodní vztahy, globální svět » objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Objevujeme Evropu a svět
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: kopie možností, jak se zapojit
Klíčová slova: rozvojová spolupráce, fairtrade, chudoba
Postup

1. krok (5 min)

Zadejte žákům, aby odpověděli na následující otázky:

 • Zapojil bych se v budoucnu do rozvojové spolupráce? Jakou formou?
 • Jaké jsou důvody, proč bych se do rozvojové spolupráce (ne)zapojil?

Každý na tyto otázky odpovídají žáci písemně.

2. krok (7 min)

Vyzvěte žáky, aby se seřadili na názorové škále od jednoznačně kladné odpovědi na první otázku po zápornou. Nechte dobrovolníky (případně vyberte) přečíst jejich stanoviska. Postupně vyzývejte k přečtení ostatní, kteří mají odlišný postoj.

3. krok (7 min)

Rozdělte žáky do maximálně pětičlenných skupin, tak aby se v každé sešli žáci s různými názory (např. rozpočítání 1 - 5 v názorové škále). Rozdejte žákům texty o možném zapojení, do každé skupiny všechny texty.

Úkoly pro skupiny:

Seřaďte následující možnosti zapojení se od nejpřijatelnější po nejméně přijatelnou.
Uveďte vysvětlení pro své pořadí. Pokud nejste schopni dosáhnout společného konsensu, zaznamenejte argumenty pro odlišné postoje.

4. krok (5 min)

Nechte skupiny prezentovat jejich závěry.

5. krok (10 min)

Vyberte nejpreferovanější formu a iniciujte diskusi, ve které budete plánovat konkrétní možnosti realizace.

6. krok (5 min)

Každý student pro sebe na konci hodiny zapíše:

 • Co bych byl pro snižování chudoby možná ochoten udělat?
 • Co udělám určitě?
Možnosti zapojení se

Fairtrade
Budu kupovat Fairtrade výrobky (kávu, čaj, kakao atd). Tím podpořím konkrétní lidi, kteří danou věc vyráběli, mám jistotu, že výrobky jsou ekologické a kvalitní. Lidé, kterým to pomůže, nemusí být závislí na pomoci, ale mohou se spíše postavit na vlastní nohy. Mě to příliš nezatíží, budu mít kromě dobrých produktů i dobrý pocit. Naopak nebudu kupovat výrobky, u kterých vím, že při jejich výrobě byla porušována lidská práva.

Podpořím finančně projekt
Vyhledám rozvojový projekt některé nevládní organizace a podpořím jej finančně. Mám dost na vlastní život i volný čas a myslím si, že moje malá částka může někomu zásadně pomoct. Myslím, že podobný způsob uvažování by měl být normální pro všechny, kteří žijí v bohatých zemích.

Zapojím se jako dobrovolník
Zjistím, které nevládní organizace by mohly chtít pomoci při jejich práci buď zde v České republice nebo v zahraničí. Myslím si, že by můj prospěch by mohl spočívat v tom, že podpořím jejich činnost svými schopnostmi a alespoň nějakou prací.

Obrátím se na své zastupitele
Vzhledem k tomu, že největší možnosti něco změnit mají političtí zastupitelé, které si jako občané budeme volit, dám jim najevo svůj názor a své požadavky ohledně změny situace. Napíšu nebo společně s ostatními sdělím svým zastupitelům, co si myslím, že by Česká republika měla dělat pro naplnění rozvojových cílů a snižování chudoby.

Budu se zajímat a mluvit s ostatními
Vzhledem k závažnosti tématu si myslím, že je dobré, aby lidé o chudobě a podobných věcech přemýšleli. Budu se tedy více zajímat o to, co se děje v mém okolí, a to i za hranicemi České republiky a budu mluvit s ostatními o tom, co nás ovlivňuje a co ovlivňujeme my.

Odkazy

Další informace o možnostech, jak se zapojit:

Webové stránky
www.varianty.cz
www.inex.cz
www.clovekvtisni.cz
www.fors.cz
www.fairtrade.cz
www.ceskoprotichudobe.cz
www.rozvojovka.cz

Učební materiály
Společný svět - příručka globálního rozvojového vzdělávání. Varianty. Praha 2004.

Citace a použitá literatura:
[1] - NÁDVORNÍK, N.; VOLFOVÁ, A. (Eds). Společný svět - příručka globálního rozvojového vzdělávání. Praha, 2004.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 02. 2007
Zobrazeno: 7150krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NÁDVORNÍK, Ondřej. Možnosti tu jsou.... Metodický portál: Články [online]. 14. 02. 2007, [cit. 2020-09-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/rozvojová spolupráce/1157/MOZNOSTI-TU-JSOU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.