Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Dopravní prostředky I

Ikona prakticky

Dopravní prostředky I

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: První část třídílného seriálu nabízí aktivity pro rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Děti naslouchají příběhu, vyhledávají rýmy, rozpoznávají prostorové vztahy, poznávají obrázky na zašrafovaném pozadí a mnohé další. Všechny aktivity spojuje ústřední téma dopravní prostředky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
  2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
  3. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » utvořit jednoduchý rým
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první destíky, poznat víc
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: rozvoj řeči, dopravní prostředek, rozvoj předmatematických představ, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj zrakového vnímání, rozvoj orientace v prostoru a čase, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky
Vazby článku:
Následující díl: Dopravní prostředky II

Příspěvek nabízí inspiraci/nápady, jak zpracovat téma dopravní prostředky v mateřské škole či přípravné třídě.

Zaměřuje se především na rozvoj řeči a komunikace, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase, zrakového vnímání, sluchového vnímání, motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky.

Aktivity jsou určeny především pro děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy, či pro vzdělávání v přípravné třídě. Po drobných úpravách (zejména v náročnosti jednotlivých dovedností) mohou s materiálem pracovat již mladší děti.

Sluchové vnímání – naslouchání – naslouchání mluvenému slovu

Učitel téma dopravní prostředky zahájí vyprávěním/čtením krátkého příběhu:

Autor: Petra Pšeničková / Jiří Novotný

Ahoj děti, já jsem Vítek,
vyjíždím teď na výlet.
Bydlím v lese a jsem skřítek,
čeká na mě velký svět.

Na oříšku od veverky
čekám na svůj modrý vlak.
Přijíždí a je tak velký
jako pohádkový drak.

Ve vlaku si hrají děti,
já se dívám z okna ven.
Na obloze balón letí,
barevný je jako sen.

Ve městě je všechno jiné,
rád se vozím tramvají.
Po kolejích si to šine
a drží se trolejí.

Z výletu se vracím domů,
zpět mě veze autobus.
Domek mám u starého stromu,
z nádraží je to cesty kus.

A co, děti, čím jezdíte?
vlakem, autem, tramvají?
Nevadí, když hned nevíte,
rodiče vám napoví.

Řeč – lexikálně-sémantická rovina – slovní zásoba; sluchové vnímání – sluchová analýza a syntéza – rýmy

Učitel se dětí ptá, co je na příběhu zaujalo. Společně dospějí také k tomu, že příběh je o dopravních prostředcích a je veršovaný = v rýmech. Děti jmenují, jaké dopravní prostředky samy používají, jaké znají.

Poté učitel předčítá postupně jednotlivé verše, děti hledají rýmy.

Obměna: Pokud je aktivita po děti příliš náročná, zjednodušíme ji nabídkou slov (výběr z 3: ven, sen, dům; šine, mrak, jiné). Lze podpořit obrázkem.

Obměna: Tvoření dalších rýmů. Děti tvoří další rýmy: ven, sen: len, ten; šine, jiné: vine, stihne, ...

Řeč – lexikálně-sémantická rovina – slovní zásoba

Učitel si s dětmi předává své zkušenosti z cestování dopravními prostředky. Jaký dopravní prostředek děti rády používají? Jaký nejčastěji?

Předmatematické představy – třídění

Učitel si připraví obrázky různých dopravních prostředků nebo reálných předmětů (hraček). Děti předměty či karty třídí podle toho, zda se pohybují ve vzduchu, ve vodě nebo na zemi.

Předmatematické představy – uspořádání, řazení prvků / Orientace v prostoru – první, poslední, uprostřed, předposlední

Učitel pracuje s dětmi v kruhu. Každé dítě si vybere jeden obrázek dopravního prostředku. Obrázek umístí na pracovní list podle zadání učitele. První jede na silnici zelené auto, za zeleným autem jede velký nákladní vůz, poslední jede autobus, předposlední na silnici jede kolo, mezi velký nákladním vozem a kolem jede motorka.

Doporučuji pracovat v menší skupině, 515 dětí. Využít lze též dopravních prostředků, které se pohybují ve vzduchu a ve vodě.

Autor díla: Petra Pšeničková
Zdroj: Linc 2007, Tabulky ke čtení I, s. 1, 60.

Motorika: jemná motorika

Děti vytrhávají kousky barevného papíru, ze kterých sestavují lepením různé dopravní prostředky.

Motorika – grafomotorika – uvolňovací cviky – závodní dráha jednoduššího typu

Před kreslením grafomotorických prvků (předchůdců písma) zařazujeme uvolňovací cviky v podobě závodních drah, později jednotažných cviků. Dbáme správného sezení u stolu, natočení papíru, lehkého tahu a správného držení tužky.

Učitel připraví grafomotorický pracovní list  kruhovou závodní dráhu = dvojitý široký kruh. Inspirace k pracovnímu listu: BEDNÁŘOVÁ, J.: Jak se pastelky učily kreslit. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0082-4.

Děti projíždějí kruhovou závodní dráhu nejdříve maketou autíčka, poté prstem a závěrem trojhrannou pastelkou či fixem. Kreslí lehce, uvolněně bez zastavování stále ve stejném směru. Kruhová cesta je dostatečně široká, děti dbají o to, aby z dráhy nevyjížděly. Zde dáváme přednost plynulosti na úkor přesnosti.

Moje zkušenost: správné držení tužky i další grafomotorické zásady dětem nabízíme, můžeme lehce opravovat, ale velmi citlivě. Našim cílem je, aby děti kreslení a později psaní bavilo. Někteří rodiče i učitelé velmi silně děti korigují v chybných návycích, až děti od kreslení odradí.

Motorika: grafomotorika – grafomotorický prvek: kruh

Na velký arch papíru děti kreslí kruhy (kola od dopravních prostředků). Velkými kruhy uvolňují ramenní kloub, středními uvolňují loket a malými zápěstí. Správný směr kreslení kruhy je od vrcholu a poté pokračovat proti směru hodinových ručiček. Kruhy několikrát obtahujeme.

Oproti grafomotorickým uvolňovacím cvikům děti kreslí pomaleji a přesněji.

Obměna: Děti kreslí u stolu: kruhy (kola) kreslí na papír pastelkou a zároveň kreslí nohou kruhy ve vzduchu.

Moje zkušenost: Některé děti mají již zafixovaný jiný směr čáry při kreslení kruhu. Správný směr kreslení nabízíme, nevnucujeme.

Sluchové vnímání – naslouchání – určování směru zvuku – „Autíčko, kde jsi?“

Učitel pracuje s dětmi v kruhu. Děti dostanou obrázek různých dopravních prostředků, po vyzvání budou vydávat zvuky pro dopravní prostředky typické. Jeden hráč stojí uprostřed a ptá se: „Autíčko, kde jsi?„ Dítě představující autíčko „zatůtá“, hráč má uhodnout, které dítě to bylo. Postupně se vystřídají všechny druhy dopravních prostředků.

Zrakové vnímání – figura a pozadí

Učitel si připraví karty s obrázky dopravních prostředků na zašrafovaném pozadí. Každé dítě v kruhu si vybere jednu kartu, obrázek obtáhne prstem a pojmenuje.

Obměna: Učitel kartu dítěti ukáže jen po určitý čas, poté ji schová. Dítě poznává obrázek bez obtahování prstem.

Inspirace ke kartám: BEDNÁŘOVÁ, J.: Rozvoj zrakového vnímání, 1. díl. Edika, Brno 2009. ISBN 978-80-266-0556-0.

Článek je v těchto kolekcích:
Citace a použitá literatura:
[1] - LINC, V. Tabulky ke čtení. Praha : Klett, 2007. ISBN 978-80-86906-85-0. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 10. 2016
Zobrazeno: 13272krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Dopravní prostředky I. Metodický portál: Články [online]. 06. 10. 2016, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/rozvoj předmatematických představ/20975/DOPRAVNI-PROSTREDKY-I.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 06. 10. 2016 06:26
Příspěvek je vhodný pro práci s dětmi v MŠ.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.