Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > Centra aktivit: Roční období

Ikona prakticky

Centra aktivit: Roční období

Ikona zkusenost
Autor: Učitelé škol zapojených v projektu
Anotace: Žáci 1. ročníku v jednom dni pracují v centrech aktivit a plní úkoly podle pokynů v zadání na téma „Roční období“. V hodnotícím kruhu svou práci odprezentují.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 1. období » pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání lidí
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Přílohy - viz http://old.zslesni.cz/prurezova_temata_vystupy.php
Klíčová slova: roční období, centrum aktivit, zelenina a ovoce

Cíl výuky:

Hlavní: Popíše rozmanitost života v jednotlivých ročních obdobích. Pojmenuje nejznámější rostliny ze svého okolí. Uvede příklady živočichů a popíše jejich život v jednotlivých ročních období.

Dílčí: Pozná a pojmenuje běžné druhy ovoce a zeleniny. Čte se správným přízvukem a pauzami mezi slovy. Rozliší větu podle intonace. Čte s porozuměním. Kultivovaně se dorozumívá se spolužáky. Provádí početní operace (sčítání, odčítání) do 20 bez přechodu i s přechodem přes desítku. V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti a uplatňuje je v plošném uspořádání. Respektuje práci ve skupině. Přijme svou roli ve skupině a splní úkoly. V hodnotícím kruhu zvládne vystoupit před třídu a svou práci odprezentovat.

Doporučený ročník/počet zapojených žáků: 1. ročník/4 skupiny - realizováno s 27 žáky
Doporučený počet zapojených učitelů: 1 vyučující a 1 asistent (vychovatelka)
Časový rozsah: 1 den, 1. – 5. vyučovací hodina

Příprava (pouze vyučující)

Připraví si zadání do center aktivit[1] – příloha č. 1, jednotlivé pomůcky (pracovní listy – příloha č. 4, věty – příloha č. 3, označení ročních období – příloha č. 2, papíry, dostatečné množství novin, časopisů, letáků). Věty je lepší zalaminovat a teprve potom rozstříhat. (60 minut)

Den před realizací se žáci losem rozdělí do čtyř skupin. V těchto skupinách děti pracují po celou dobu projektu.

Průběh a vyhodnocení

Žáci během jednoho dne projdou všemi centry.

Žáci se schází v jednotlivých centrech a připravují si pomůcky podle pokynů v zadání. Rozdělí si jednotlivé role.

První centrum

 • čtení pokynů a jednotlivých úkolů
 • práce v centrech skupinová nebo samostatná. 

Vyučující dohlíží na práci dětí, pomáhá. V centru ateliér pomáhá asistent (vychovatelka).

Druhé až čtvrté centrum

 • žáci přecházejí do druhého centra, připraví si potřebné pomůcky
 • čtení pokynů a jednotlivých úkolů
 • práce v centrech skupinová nebo samostatná

Hodnotící kruh

 • hodnotící kruh řízený vyučujícím. 

Postupně má každá skupina slovo, aby odprezentovala svou práci. Uvede klady a zápory společné a samostatné práce v jednotlivých centrech.

Je zde prostor na připomínky, poděkování, výtky, rady pro další práci. Vyučující každou skupinu zvlášť vyhodnotí.


[1] Všechny pracovní listy naleznete ke stažení na stránkách projektu.

Reflexe:

V časovém rozvrhu nejsou speciálně označené přestávky. Žáci mohou kdykoliv během práce odejít na toaletu či se podle potřeby napít.

Zadání do center je nutné volit v takovém rozsahu, aby žáci bez problémů ve vymezeném čase stihli všechny úkoly.

Doporučené pomůcky a informační zdroje

ŽÁČEK, J.: Slabikář. Praha, ALTER 1992.
ŽÁČEK, J.: Encyklopedie pro žáčky. Praha, Albatros 2002.

Ukázka pochází ze sborníku metodických námětů Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit, který vznikl jako výstup z projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.
Webová podpora:  http://www.zslesni.cz/projekty.html

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Centra aktivit.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 04. 2014
Zobrazeno: 8943krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Učitelé škol zapojených v projektu. Centra aktivit: Roční období. Metodický portál: Články [online]. 03. 04. 2014, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/roční období/18337/CENTRA-AKTIVIT-ROCNI-OBDOBI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.