Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Dneska se neučíme, máme projekt!(?)

Ikona teoreticky

Dneska se neučíme, máme projekt!(?)

Ikona odbornost
Autor: Jitka Kašová
Anotace: Jak mám zajistit, aby projektová výuka byla efektivní (aby naplňovala cíle ŠVP)?
Čím jsou motivováni žáci?
Co konkrétního by si měli z projektu odnést?
Je důležitější výsledný produkt, nebo průběh projektu (proces)?
Jaké typy projektů existují?
Téma příspěvku:Pedagogika
Klíčová slova: projekt, projektové učení
Efekt a efektivita

Projektová výuka je zvolený způsob realizace obecných cílů základního vzdělávání, s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí. Je jednou z mnoha možností, jak žáky naučit tomu, co je naučit máme. Pokud tedy žáci, rodiče, nebo dokonce sami pedagogové mají pocit, že projekt je sice atraktivní záležitost, ale s opravdovou výukou příliš nesouvisí, znamená to, že něco zásadního není v pořádku.

Násobilku si možná osvojíme drilem, vlastnosti chemických látek pochopíme demonstrací nebo vlastním pokusem, životu v pralese porozumíme na základě dokumentárního filmu.

Výběr metody a způsobu organizace výuky závisí především na zvoleném pedagogickém záměru. Je nutné položit si otázku: Čeho chceme prostřednictvím projektové výuky u žáků docílit? Projekt volíme tehdy, když chceme žáky přivést na úroveň smysluplného použití (aplikace) mezioborových poznat ků. Projektově pracujeme se záměrem propojit vzdělávání s reálným životem, přivést žáky k utváření vlastních postojů, vyhodnocování a řešení konkrétních problémů, používání sebereflexe jako způsobu učení.

Téma projektu může, ale nemusí, vycházet přímo z učiva jednotlivých předmětů. Očekávané výstupy žáka by však měly vždy korespondovat s požadavky ŠVP. Projektová výuka přirozeně navazuje na vzdělávání v daném ročníku a oborech. Znamená to, že poznatky z běžné výuky se promítají do práce na projektu, a naopak nové poznatky se zhodnocují ve výuce následující. Projekt tedy nemusí být solitérní, izolovanou vzdělávací akcí. Žáci by naopak měli vědět, že pokud se neúčastní projektové výuky, budou později v jisté nevýhodě.

Měli bychom si zapamatovat, že projektem sledujeme efektivitu poznávání, nikoli efekt.

Z pohledu žáka je k zajištění efektivity výuky potřeba, aby si z projektu odnášel nejen zážitky, ale také dostatek osobní dokumentace (informační, pracovní a záznamové listy, hodnoticí dokumentaci, odkazy apod.). Soubor takových materiálů pak používá jako vlastní informační zdroj v další výuce, k přípravě na kontrolní testy, k sebehodnocení své práce.

Produkt a proces

Pro motivaci žáků je zásadní, že jejich práce v projektu směřuje k vytvoření skutečného produktu. Výuka tak pro ně dostává hlubší smysl. K novým poznatkům přitom docházejí na základě aktuální potřeby a výzvy. Uvědomují si, k čemu mohou být jednotlivé poznatky užitečné. Zažívají uspokojení z vlastního plánování a organizace, z nových rolí a setkání, z konkrétních výsledků (produktů) a jejich případné prezentace na veřejnosti.

Produkt by měl být skutečně užitečný, sloužit něčí potřebě. Jen tak může žákům poskytovat dostatečnou motivaci a zpětnou vazbu o důležitosti jejich práce.

Pro pedagoga musí být naopak mnohem důležitější proces než samotný produkt. Rychlé směřování k produktu bývá příčinou samoúčelnosti, povrchnosti a nízké efektivity projektu. Z hlediska vzdělávání má výsledný produkt význam jedině tehdy, jestliže se prostřednictvím jeho tvorby žáci něco nového naučili, získali nebo zdokonalili své dovednosti a kompetence.

U některých projektů je důležité, aby si každý jednotlivý žák promítl získané poznatky do podoby osobního produktu. Například: Na základě projektu Jak žít zdravě a být v pohodě žáci uspořádali veřejnou výstavu na toto téma. Z prezentovaných materiálů pak čerpali při tvorbě vlastního „plakátu nad postel“ jako připomínky toho, na co by zrovna oni měli v péči o své zdraví zaměřit svou pozornost.

Organizace projektové výuky

Projekt je výuka, která probíhá v delším, souvislém čase. Její průběh není organizován rozvrhem vyučovacích hodin, ale vlastní logikou řešení problému (úkolu). Obsah jednotlivých předmětů se do projektu dostává v logických souvislostech tématu, jeho rozkrývání, tvorby produktu a jeho prezentace.

Typy projektů

Projekty mohou mít různou podobu. Typy projektů lze specifikovat následovně: 

  • hledisko času:

          projekt krátkodobý (jednodenní),střednědobý (více dní), dlouhodobý(více týdnů, měsíců)

  • hledisko iniciátora projektu:

          projekt navržený žáky, učitelem, připravovaný společně

  • hledisko účelu (smyslu):

          projekt zaměřený na řešení problému, prožitek, tvorbu apod.

  • hledisko organizační:

          projekt jednooborový, víceoborový, nadpředmětový

  • hledisko informačních zdrojů (IZ):

          projekt volný (bez poskytnutí IZ), vázaný (zadané IZ), kombinace obou typů

  • hledisko počtu účastníků:

          projekt třídní, ročníkový, školní, individuální, skupinový


 

Článek je zpracován na základě metodické příručky Cesta za žákovskými projekty vzniklé v projektu Klíčový rok. Kolektiv autorů, Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2013. ISBN 978-80-905502-0-9.

 

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Cesta za žákovskými projekty.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 11. 2013
Zobrazeno: 3246krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KAŠOVÁ, Jitka. Dneska se neučíme, máme projekt!(?). Metodický portál: Články [online]. 18. 11. 2013, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/projektové učení/17859/DNESKA-SE-NEUCIME-MAME-PROJEKT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.