Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > Bramborový den

Ikona prakticky

Bramborový den

Ikona zkusenost
Autor: Pavlína Hublová
Anotace: Podzimní polodenní tematické vyučování s tématem brambor – počítání s bramborami a pohybové aktivity v prvním pololetí 1. ročníku ZŠ.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 1. období » roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
  2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: brambory - každý žák 5 ks, karty s číslicemi a znaky, plastové lahve naplněné třeba víčky z PET lahví, obrázek rostliny brambory
Klíčová slova: brambory, brambora, tematické vyučování, projekt

Cíl výuky:

  • Podzimní hrátky s pomůckou, kterou máme všichni doma,
  • základní početní operace v oboru do 5,
  • rozvoj jemné a hrubé motoriky.

Motivace (hádanky)

„Máme takovou slepičku, která snáší vajíčka pod zem. Co je to?“

„Neřeknu ti, i když vím, co zem snáší na podzim. Kokodáká slepička:

„Země snáší vajíčka!“ (lidová)

„Naříkají hospodyňky, když mě zlobí mandelinky. Naříká i hospodář, když mě málo okopáš. Naříkají kuchaři, když se málo povaří. Co je to?“ (M. Černík)

Povídáme si o bramborách

Prohlížíme obrázky (fotografie, obrázky v učebnici nebo na interaktivní tabuli). Komentujeme tvar rostliny, a kde se brambory vlastně berou.

Doporučená literatura, s. 21.

Pozorujeme

V kroužku si všichni žáci před sebe položí své brambory. Každý si je prohlédne a pokusí se vybrat zajímavý tvar. Řekne, co mu připomíná. Ostatní mohou komentovat.

Pozorujeme | autor díla: Pavlína Hublová

Volba Miss brambora

Jak by měla vypadat nejhezčí brambora? Pokusíme se společně formulovat kritéria hodnocení nejhezčí brambory. Každý žák pak „nominuje“ jednu ze svých brambor do soutěže Miss brambora.

Žáci si vezmou ze sady karet s čísly číslice 1 a 2. Které číslo je větší? Které číslo dáme bramboře, která je nejhezčí? Které číslo dáme bramboře, která je také hezká? Každý žák přiloží své dvě karty ke dvěma vybraným bramborám.

Odhadujeme, kde bude nejvyšší výsledek. Učitel/šikovný žák může přepočítat. Vítězi zatleskáme a podle našich možností může dostat i diplom.

Volba Miss brambora | autor díla: Pavlína Hublová

Počítáme

Hra na kouzelníka

Každý žák má na začátku aktivity 5 brambor. Poté nechá nějaké brambory před sebou, nějaké dá za sebe. Žáci ukazují na kartách s čísly, kolik brambor má žák za sebou.

Počítej poslepu

Polovina žáků sedí v kroužku, polovina si vezme své brambory a jde vně kroužku. Vytvoří dvojice – sedící + stojící. Stojící dá do rukou za zády spolužákovi určitý počet brambor. Sedící musí říct, kolik brambor dostal do rukou. Stojící potvrdí/oznámí chybný odhad a požádá o opravu. Stojící se pak posunou o několik dětí směrem po kruhu. Vyzkoušíme asi 3x, pak se sedící vymění se stojícími a opakujeme.

Porovnávej

Každý žák rozdělí své brambory na dvě hromádky. Přiloží k hromádkám karty s číslicemi. Vloží mezi ně znak pro porovnávání. Přečte „zápis“. Zopakujeme 3x.

Sčítej

Každý žák si zvolí počet brambor, které bude používat, a rozdělí své brambory na dvě hromádky. Mezi hromádky vloží znak pro sčítání. „Přečte“, co vidí.

V následujících kolech žáci „čtou“ to, co vidí u souseda vlevo/vpravo nebo u určeného spolužáka.

Na závěr můžeme přiložit karty s číslicemi a vytvořit celý příklad na sčítání (i s výsledkem).

Kuželky s bramborami

Nejprve jsme dali do středu našeho kruhu plastovou lahev (naplněnou víčky z PET lahví) a děti se měly trefovat. Za jedno ťuknutí = jeden bod. Kdo lahev shodil, v dalším kole se neúčastnil. Děti sčítaly získané body.

Po přestávce na svačinu jsme si vzali 6 lahví a zahráli jsme si bowling na chodbě. Každý si zvolil 3 brambory a už to létalo. Zábava skvělá. Každý si počítal „kuželky“.

V druhém kole žáci sčítali jednoduchá čísla (až do 11), ale zvládli jsme.

Improvizované kuželky | autor díla: Pavlína Hublová

Pohybové hry a písničky

Koulela se ze dvora

Koulela se ze dvora, (motáme rukama „klubíčko“)

takhle velká brambora. (zvedneme ruce nad hlavu)

Neviděla, neslyšela, (rukama si zakryjeme oči, pak uši)

že na ni padá závora. (mávneme rukou)

„Kam koukáš, ty závoro!“ (uděláme „ty, ty, ty“)

Na tebe, ty bramboro. (ukážeme na sebe)

Kdyby tudy projel vlak, (rukama děláme mašinku)

byl by z tebe bramborák!“ (dlaněmi plácáme o sebe)

Princeznička na bále

1, 2, 3, 4, 5, cos to Janku...

Reflexe:

Volba Miss brambora

Z této sekce jsme splnili vše. Akorát jsem ji rozdělila na dvě části. Miss brambora proběhla až po matematické a pohybové části.

Počítáme

Aktivit bylo docela dost a vyžadovaly od žáků pozornost a klid. Proto bych příště prokládala aktivity pohybovými říkankami nebo písničkou.

Kuželky s bramborami

Vynikající zábava – žáci fandili, soutěžili a počítali jak diví :)

Pohybové říkanky

Pohybovou hru Koulela se ze dvora jsme si dali na zklidnění. Ale celým dnem nás provázela „hymna“ Slunéčko zachází za hory – uváděla každou novou aktivitu. Děti si k ní vymyslely i pohyb.

Další skvělé aktivity najdete v článku Kopu, kopu brambory.

Citace a použitá literatura:
[1] - ŠOTTNEROVÁ, D. Léto a podzim. Olomouc : Rubico, 2006. ISBN 80-7346-066-1. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 02. 10. 2018
Zobrazeno: 4234krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HUBLOVÁ, Pavlína. Bramborový den. Metodický portál: Články [online]. 02. 10. 2018, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/projekt/21825/BRAMBOROVY-DEN.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 02. 10. 2018 09:29
Článek nabízí ukázku tematické výuky, která silně aktivizuje žáky a má tak potenciál podporovat jejich aktivní učení. Autorka ukazuje, jak i zcela obyčejné téma může být východiskem pro mnoho užitečných výukových aktivit.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.