Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > Výtvarným vyjadřováním otevíráme dětem o...

Ikona prakticky

Výtvarným vyjadřováním otevíráme dětem oči

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Marie Čermáková
Anotace: Článek přináší nový pohled na výtvarné vyjadřování a vnímání u dětí v předškolním věku. V návaznosti na osobnostně orientovanou pedagogiku ukazuje, jak ji lze prostřednictvím výtvarné výchovy podporovat a vést děti k samostatnému přemýšlení, originálnímu a individuálnímu vyjádření, objevování a vnímání světa. Zabývá se tím, jak lze u dětí odbourávat ikonografická schémata a namísto toho podporovat vlastní vnímání světa a následné zachycení skutečnosti takové, jaká je doopravdy. Popisuje postavení pedagoga v novém pojetí výtvarné výchovy. Přílohová prezentace a videozáznam pak dokumentují, jak lze prostřednictvím metodické řady či projektu toto naplnit na úrovni MŠ.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » osvojit se elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: projekt, výtvarná výchova v mateřské škole, problémové vyučování, metodická řada, inkonografické schéma, celostní vnímání

Úvod:

V květnu 2014 jsem dokončila bakalářské studium na UK Praha, obor specializace v pedagogice, učitelství pro MŠ. Vědomě jsem chtěla absolvovat studium na UK, jelikož jsem věděla, že zde budu nejblíže nejen kvalitním informacím, ale že se zde setkám s osobnostmi ve svém oboru v mnoha oblastech. Mé očekávání se opravdu potvrdilo a dnes, půl roku po zakončení studia se na práci s předškolními dětmi dívám z jiného úhlu a vidím propojení mnohých oblastí, které ústí v osobnostně orientovaný model předškolního vzdělávání. Skutečnost, že předškolní vzdělávání prochází proměnou, se odráží ve všech oblastech a výtvarné vyjadřování není výjimkou. Také v této oblasti je nutné uvědomit si, že dítě se má na svět dívat vlastníma očima, zkoumat, experimentovat a (což je podstatné) zobrazit svět tak, jak jej opravdu vidí.

Text článku:

Roeselová při vymezení základních principů problémového vyučování uvádí, že současné pojetí výtvarné výchovy nechce pouze rozvíjet výtvarné dispozice, ale snaží se o rozvoj celé osobnosti dítěte. Prostřednictvím problémového vyučování vede děti k samostatnému přemýšlení a k tomu, aby tvořivě a z více pohledů přistupovaly k řešení složitých otázek, což stimuluje zájem o okolní svět. Tímto nejen rozvíjíme výtvarné cítění, ale také učíme děti vnímat řetězce souvislostí a motivujeme úvahy vedoucí k rozvoji osobnostních postojů. Ovzduší soustředěného hledání vede k překonání povrchnosti a myšlenkové lhostejnosti a podporuje svobodné myšlení, které přivádí dítě nad rámec dosavadních zkušeností. Dítě, které dokáže řešit problémy a vnímat svět kolem sebe jinak, než na základě ustálených a svazujících názorů, objevuje nové a nepoznané, si utváří svébytný postoj nejen k výtvarnému projevu, ale ke všemu, co jej obklopuje. Čas odvane konkrétní vzpomínky a výtvarné zážitky, ale myšlenková aktivita a nové vnímání světa otevřenýma očima zůstane dítěti vlastní.

V současném pojetí výtvarného procesu je v rovnováze iniciativa dětí s osobnostním vkladem učitele, který motivuje výuku způsobem, jež nejlépe odpovídá jeho vlastnímu vztahu k životu. V rámci své koncepční rozvahy pedagog plně vychází vstříc zájmu dětí a poskytuje jim podněty k samostatnému hledání a nastolování otázek. Otevírá dialog, ve kterém respektuje postoje dětí a podporuje svobodné rozvíjení jejich myšlenek.

Aby se dítě výtvarně i psychicky rozvíjelo, potřebuje být samo sebou a uplatňovat své individuální a neopakovatelné vztahy ke světu. Základním východiskem je pak prožitek, kterým se dítě obohacuje a jehož prostřednictvím intenzivněji vnímá své okolí. Učí se dívat kolem sebe s údivem, a tak, jako by to bylo poprvé.

Uvedené skutečnosti jsou předpokladem pro vznik dynamicky pojatého tématu, skrze které pak dítě vlastními silami, za pomoci učitele a v konfrontaci s ostatními, objevuje koncepty světa jako hlubinné všelidské obsahy. Dítě se učí vnímat svět svýma vlastníma očima, což vede k odbourávání ikonografických schémat a jejich nahrazení jiným způsobem vyjádření. Neopakovatelné a individuální vnímání světa podporuje hledání nových výtvarných forem, stimuluje fantazii a vytváří podmínky pro vznik osobitého výtvarného jazyka. Do výtvarného vyjadřování vstupují jako nové formy výtvarné řady a výtvarné projekty. (Roeselová, 1997)

Již na úrovni mateřské školy je možné přistupovat k výtvarnému vyjadřování zcela novým, a pro některé neobvyklým způsobem: vést děti k samostatnému objevování a k údivu nad tím, co je obklopuje viditelně, ale také nad tím, co je „zatím skryto“ a připraveno k dalšímu zkoumání. Tento způsob přístupu k výtvarnému nejen vyjadřování, ale také celostnímu vnímání, vyžaduje holistický pohled, dostatečný časový prostor a společnou angažovanost dětí i pedagoga na vyvážené úrovni. Procesu učení se zúčastní obě strany se stejnou angažovaností a zaujetím.

Jako příklad uvádím možné využití jednoho ze tří základních prvků výtvarného vyjadřování „BOD“ v různých tématech, nicméně odpovídajících zpracování právě za pomoci formy. Dále pak zpracování výtvarné řady „ULICE“ originálním, pro děti ve zcela novém pojetí. Blíže k obojímu v přílohové prezentaci.

Na tomto místě uvádím vytýčení základních cílů a metodická východiska ke zmíněným výtvarným činnostem. Tyto jsou také uvedeny v přílohové prezentaci vždy před dokumentačními fotografiemi.

Základní prvek výtvarné tvorby - „BOD“

Věková skupina u všech výtvarných činností 4-6 let

Podzimní hrátky

 1. Orosené pavučiny – inkoust nanášený špejlí, pavučina z rosy
 2. Zdobíme větrníky – dekorační činnost, otisky vatových tamponů namáčených do vodových barev

Cíle:

 • Naučit děti vnímat přírodní prostřední v tomto ročním období. Všímat si detailů, jevů a harmonie přírody, které jinak nevnímáme, a zobrazit je za pomoci základního prvku tvorby – bodu.
 • Seznamovat děti s různými výtvarnými technikami, upevňovat správné pracovní návyky v tomto směru.
 • Posilovat prožitek z výtvarných činností.
 • Rozvíjet schopnosti vyjadřování představ a fantazie pomocí různých výtvarných technik.
 • Využívat netradičních materiálů k plošnému vyjádření.
 • Seznámit se s dekoračními činnostmi, zkoumat různé kombinace střídání barev a pokusit se o vytvoření pravidla v tomto směru.

Metodické východisko:

Východiskem pro zpracování byly vycházky do přírody s přímým pozorováním a rozhovory o typickém podzimním počasí. S využitím fotoaparátu jsme zachycovali pavučiny babího léta, sbírali a lisovali podzimní listí, prohlíželi si tvary a strukturu jejich žilkování. V tomto směru měly děti k dispozici lupu.

Dále jsme vedli rozhovory o větru, jak jej lze využít k podzimním hrám. S větrníky si děti hrály na školní zahradě.

Struktura sněhové vločky – zmizík inkoust

Cíle:

 • Vnímat řád, strukturu, symetrii, osovou souměrnost a hru s tvary v přírodě.
 • Seznámit se s novou technikou vystihující zobrazovaný objekt, ale také atmosféru, která se vždy objeví s prvními sněhovými vločkami.
 • Hledat neobyčejnost a krásu s využitím přístupné techniky – zvětšením sněhových vloček.

Metodické východisko:

Metodickým východiskem pro výtvarnou činnost bylo pozorování prvních sněhových vloček a následné rozhovory nad vytištěnými fotografiemi zvětšené struktury sněhové vločky. Tyto fotografie měly děti volně k dispozici k pozorování v průběhu výtvarné činnosti.

Metodická řada – „ULICE“

Cíle:

 • Vnímat různé druhy architektonických staveb, všímat si detailů a funkčního zaměření s tím, jak se odráží v architektuře samotné.
 • Odbourat ikonografická schémata – v tomto směru vést děti k pozornému vnímání světa, rozpoznání  výtvarné i jiné hodnoty ve všech věcech a učit se je vyjadřovat pomocí výtvarné tvorby.
 • Všímat si kontrastů mezi různými architektonickými styly.
 • Odbourat stereotypy ve výtvarné výchově prostřednictvím vnímání, uvědomování si a následného výtvarného zachycení skutečnosti.
 • Vnímat odlišné působení architektonického řešení na pozorovatele; dokázat popsat a zhodnotit, jak působí různé prostředí na člověka, posilovat estetické vnímání.
 • Zvolit odpovídající výtvarnou techniku, pro zpracování konkrétního dílčího tématu metodické řady; v tomto směru za pomoci dětí vybrat z několika možností vhodný grafický materiál.

Metodické východisko:

Východiskem pro zpracování metodické řady byly vycházky do města, spojené s rozhovory o architektonickém řešení staveb se zaměřením na funkčnost. Při procházce vznikaly současně fotografie, které se pak staly podkladem pro výtvarné zpracování. Volba grafického materiálu byla výsledkem společné diskuse nad fotografiemi.

Z několika možností děti vybíraly vhodný výtvarný materiál pro odlišné architektonické řešení. Rozhovory s dětmi směřovaly také k tomu, jak na ně působí odlišné stavby, kde by chtěly bydlet, proč apod.

Citace a použitá literatura:
[1] - ROESELOVÁ, Věra. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha : Sarah , 1997. 219 s. ISBN 80-902267-2-8. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 03. 12. 2014
Zobrazeno: 8257krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČERMÁKOVÁ, Marie. Výtvarným vyjadřováním otevíráme dětem oči. Metodický portál: Články [online]. 03. 12. 2014, [cit. 2019-03-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/projekt/19243/VYTVARNYM-VYJADROVANIM-OTEVIRAME-DETEM-OCI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 03. 12. 2014 14:49
Příspěvek je vhodný pro děti PŠV. Téma aktuální a pro děti zajímavé. Zvolené výtvarné techniky vhodné pro práci v MŠ.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.