Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > O Koblížkovi

Ikona prakticky

O Koblížkovi

Ikona inspiraceIkona dlouhodobe
Autor: Eva Štandová
Spoluautor: Renata Frančíková
Anotace: Článek přináší ukázku ze sedmnáctého dílu oblíbené řady Šimonovy pracovní listy a představuje celoroční výchovně-vzdělávací projekt pro učitelky MŠ, použít jej mohou však i rodiče při svých činnostech s dětmi. Každý měsíc školního roku obsahuje náměty pro práci s jedním pohádkovým příběhem (jedná se o pohádky klasické i současné) a k němu 3 - 4 grafomotorické pracovní listy. Hlavní úkol k pracovnímu listu je doplněn cvičeními zahrnujícími všechny oblasti RVP pro MŠ. Úkoly rozvíjejí dovednosti základního počítání, jazykových a výtvarných schopností, orientaci na ploše… Vždy je uveden cíl, pomůcky, motivace, tipy pro úpravu, prohloubení tématu apod.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
  3. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji ap
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: grafomotorika, pracovní list, pohádka, hra s pohádkou, portálkniha
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíle

Rozlišovat nahoře – dole
Orientace na ploše
Vytleskávání slov
Rozlišení slabiky na začátku a na konci slova
Rýmování slov
Upevňování znalostí o přírodě – dítě a svět
Časové pojmy a používání vhodných sloves
Dramatizace pohádky

Motivace

Koblížek se kutálel lesem a zvířátka ho udiveně pozorovala. Kdo je na obrázku nahoře a dívá se na koblížka? Co je ještě nahoře? Vytleskej všechno, co vidíš nahoře. Vybarvi všechno, co je na obrázku dole.

Pomůcky

Pastelky, leporelo Rýmovačky naší Kačky, obrázky se slovy, která se rýmují, čepičky zvířátek (zajíc, vlk, medvěd, liška), šátek pro babičku a čepice pro dědečka, koblížek (z papíru, míček, klubíčko)

Doplňující cvičení

Vytleskávání: Děti postupně vytleskávají obrázky, které jim učitelka ukáže. Nebo učitelka určí, že si každý může vybrat sám, ale další dítě už nesmí vybrat stejný obrázek. Děti mohou určovat počet slabik podle počtu tlesknutí. Příklad: Ve-ver-ka je na tři tlesknutí. Smrk má jednu slabiku, protože tleskneme jednou. Slabika na začátku a na konci: Učitelka ukáže obrázek a vytleská slovo. Hlasem zvýrazní slabiku na začátku, kterou mají děti určit. Když chce určit poslední slabiku, řekne tuto slabiku opět důrazněji, aby ji děti mohly sluchem odlišit.
 
Rýmování slov: Děti zkoušejí vymýšlet rýmy na určená slova. Před tímto úkolem je dobré, aby děti uměly hledat slova, která se rýmují, podle obrázků (veverka – ještěrka, míč – rýč). Příklady: Zvonek – domek, mrak – drak, mráček – fráček, sovička – houbička, strom – hrom, stromek – domek, sluníčko – klubíčko, bedlička – židlička.
 
Znalosti o přírodě: Když se koblížek kutálel lesem, mohla ho vidět i jiná zvířátka? Která zvířátka by ještě mohl potkat v lese? Kdyby se kutálel v noci, která zvířátka by ho mohla zahlédnout? Koho by viděl jenom ve dne? Učitelka dá dětem papíry, jež si děti podle její instrukce přeloží na polovinu. Na jednu polovinu nakreslí obrázek lesa ve dne a na druhou polovinu nakreslí, jak vypadá les v noci.
 
Časové pojmy: Co ty děláš v noci? Na jaké části můžeme rozdělit den? (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer) Co děláme, když se ráno probudíme? Jaké jsou naše činnosti dopoledne ve školce? Jak si hrajeme dopoledne doma o víkendu? Co děláme v poledne, odpoledne a večer? Které dny v týdnu chodíme do školky? Které dny v týdnu jsme doma? Co je víkend? V jakých lidských profesích lidé pracují i v sobotu a v neděli? Příklad: Lékaři, hasiči, řidiči, policisté.
 
Dramatizace pohádky: Děti si vyberou role z pohádky. Babička má šátek, dědeček čepici a zvířátka čepičky nebo obličejové masky. Učitelka může dělat vypravěče.
 
Autor díla: Renata Frančíková

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Šimonovy pracovní listy 17 - Hrajeme si, kreslíme a počítáme s pohádkami.


Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 06. 03. 2012
Zobrazeno: 17910krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 2.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠTANDOVÁ, Eva. O Koblížkovi. Metodický portál: Články [online]. 06. 03. 2012, [cit. 2020-07-05]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/pracovní list/15419/O-KOBLIZKOVI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.