Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Aktivizující metody ve výuce slohu

Ikona prakticky

Aktivizující metody ve výuce slohu

Ikona zkusenost
Autor: Petr Koubek
Spoluautor: Mgr. Irena Štychová
Anotace: Tento text vznikl jako aktivita v rámci projektu Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání, CZ.1.07/1.2.00/08.0110, OPVK. Přináší příklad dobré praxe využití výukové opory, která v projektu vznikla, v konkrétní vyučovací dvouhodině. Vyučování proběhlo 16. 2. 2012 v ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, popisuje Mgr. Petr Koubek, jméno pedagožky: Mgr. Irena Štychová.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: laptop, projektor a plátno / interaktivní tabule; vytištěné texty z učebnice pro každého žáka; dostatek prostoru pro variantu hry na autíčka
Klíčová slova: integrace, průřezová témata, multikulturní výchova, dramatizace, komunikační a slohová výchova, výuka k různosti, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinací postižení, citová a estetická výchova

Cíl výuky:

 • připomenout si obtíže osob s postižením, seznámit se s významem správné komunikace s nimi, seznámit se s pojmem a obsahem neverbální komunikace a s podstatou slohového útvaru úvaha; žáci získají zkušenosti s přípravou na napsání úvahy, odkud a jak sbírat materiál, které jsou vhodné jazykové prostředky úvahového slohového postupu
Autor díla: Petr Koubek, fotografie pořízena při hospitaci příkladu dobré praxe v rámci projektu Výuka k různosti. Škola: ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň dne 16. února 2012

Použitá část výukové opory Výuka k různosti (kapitola, forma): Modelové situace – osoby se zrakovým postižením (videoukázky), dramatická výchova – aktivity z kapitoly „Světlo a tma“, s. 333n; tištěný materiál

Forma, rozsah výuky (vyučovací hodina, blok, projekt apod.): vyučovací hodina

Návaznost a mezipředmětové vztahy: očekávané výstupy RVP ZV, vzdělávací oblast, Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor, Český jazyk a literatura, tematický okruh, Komunikační a slohová výchova:

Žák:

 • využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát;
 • uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování;
 • využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

Učivo: slohové útvary: úvaha

Další přesahy: dramatická výchova, multikulturní výchova

Použité metody a formy výuky: didaktická hra, četba textu z učebnice, řízená diskuse, společné shrnutí

Poznámky: plná individuální integrace osob s postižením zraku na různém stupni

Průběh hodiny

Evokace: učitelka explicitně navazuje na předchozí hodinu – probíraným učivem byl slohový útvar výklad na téma osoby se zrakovým postižením, kompenzační postižení.

Žáci s učitelkou ve frontálně vedené diskusi shrnují, co se v předchozí výuce naučili, a opakují pravidla výkladového slohového postupu.

Dále vyučující navazuje tématem Mýty o zdravotním postižení, mýty a předsudky, diskuse, k tomu zařazena ilustrující videa:

 • Modelová situace (MS) č. 09 výukové opory Výuky k různosti, „Koncert v Rudolfinu“
 • MS č. 42, „Simulant“

Diskuse má vyústění v záznam do sešitů o základních nedorozuměních, k nimž může docházet při styku osob se zrakovým postižením s osobami zdravými.

Následuje předěl, četba odborného textu o úvaze v učebnici – pokus o společné „dekódování textu“, společný zápis do sešitu obsahuje klíčové koncepty:

 • co znamená uvažovat a klást si otázky,
 • jak napsat text, aby něco přinášel čtenáři, aby „mohl uvažovat“ s autorem: logika, sdělení osobní zkušenosti, její komentování
 • v úvaze nesmějí chybět názory autora

Dále učitelka umožní žákům zažít situaci úplného zrakového postižení a nutnost spolehnout se na okolí na vlastní kůži. Tuto aktivizující metodu lze doporučit jako příklad vhodné aktivizace a dobré praxe výuky sluhu. K tomu využívá hra z nabídky workshopů dramatické výchovy ve výukové opoře Výuka k různosti – hra na „autíčka“ (s. 13/327 tištěné podoby výukové opory) – žáci, z nichž jeden má přes oči šátek, se mají dovést k vlastnímu stolku, který se nalézá v sousední třídě; jeden žák z dvojice je „nevidomý“, druhý jej vede převážně jen pomocí doteků.

Reflexe hry – žáci si do sešitu zapíší, jak se v průběhu hry cítili, poté své záznamy sdílejí s ostatními;

Učitelka potom navrhne téma krátké společné diskuse, které vyplynulo ze záznamů žáků: učitelka se zeptá: lze moc nad tělesně postiženým (nebo všeobecně) zneužít?

Dále žáci navazují tím, co již z výuky slohu a komunikace znají – připomenou si typy komunikace verbální a neverbální a jejich nezastupitelnost při komunikaci a porozumění druhým. Následuje zápis do sešitů na základě diskuse. Navazuje téma ne-komunikace jako příčina nedorozumění a několik ilustrativních videí:

 • MS zrakové postižení, Nákup
 • Nejčastější druhy postižení – zrakové postižení, videoukázky č. 54 a 55

Dále pro zažití neverbální komunikace a možnosti usnadnit porozumění beze slov zařazuje učitelka workshop vyvinutý pro výukovou oporu Výuka k různosti s názvem Řeč těla – workshop upraven pro časové omezení na sehrání několika protichůdných emocí, hraje každý žák třídy (zdroj: Dramatická výchova, workshop Komunikace, aktivita Protiklady – vyjádření emocí, s. 13/346 tištěné výukové opory)

Následně společně doplní zápis k neverbální komunikaci do sešitu.

Výuku uzavírá reflexe, při níž žáci opakují, co se dozvěděli o životě lidí se zrakovým postižením, co o komunikaci, o provázení takovým lidí, co o jejich pomoci, zopakovali si též některé mýty a pověry o lidech se zrakovým postižením (nic nevidí, nedá se s nimi povídat, nezajímá je, kdo je v jejich okolí...

Následně učitelka zadává domácí přípravu úvahy na téma: Jak se žije těžce zrakově postiženým lidem.

Závěrečná reflexe: učitelka se ptá, co žáky bavilo a co mělo přínos pro jejich písemné uvažování. Žáci odpovídají a jsou vedeni ke zdůvodňování svých postojů.

Reflexe:

Cílů výuky v oblasti rozvíjení oborových i klíčových kompetencí bylo dosaženo, jak jsme zjistili v závěrečném rozhovoru se žáky, materiály tištěné i videa z výukové opory dosažení cílů  pomohly.

Společný komentář hospitujícího a učitele:

Klady výukové opory pro dosažení cílů hodiny:

Videa vhodná pro nižší sekundární vzdělávání – aktivizují, pomáhají soustředěnosti a tematicky vymezují diskusi.

Doporučení ke zlepšení výukové opory:

Teoretické texty nejsou vhodné pro běžné třídy ZŠ: texty jsou dlouhé, abstraktní, žáci je nemohou přečíst s pochopením; výklad je v prvé řadě pro učitele – uvažovat o tom, zda texty neposkytnout v podobě, kdy by je bylo možno upravovat, krátit, zjednodušit s ohledem na žáky (formát MS Word či podobný).

Doporučení pro další učitele:

 • střídat činnost, využít různorodých námětů z učební opory;
 • určitě v komunikační výchově využívat hry z přílohy dramatická výchova.
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výuka k různosti - příklady dobré praxe.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - Výuková opora Výuky k různosti. 2011. [cit. 2012-5-23]. Dostupný z WWW: [http://www.nejsmevsichnistejni.cz/vystupy].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 06. 2012
Zobrazeno: 15012krát
TOP příspěvek
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOUBEK, Petr. Aktivizující metody ve výuce slohu. Metodický portál: Články [online]. 14. 06. 2012, [cit. 2020-11-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/průřezová témata/16049/AKTIVIZUJICI-METODY-VE-VYUCE-SLOHU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 14. 06. 2012 13:44
Didakticky propracovaná hodina přípravy na samostatnou slohovou práci s využitím multimédií.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.