Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Činnostní a občanské kompetence > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Doporučení k organizaci zápisů k povinné...

Ikona informativni

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Autor: MŠMT
Anotace: Ministerstvo školství vydalo doporučení pro sjednocení průběhu zápisů k povinné školní docházce. Jeho smyslem je učitelům poradit, jak sjednotit časový, obsahový a organizační rozsah zápisu.
Klíčová slova: zápis, povinná školní docházka, zápis k povinné školní docházce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává toto doporučení, které má sloužit jako metodická pomoc pro základní školy k organizaci zápisů a zaměřuje jejich pozornost k výstupům z předškolního vzdělávání a jejich využití k posouzení školní připravenosti dítěte.

Účelem tohoto materiálu je předložit základním školám doporučení pro optimální průběh zápisů se sjednocením časového a obsahového rozsahu tak, aby nedocházelo k přetěžování dětí v době ještě předškolního věku a také byl doporučen postup školám při organizaci zápisů. Cílem doporučení je přispět ke zlepšení celkové úrovně a kvality prováděných zápisů dětí k povinné školní docházce. Vlivem působení školy na zákonné zástupce dítěte při zápisu je možné předpokládat i snížení odkladů školní docházky.

Česká školní inspekce zjistila různé přístupy k zajišťování zápisů do základní školy, které probíhají různou formou. Z tohoto důvodu je předkládán tento materiál k jejich sjednocení.[1]

I. Právní rámec

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

§ 36 odst. 3: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

§ 36 odst. 4: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Komentář: Nesplnění povinnosti ze strany zákonných zástupců lze považovat za porušení jejich právních povinností. Přihlášku podává zákonný zástupce, není uvedeno, že musí při podání žádosti být přítomné i dítě.

§ 37 odst. 1: Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Komentář: Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu školní docházky, je-li žádost podána do 31. května i s oběma doporučujícími posudky.

§ 37 odst. 2: Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Komentář: Při zápisu má škola povinnost informovat zákonné zástupce obecně o možnosti udělení odkladu školní docházky, a to bez ohledu na vyzrálost a připravenost dítěte. Školský zákon umožňuje odklad, ale pokud zákonný zástupce dítěte o odklad nepožádá, je jediným rozhodujícím kritériem věk dítěte, nerozlišují se jeho schopnosti, dovednosti. Škola sama nemůže na základě výsledku jakýchkoli zjišťování znemožnit zahájení povinné školní docházky.

§ 37 odst. 4 Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

§ 46 odst. 1: Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4.

Komentář: Ředitel školy vyhlašuje datum zápisu k základnímu vzdělávání v konkrétní škole.

II. Organizace zápisů – doporučený postup

Zápisy probíhají na školách zpravidla v průběhu několika dní, v závislosti na velikosti školy.

Průběh zápisu k povinné školní docházce lze rozdělit na dvě části:

 1. formální část, při které zákonný zástupce předá požadované údaje dané školským zákonem a požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a tím naplní svou zákonnou povinnost, jde o zahájení správního řízení k přijetí k povinné školní docházce;
 2. motivační část, při které kromě motivace dítěte pro školní docházku dochází také k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti.

Některé školy v současné době pojímají zápis jen jako formální záležitost, kdy dítě není přítomno zápisu ve škole a zápis tak postrádá svou motivační část.

Pro praxi škol doporučujeme, aby dítě bylo přítomno zápisu a mohlo dojít k vzájemnému seznámení dítěte a zákonných zástupců se školou a pedagogy. Je třeba konstatovat, že tento postup uplatňuje naprostá většina škol.

Obsah formální části zápisu

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu[2] náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, které jsou určující pro rozsah náležitostí, a to:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (k rukám ředitele školy)

Dále se doporučuje, aby byla škola zákonnými zástupci informována o:

 • údaji o předchozím vzdělávání,
 • státním občanství,
 • údaji, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněno,
 • údaji o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, případně též telefonické spojení.

Škola by si zároveň měla od zákonných zástupců vyžádat informaci o tom, zda zápis dítěte v konkrétní škole spolu zákonní zástupci projednali, nebo zda druhý ze zákonných zástupců nepodal žádost o zápis do jiné základní školy. Zákonní zástupci mohou popřípadě poskytnout údaj o tom, zda je dítě sociálně znevýhodněno.

Škola poskytne zákonným zástupcům dítěte informace o:

 • vyučovacím jazyku, kterým je jazyk český nebo jazyk národnostní menšiny (polský), případně informaci o výuce předmětů v cizím jazyce, pokud má škola udělen souhlas vyučovat některý předmět v cizím jazyce formou rozhodnutí MŠMT,
 • možnosti udělení odkladu školní docházky (v obecné rovině, bez vazby na orientačně zjištěnou úroveň školní připravenosti, zejm. o formě podání žádosti o odklad školní docházky, o průběhu tohoto řízení a o nutnosti doložit do stanoveného termínu souhlasná stanoviska školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa),
 • možnosti vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky),
 • o možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy u dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Obsah motivační části zápisu

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.

V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Při zápisu nemá být dítě podrobováno diagnostickému testování, neboť to je plně v kompetenci školských poradenských zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pro organizaci zápisu doporučujeme, aby u dítěte nebyla překročena doba 20 minut pro přímou interakci pedagoga s budoucím žákem. Tato doba odpovídá věkové vyzrálosti a schopnostem dítěte se soustředit. Pokud škola připraví i jiné aktivity spojené se sledováním dovedností dítěte na různých místech školy s rozličnými formami podobné herním činnostem, může být tato doba až 60 minut.

Podklady pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte

Základní vzdělávání navazuje u téměř 90 % dětí na předškolní vzdělávání[3], které se uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) v mateřských školách nebo přípravných třídách. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Od září 2012 jsou přílohou RVP PV Konkretizované očekávané výstupy (KOV), které dále rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které lze považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí. Konkretizované výstupy upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat.

Součástí KOV je i Desatero pro rodiče předškolního věku (uvedeno v příloze). Tento materiál nabízí zákonným zástupcům dětí předškolního věku v přehledné podobě základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Jako základní východisko pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte doporučujeme školám Desatero pro rodiče předškolního věku uvedené v RVP PV. Není ale účelem zápisu, aby škola zjišťovala všechny níže uvedené dovednosti dětí, ale zvolila činnosti dle vlastního výběru, které lze v průběhu zápisu zjistit. Škola také musí vycházet ze svých vlastních podmínek a místních zvyklostí.

Zároveň základním školám doporučujeme při zápisu spolupracovat s mateřskými školami, ve kterých se děti vzdělávaly a které mohou poskytnout informace o jejich školní připravenosti.

III. Další informace pro zákonné zástupce dítěte podané školou v době zápisu

Základním školám doporučujeme informovat při zápisu zákonné zástupce dítěte, jak mohou do doby nástupu do základní školy pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte danými kompetencemi z RVP PV škola zákonným zástupcům doporučí do zahájení školní docházky vést dítě v oblastech, ve kterých byla zjištěna nižší úroveň školní připravenosti, pracovat s dítětem dle Desatera pro rodiče. Škola seznámí zákonné zástupce dítěte s tímto materiálem a upozorní je, na které oblasti se mají především zaměřit.

Jako další vhodná doporučení pro zákonné zástupce je možné využít tato doporučení:

Jak můžete pomoci svým dětem

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

č.j. MSMT-10670/2014
V Praze dne 10. 7. 2014


[1] Zdroj ČŠI - Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2012/13

[2] zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

[3] zdroj statistické údaje MŠMT

Zdroj:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce


Další doporučené odkazy:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku 

Zdroj:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-doporucuje-ucitelum-podobu-zapisu-do-zakladnich-skol

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 16. 09. 2014
Zobrazeno: 4717krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MŠMT. Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce. Metodický portál: Články [online]. 16. 09. 2014, [cit. 2020-02-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/povinná školní docházka/19157/DOPORUCENI-K-ORGANIZACI-ZAPISU-K-POVINNE-SKOLNI-DOCHAZCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.