Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Aktivita: Není čert jako čert

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Dana Moree
Spoluautor: Petra Morvayová
Anotace: Jedna z aktivit pro multikulturní výchovu z publikace Dvakrát měř, jednou řež z autorské dílny společnosti Člověk v tísni o. p. s.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
  3. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk jako jedinec » rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Kulturní diference
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: čert, diskuze, vlastnosti, pohádka, multikulturní výchova, pohádková postava, pluralita

V této aktivitě se zaměříme na postavu čerta a odlišné vlastnosti, které jsou s ním spojovány. K tomuto zamyšlení nás vede fakt, že postava čerta se může v různých pohádkách lišit a některé odlišnosti lze vysledovat v návaznosti na jazykové prostředí. V němčině, ale třeba také v holandštině, totiž nelze odlišit čerta od ďábla, protože pro obě postavy existuje jen jedno slovo, totiž ďábel. To samozřejmě výrazně ovlivňuje představu o tom, co takový čert-ďábel dělá a jaké má vlastnosti.

Čert v českých pohádkách může být na rozdíl od ďábla i postavou pozitivní. Pochází sice z pekla, člověk nikdy neví, co od něj může přesně čekat, ale zároveň může být pomocníkem a rošťákem, který svými taškařicemi pomáhá dobrým a škodí zlým lidem. Ďábel je v našem jazykovém prostředí většinou ztělesněním pouze zlého principu. Kromě ďábla vystupuje v pohádkách také Lucifer, který bývá vládcem pekla. Lucifer často představuje poslední instanci, která v pekle rozhoduje.

Kvůli tomu, že např. v němčině a holandštině existuje jen postava ďábla, je tato postava často spojována s oním temným, zlým principem, je a priori nebezpečná, a i proto ji v pohádkách najdeme málokdy. A když, tak nikdy ve veselé a hravé čertovské podobě, ani ve spravedlivé luciferovské verzi.

V této aktivitě se tedy zaměříme především na to, jaké vlastnosti se s čertem a jeho variacemi spojují a jak jsou ztvárněny v jednotlivých pohádkách. Na pomoc si vezmeme dvě tradiční pohádky z českého okruhu a jednu německou.

Cíl: Reflexe rozdílných vlastností vážících se k jedné pohádkové postavě. Zamyšlení nad hodnotami, které postavy ztělesňují.

Formy práce: Samostatná práce, diskuze, práce v malých skupinách.

Pomůcky: Pohádka Čertův švagr v knize NĚMCOVÁ, B. Pohádky Boženy Němcové. Praha : 1968.

Pohádka Čert a Káča (k dohledání např. http://www.detskestranky.cz/clanek/931-cert_a_kaca.htm).

Pohádka Čert a jeho babička (k dohledání např. na http://www.detske-hry.com/cert-a-babicka2.htm).

Popis v krocích

Krok 1: Napište na tabuli slova čert – ďábel – Lucifer a spolu s dětmi zapisujte pod jednotlivé postavy vlastnosti, které se jim u těchto postav vybaví.

Krok 2: Rozdělte žáky nebo studenty do třech skupinek a do každé jim dejte k přečtení jednu z pohádek (Čertův švagr, Čert a Káča a Čert a jeho babička). Ve skupinkách pak mají žáci nebo studenti za úkol charakterizovat čerta z jejich pohádky.

Krok 3: Každá ze skupinek představí svého čerta a srovná ho s původními vlastnostmi uvedenými na tabuli. Zkusí zařadit čerta podle toho, kterému souboru vlastností je nejblíže.

Krok 4: Na závěr můžete spolu s dětmi diskutovat, jak se jednotlivé interpretace čerta mohou odlišovat. V závěru můžete použít informaci, že např. v německém nebo holandském jazykovém okruhu neexistuje slovo označující hodného nebo spravedlivého čerta.

Zdroj

MORVAYOVÁ, P., MOREE, D. Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, Člověk v tísni o. p. s., 2010

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu .

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - MORVAYOVÁ, Petra; MOREE, Dana. Dvakrát měř, jednou řež. Člověk v tísni o. p. s., 2010.  
[2] - NĚMCOVÁ, Božena. Pohádky Boženy Němcové. Praha, 1968.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 05. 2010
Zobrazeno: 17243krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MOREE, Dana. Aktivita: Není čert jako čert. Metodický portál: Články [online]. 24. 05. 2010, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/pohádka/8773/AKTIVITA-NENI-CERT-JAKO-CERT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.