Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

O kohoutkovi a slepičce

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Dana Šafránková
Anotace: Práce s literárním textem je určena pro 1. ročník, měla by vést k porozumění obsahu pohádky, popisu postav, vyprávění a kresbě obrázkové osnovy. Součástí je i pracovní list na matematiku, který rozvíjí matematické schopnosti.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: psací potřeby, potřeby na kreslení, papír
Klíčová slova: práce s textem, obrázková osnova, pohádka, Kohoutek, slepička

Cílem výuky je správné porozumění obsahu pohádky, popis jednotlivých postav, následné vyprávění a kresba pohádkového obsahu. Jednotlivými úkoly, které žáci plní za pomoci učitele, prohlubujeme schopnosti komunikace a práce s informacemi. Pro přesah do výuky matematiky je k pohádce připojen pracovní list pro početní operace v oboru 0–6.

 1. Při zahájení výuky se zaměříme na myšlenkovou mapu ((Příloha č. 1), na které je znázorněna slepička. Zde vycházím ze znalosti žáků. Za pomoci jednoduchých otázek zjišťuji, jaké znalosti žáci mají o slepičce, co všechno vědí o chovu, krmení, chování, případně zda znají nějaké další zajímavosti. Všechny informace zapisuji do bublin v Myšlenkové mapě, některé žáci do bublin zakreslují.
 2. Následně učitel přečte text pohádky (Příloha č. 2).
 3. Zda žáci porozuměli textu si prověříme v kruhu na koberci. Zajímáme se o postavy a jejich popis, o vlastnosti kohoutka a slepičky i ostatních postav. Porovnáváme postavy podle jejich vlastností. Můžeme porovnávat lidské povahy a povahy našich hlavních hrdinů. Společně si příběh převyprávíme.
 4. Před vytvořením kreslené osnovy si rozcvičíme ruce. Následují grafomotorické cviky – kolem slepičky vytváříme kroužky (domeček pro slepičky), tečkujeme tužkou – náznak zobání zrníček, špetkovým úchytem naznačujeme sypání zrníček.
 5. Každý žák nakreslí část příběhu, jednotlivé části pohádky (rozděluji podle toho, kam šla slepička žádat o pomoc), vytváříme barevnou obrázkovou osnovu.
 6. Jednotlivé  obrázky jsme propojili do třídního leporela a naposledy si podle něj převyprávěli celou pohádku.
 7. Pracovní list z matematiky doplňuje a rozvíjí schopnosti propojovat téma v jednotlivých předmětech. Početní operace jsou určeny k práci v oboru  od 0–6 (Příloha č. 3).

Doplňující úkoly

 1. Pracovní list v matematice můžeme doplnit o slovní úlohy z prostředí domova – Dvůr a jeho zvířátka.
 2. Je možné propojit pohádku s hodinou prvouky – popis zvířátek, pantomima o zvířátkách, tajemné zvuky zvířat, hra "Kdo jsem" (myslím si zvíře, popíšu ti ho, ale neřeknu jeho jméno) apod.
 3. V hudební výchově vyhledáváme písničky s domácími zvířátky.

Závěr

Leporelo s obrázky žáků je vystaveno a je k dispozici dalším třídám. Žáci se přestali ostýchat a nebáli se projevit svůj názor. Získali první schopnosti v práci s textem, dokázali popsat hlavní postavy, společnými silami jsme – podle obrázkové osnovy – převyprávěli pohádku i po několika dnech. Získali jsme zkušenosti s převedením tématu i do jiných předmětů.

Text pohádky "O kohoutkovi a slepičce" je upravená verze z Metodického průvodce k živé abecedě, slabikáři a písankám pro 1. ročník ZŠ, nakladatelství Nová škola, 2000, ISBN 80–7289–025–5 (upravila autorka).

Přílohy:
Anotované odkazy:
Slovíčka pod obrázkyStránky, které jsou určeny k procvičování němčiny. Po kliknutí na obrázek zvářete se objeví jeho název v němčině. Obrázky byly použity se souhlasem autorky.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 29. 01. 2010
Zobrazeno: 18213krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 1.83335

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠAFRÁNKOVÁ, Dana. O kohoutkovi a slepičce. Metodický portál: Články [online]. 29. 01. 2010, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/pohádka/7217/O-KOHOUTKOVI-A-SLEPICCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.