Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Učíme se s pohádkou – pejsek a kočička

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Bohumila Hnízdilová
Anotace: Příspěvek nabízí možnost, jak prožít „pohádkový den“ v první třídě
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Tělesná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: text pohádky, notový záznam písní, zadání úkolů, pomůcky na VV
Klíčová slova: pohádka, pejsek, kočička, dort

Příspěvek nabízí možnost prožít „pohádkový den" v první třídě. Úkoly jsou voleny tak, aby bylo možné zařadit tento den během prvního pololetí. Cílem jednotlivých aktivit je procvičit zábavnou formou probrané učivo.

Postup

Motivace - na tabuli připevníme (nebo namalujeme) obrázek velkého dortu se sedmi svíčkami (žáci obvykle během první třídy slaví 7. narozeniny). Žáky dále motivujeme tím, že dnešní den prožijeme opět s pohádkou, popovídáme si o obrázku (komu se obvykle dává dort, při jaké příležitosti se dává, jaký dort mají nejraději...). Zakončíme sdělením, že dort se také objevuje v pohádce, se kterou se dnes seznámíme a zároveň budeme plnit stejný počet úkolů, jako je svíček na dortu.

Varianty záznamu splnění úkolů:
 • dort na tabuli má barevné svíčky, které po splnění úkolu postupně umazáváme
 • svíčky necháme bílé a po splnění úkolu je vybarvujeme
 • každý žák dostane okopírovaný obrázek dortu, po splnění úkolu si vybarvuje svíčky sám a nakonec „dozdobí" celý dort

Seznámení s pohádkou - vypravujeme nebo čteme dětem pohádku, Jak pejsek s kočičkou dělali k svátku dort (používám zkrácený zápis viz Příloha č. 1).

Následuje společné vypravování pohádky a dramatizace některých částí (vhodné je setkání pejska, kočičky a dětí, příprava dortu, rozhovor se zlým psem...).

Plnění úkolů - zeptáme se žáků, jestli by také měli chuť si nějaký dort „připravit" (většinou zájem mají). Aby se jim to povedlo, je potřeba vyřešit připravené úkoly (každá svíčka = jeden úkol):

 • 1. svíčka: Kimova hra - sedneme si do kruhu a vzpomínáme, co dali pejsek s kočičkou do dortu (1. žák: do dortu dali mouku, 2. žák: do dortu dali mouku a mléko, další žák: do dortu dali mouku, mléko a vajíčka ... seznam všech věcí viz Příloha č. 2)
 • 2. svíčka: všichni zůstávají v kruhu, učitel říká dvojice slov a žáci vybírají to, co je zdravější (minerálka x cola, jablko x čokoláda, dort x jogurt ...)
 • žáci jmenují svoje nejoblíbenější jídlo (doporučuji posílat po kruhu nějaký předmět například míček, kamínek, mušličku... odpovídá pouze ten, kdo drží předmět v ruce
 • 3. svíčka: žáci se vrátí do lavic, učitel říká názvy věcí, které dali kočička s pejskem do dortu a žáci určují počet slabik (například vajíčka, sůl, mouka, kost, myš, mléko, cibule, čokoláda...)
 • počet slabik mohou žáci také ukazovat pomocí kartiček s číslicemi
 • žáci si připraví skládací abecedu a složí podle diktátu slova: pes, sůl
 • dvojice dostanou lísteček se seznamem věcí, které dali pejsek s kočičkou do dortu (viz Příloha č. 2) a mají za úkol barevně vyznačit písmena, která znají (doporučuji, aby učitel určil jedno nebo dvě známá písmenka pro všechny žáky, rychlejší žáci mohou vyznačit písmen více)
 • 4. svíčka: zazpíváme si písničky, ve kterých objevuje pejsek nebo kočička (např. Skákal pes, Malé kotě, Kočka leze dírou, Kočka leze dolů ...), skladby můžeme pohybově doprovodit
 • 5. svíčka: žáky rozdělíme do skupinek (doporučuji losování nebo přímé určení jednotlivých skupin) a řešíme jednoduché slovní úlohy (mohou řešit ve dvojicích i samostatně viz Příloha č. 3), řešení žáci zapisují na připravený papír (nebo stírací tabulku), po zapsání provedeme společnou kontrolu
 • 6. svíčka: žáci si sednou do kruhu a povídáme si o zvířátkách, která mají doma, o správném chování ke zvířátkům...
 • hra na pocity:
  • představ si, že jsi kočička a děti na tebe házejí kameny
  • představ si, že jsi pes na dvorku a do domu se dostal zloděj
   (žáci se snaží vypravovat o svých pocitech a říkají, co by asi udělali)
 • 7. svíčka: žáci se vrátí do lavic a vyrobí si pejska a kočičku (mohou pracovat ve dvojicích a dohodnout se, že jeden vyrobí pejska a druhý kočičku)
 • například:
  • podle šablony si vystřihnou požadovaný tvar, potřou klovatinou a posypou krupicí, ozdobí vodovými barvami a vystřihnou
  • podle šablony si obkreslí požadovaný tvar na přeloženou čtvrtku, vybarví a vystřihnou dvojmo (vznikne prostorová figurka)
 • žáci si sednou do kruhu a společně zhodnotíme celý „pohádkový den"
Hodnocení

Žákům se práce líbila, při jednotlivých činnostech byli velmi aktivní. Problémem byla organizace při plnění úkolu u páté svíčky, protože v některých skupinách se nedokázali žáci dohodnout na spolupráci. Vhodnější je v tomto období řešit tento úkol ve dvojicích nebo samostatně.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 03. 2009
Zobrazeno: 16058krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HNÍZDILOVÁ, Bohumila. Učíme se s pohádkou – pejsek a kočička. Metodický portál: Články [online]. 04. 03. 2009, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/pohádka/3023/UCIME-SE-S-POHADKOU---PEJSEK-A-KOCICKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.