Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Justýna a slušné chování

Ikona prakticky

Justýna a slušné chování

Ikona prikladIkona kratkodobe
Autor: Eva Pipková
Anotace: Projekt zaměřený na seznámení se základními pravidly společenského chování, vytváření přátelského prostředí a pozitivní atmosféry v kolektivu dětí v MŠ. Vyvrcholením je společné vyvození a postupné respektování pravidel soužití ve třídě. Článek přináší stručnou charakteristiku a osnovu celého projektu. Konkrétní návrhy činností budou obsahovat příspěvky zaměřené na dílčí bloky, do kterých je projekt rozdělen.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
  2. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
  3. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Sebepojetí, city, vůle » respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze
Nutné pomůcky: Kniha „Děti a slušné chování aneb vyprávění kočky Justýny” + CD s textem a písněmi, bílá plyšová kočka zabalená jako balíček pro děti,
motivační dopis.
Klíčová slova: pravidla slušného chování, soužití lidí – mezilidské vztahy, etiketa

Cíl výuky:

Seznamovat děti zábavnou formou se základními pravidly společenského chování, postupně vytvořit pravidla soužití ve třídě a respektovat je.

Projekt „Justýna a slušné chování” jsem připravila na začátku školního roku v oddělení předškoláků.

Protože se stejnou skupinou dětí pracujeme již třetím rokem, zaměřili jsme se v období poprázdninové adaptace na rozvoj a obnovení kamarádských vztahů mezi dětmi, vytvoření příjemného prostředí a pozitivní atmosféry ve třídě a na upevnění zásad společenského chování. Vyvrcholením projektu bylo společné vyvození pravidel soužití ve třídě, která se děti postupně učí respektovat.

Vzdělávací projekt je volně zpracován na námět knihy „Děti a slušné chování aneb vyprávění kočky Justýny” (ADAMOVSKÁ, Marie. Děti a slušné chování, aneb vyprávění kočky Justýny. Praha, 2005, ISBN 80–903175–5–3). Zvolené téma evokovalo mnoho činností, nápadů a souvislostí, které jsem shrnula v myšlenkové mapě (viz příloha). Z této mapy vychází plán činností, který je cílený, navazující a smysluplný.

Základním motivem a spojovacím prvkem celého projektu je kočka Justýna, která pomocí  konkrétních příkladů v příbězích vrstevníků seznamuje děti se základy etikety. Jednotlivé příběhy jsme využívali jako motivaci k dalším činnostem, které byly vždy zaměřeny na určitou oblast společenského chování a jednání (vhodným doplňkem knihy jsou i dvě CD, které kromě textů obsahují i pěkné písničky). Do textu jsme vstupovali a dále s ním pracovali. Rozehrávali jsme dramatické situace, srovnávali s vlastními zkušenostmi a prožitky. Na základě získaných poznatků jsme společně vyvozovali závěry, zevšeobecňovali. Tematický celek jsme rozdělili na několik dílčích integrovaných bloků podle obsahové náplně.

Každá dílčí  část projektu je motivačně sjednocená a zaměřuje se na určitou oblast společenského chování. K rozvíjení námětu daného bloku jsme využili i další  literární texty (pohádky, příběhy, básně a říkadla), písně  a rozmanité hry a činnosti, které příběhy z knihy o Justýně rozvíjejí různými směry tak, aby byla náplň pestrá, různorodá a zároveň vedla k rozvoji dětí ve všech vzdělávacích oblastech.

Konkrétní návrhy činností v jednotlivých blocích uvádím v samostatných článcích. Některé bloky byly rozvíjeny více, realizace trvala několik dní, jiné byly obsahově méně široké a i realizace byla méně časově náročná. Záleží vždy na konkrétní situaci a skupině dětí.

Plán činností, rozdělení do dílčích bloků

1. Justýna  se představuje

Motivační část – seznámení dětí s knihou, úvod celého projektu. Děti poznávají kočku Justýnu, vzájemně se představují. Činnosti a hry jsou zaměřené na rozvoj kamarádských vztahů a uvědomění si sounáležitosti se skupinou.

Kapitola z knihy č. 1: „Úvod”, píseň „Slušné chování”.

Kapitola z knihy č. 15: „V klubu dětí a maminek”, píseň: „Kamarád”.

2. Justýna a kouzelná slovíčka

Část zaměřená na verbální komunikaci, používání mluveného slova jako dorozumívacího prostředku jak mezi dětmi, tak s dospělými osobami. Používání slov prosím, děkuji, s dovolením apod.

Kapitola z knihy č. 3: „Prosím, děkuji” , píseň: „Kouzelná slovíčka”.

Kapitola z knihy č. 5: „Půjčujeme hračky”, píseň „Pořádná”.

3. Justýna a lež

Část zaměřená na rozvoj schopnosti rozhodnout o pravdivosti x nepravdivosti tvrzení, uvědomění si co je dobré x špané jednání. Vede děti k dovednosti respektovat druhého a vážit si výsledků jeho práce, umět se přiznat, omluvit se za nevhodné chování.

Kapitola z knihy č. 7: „Omluva”, píseň: „Omluvit se nezapomínej”.

Kapitola z knihy č. 9: „Přiznání”, píseň: „Neučte se lhát”.

Kapitola z knihy č. 21: „Krádež v samoobsluze”, píseň: „Zloděj”.

4. Justýna a stolování

Část zaměřená na seznámení s pravidly slušného stolování nejen v restauraci, ale i doma a v mateřské škole. Vede k připomenutí a dodržování základních hygienickými zásad nejen při jídle. Blok zároveň rozvíjí rozlišování pravé a levé strany vzhledem k vlastní osobě (praktické procvičování), manipulaci s různými předměty a materiály. Zařadíme námětové hry „Na kuchaře”, „Na číšníky”, „Na hostinu”.

Kapitola z knihy č. 11: „Slavnostní oběd”, píseň: „Slušné stolování”.

5. Justýna v divadle

Část zaměřená na chování ve společnosti dospělých lidí i mimo známé prostředí domova nebo mateřské školy (pozdravit při příchodu a odchodu, chovat se ohleduplně). Pokud to situace v MŠ umožňuje, je vhodné zajistit dětem profesionální divadelní představení přímo ve školce nebo vyjet s dětmi do skutečného kamenného divadla. Zařadíme námětovou hru „Na divadlo”, vytváříme vlastoručně různé druhy loutek.

Kapitola z knihy č. 19: „Do divadla” , píseň: „Divadlo”.

6. Co nás Justýna naučila aneb Pravidla soužití v naší třídě

Závěr knihy, shrnutí tématu, vyvození pravidel, která budeme respektovat v naší třídě. Využila jsem námětů z článku „Jak jsme vytvářeli pravidla ve třídě koťat” (dostupné z WWW:  http://clanky.rvp.cz/clanek/6/2263) – pravidla jsme rozdělili na srdíčková, ručičková, pusinková, oušková a nožičková. S vytvořenými pravidly jsme seznámili rodiče formou nástěnek s dětskými výtvory a komentářem.

Kapitoly z knihy č. 23: „Návrat” a 24: „Závěr” , píseň: „Slušné chování”.

Doplňující četba

Celý projekt doplňujeme vhodnou četbou před odpočinkem, např. knihou Neotesánek aneb základy společenského chování pro ty úplně nejmenší (BŘEZINOVÁ, Ivona. Neotesánek. 1. vydání. Praha, 2005, ISBN 80–00–01468–8).

Závěr, reflexe

Celý projekt byl zaměřen nejen na vytváření a respektování pravidel společenského chování, ale zároveň posloužil k rozvoji pozitivních vztahů, prosociálního chování a k prevenci patologických jevů v kolektivu dětí (sklony k agresi, počátky šikany apod.). Výborně se nám osvědčila jednotná motivace celého bloku knihou. Příběhy kočky Justýny a jejich kamarádů Majdy a Standy děti prožívaly na vlastní kůži, srovnávaly je s vlastními zkušenostmi a zážitky. Časté využívání prvků tvořivé dramatiky a vstupování do rolí vedlo děti ke snazšímu vyvozování závěrů, zevšeobecňování. Pravidla chování jim nebyla předkládána jako fakt, ale děti k nim postupně docházely vlastním úsudkem a hodnocením konkrétní situace.

Výborně se nám osvědčilo i rozdělení pravidel soužití ve třídě pomocí symbolů označujícich jednotlivé části lidského těla. Děti si tak snadněji dokázaly abstraktní pojmy konkretizovat a uvědomit si jejich význam a smysl s ohledem na svou osobu i na druhé.

Projekt hodnotím kladně, protože vedl ke konkrétnímu cíli, rozvíjel děti ve všech vzdělávacích oblastech, nabízel rozmanité činnosti a příležitosti, zároveň však poskytl dostatek prostoru i pro volnou hru.

Reflexe:

Příspěvek nabízí možnost využití vhodné literatury jako motivace k tematickému bloku, zaměřenému na dané téma. Konkrétní soubor textů se osvědčil k vytvoření a realizaci projektu s prvky preventivní výchovy. Děti byly po celou dobu aktivně vtaženy do děje příběhů, pravidla slušného chování jim nebyla předkládána, ale samy je postupně vyvozovaly a snažily se je respektovat. Celý projekt byl založen na vnitřní motivaci dětí, které reagovaly velmi pozitivně. Díky blízkému tématu měly dostatek vlastních zkušeností a prožitků, které jsme při realizaci využívali k rozvíjení námětu různými směry. Projekt tak poskytl bohatou a rozmanitou nabídku činností a aktivit pro všestranný rozvoj dětí.

Citace a použitá literatura:
[1] - ADAMOVSKÁ, Marie. Děti a slušné chování, aneb, vyprávění kočky Justýny. Praha : Rotag, 2005. ISBN 80-903175-5-3. 
[2] - BŘEZINOVÁ, Ivona. Neotesánek. 1. vydání. Praha : Albatros, 2005. ISBN 80-00-01468-8. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc28 kBPříloha – Myšlenková mapa
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 06. 2010
Zobrazeno: 28372krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 1.5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PIPKOVÁ, Eva. Justýna a slušné chování. Metodický portál: Články [online]. 04. 06. 2010, [cit. 2020-09-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/6865/JUSTYNA-A-SLUSNE-CHOVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Růžena PekařováVloženo: 04. 06. 2010 22:50
Takový projekt u předškoláků nemá chybu! Děti spolu většinou chodí do 1. třídy, tak bych krásně navázala prvoukou i dalšími předměty. Děkuji za zveřejnění literatury.
2.Autor: Marcela ZajícováVloženo: 05. 06. 2010 09:13
Nedávno se mi kniha Děti a slušné chování dostala do ruky. Je úžasná. Teď jsem si přečetla i Vaše příspěvky a jsem nadšená. Jsou moc pěkné. Určitě je využiji. Děkuji. MZ.
3.Autor: Eva PipkováVloženo: 07. 06. 2010 17:39
Děkuji za kladné hodnocení. Od lidí z praxe moc potěší. Další části mám rozpracované, ale pořád nějak není dost času na dokončení. Polepším se a brzo odešlu k recenzi, aby byl celý projekt co nejdříve k dispozici. Eva Pipková
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.