Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > Předsudky

Ikona prakticky

Předsudky

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Monika Matejová
Anotace: Žáci na vybraných příkladech poznají, co jsou to předsudky a jaké mohou mít pro náš život negativní důsledky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 2. období » vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 2. období » rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní listy - viz příloha
bílé měkké papíry A4
psací a kreslicí potřeby
Klíčová slova: projekt, osobnostní a sociální výchova, předsudky

Lidé jsou plni předsudků, které jsou v jejich myšlení tak zažité, že je už neidentifikují a řídí se jimi. Předsudky se tedy přenáší prostřednictvím výchovy i na děti. Proto je cílem tohoto projektu, aby žáci dokázali předsudky rozpoznat, pochopili jejich podstatu a negativní důsledky především na mezilidské vztahy.

Pozn.: Do textu připojuji své zkušenosti a doporučení, které vycházejí z tohoto realizovaného projektu.

Realizace
 • rozdělíme žáky do skupin po 3 - 4
 • sdělíme jim, že si budeme povídat o předsudcích, a zeptáme se, zda někdo neví, co to předsudky jsou
 • na tabuli máme připravenou definici předsudku (vycházela jsem ze Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost):
  • předsudek je chybný úsudek nebo zaujatý názor
 • ihned po této definici přečteme dětem příběh a zadáme, aby zjistily, který předsudek se v příběhu objevil a u koho
Školní olympiáda

Na konci školního roku pořádá pravidelně jedna škola školní olympiádu. Je to velká událost a vybírají se do ní jen ti nejlepší sportovci. Děti, které mají zájem, se přihlásí u své třídní učitelky, a ta rozhodne, kdo se zúčastní.

Mezi zájemci byla i Pavlínka z 1. A. Bydlí ve vesnici a tráví po škole spoustu času v přírodě, kde hraje s kamarády a kamarádkami různé hry, z nichž má nejraději ty, ve kterých se běhá, například honičky. Proto se také rozhodla, že se přihlásí na disciplínu „Běh na 60 metrů".

Jakmile nadešel čas konečného výběru na olympiádu, paní učitelka každému přihlášenému sportovci řekla, zda se může nebo nemůže zúčastnit a proč. Když přišla řada na Pavlínku, povídá: „Víš, já si myslím, že máš na běh drobnou postavu. Ostatní jsou větší než ty, a proto budou určitě rychlejší. Počkej si na příští rok, až povyrosteš." Pavlínka odpověděla: „Dobře, paní učitelko, dám na vás a zkusím to za rok znova."

Pozn. Děti rozpoznaly předsudek paní učitelky bez problémů.

Jakmile pojmenují předsudek, zeptáme se jich, zda si myslí, že by se měla Pavlínka bránit a jak.

Pozn.: Děti se shodly na tom, že by se žákyně bránit měla. Uváděly například tyto možnosti:

„Jak mi zaručíte, paní učitelko, že za rok už nebudu menší než ostatní běžci?"
„Nemyslím si, že jsem malá."
„Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se."

Následuje skupinová práce. Děti mají v prvním pracovním listě (viz Příloha č. 1) označit sdělení, která jsou předsudky. (Všechny se týkají dětí.)

Jakmile jsou všechny skupiny hotové, práci společně zkontrolujeme. Žáci své rozhodnutí zdůvodní.

Pozn.: Při kontrole doporučuji, aby každá skupina zdůvodnila jedno sdělení a ostatní pouze doplňovali. Žáci tak lépe udrží pozornost.

Poté dostanou skupiny druhý pracovní list (viz Příloha č. 2), kde se zamýšlí nad tím, jaké předsudky mohou mít lidé k osobám, zvířeti a věci na obrázcích. Stačí, když u každého obrázku bude jeden předsudek.

Pozn.: U prvního obrázku černocha děti například uváděly tyto předsudky: „Nepatří mezi bělochy, protože má černou pleť, lidé s tmavou pletí kradou".

U druhého obrázku se opakovalo: „je šprt", „učitelé ho mají radši, než ostatní žáky".

U třetího obrázku se děti shodly na tom, že „pavouk je odporné a nebezpečné zvíře".

U čtvrtého obrázku děti uvedly například, že „bohatí lidé jsou nafoukaní, bohatství získali nepoctivě".

Potom slupiny postupně sdělují a zdůvodňují napsané předsudky. Vedeme také žáky k tomu, aby řekli, jaké negativní důsledky mohou z těchto předsudků plynout.

Pozn.: Doporučuji dokončit nejdříve jeden obrázek a pak se věnovat dalšímu.

Při této aktivitě vyšly najevo i některé negativní pocity, které prožívají děti v naší třídě, např. jeden úspěšný žák potvrdil, že ho trápí, když si o něm většina myslí, že bude vždycky nejlepší, nebo jedna žákyně se zastala obézní spolužačky a řekla, že jí vadí, když mají někteří spolužáci na její kamarádku o tělocviku nevhodné poznámky, protože ona ji má ráda a ví, že je v jiném předmětu skvělá ... Ve třídě, jak se říká, „se pročistil vzduch". Byla to pro mě užitečná zpětná vazba o vztazích ve třídě a příjemné zjištění, že se žáci nebojí být upřímní.

Poslední pracovní list (viz Příloha č. 3) zadává dětem úkol zapsat další 1 nebo 2 předsudky, které mohou být mezi lidmi.

Pozn. Děti uváděly například předsudky vůči hadům, obézním lidem, sýčkovi apod.

Stejně jako u předchozího cvičení následuje sdělení, vysvětlení napsaných předsudků a jejich negativních důsledků.

Další cvičení se nazývá „Bargoti a Rutři". Jde o dopis (viz Příloha č. 4), který vypráví o dvou vymyšlených národech. Na začátku dopisu je uveden velmi důležitý údaj „napsáno Bargotem", který sice dětem přečteme, ale nezdůrazňujeme. Poté děti kreslí podobiznu Bargota a Rutra.

Pozn.: Většina lidí nevěnuje sdělení „Napsáno Bargotem" pozornost a nedojde jim, že informace v dopise mohou být zkreslené, a nakreslí Bargota jako milé stvoření a Rutra jako zlosyna. Toto je třeba dětem po odhalení skryté pravdy říct. Vyplývá z toho, jak snadno se nechají lidé zmanipulovat, protože nepřemýšlejí o tom, co jim je sdělováno, kým a odkud pochází zdroj.

Následuje závěr. Položíme dětem tuto otázku: Myslíte si, že je učení se o předsudcích stejně důležité jako například učení se cizímu jazyku? Proč?

Pozn.: Děti se shodly na tom, že to důležité je, protože předsudky ubližují například lidem, kteří se mohou cítit odstrčeni, nebo zvířatům, která se zbytečně hubí apod.

Závěr

Tento projekt umožnil žákům poznat další pohled na mezilidské vztahy, posílil potřebu o ně pečovat a poskytnul jim sebereflexi o svém prožívání a chování, což se projevilo především v diskusích.

Pozn.: Protože do výuky zařazuji osobnostní a sociální výchovu často, nečiní mým žákům potíže zapojovat se do diskusí a udržet při nich pozornost. Pokud by byl projekt realizován ve třídě, která není takto vedena, doporučuji projekt rozfázovat, například do tří dnů.

Citace a použitá literatura:
[1] - SHAPIRO, Daniel. Konflikt a komunikace. Průvodce labyrintem vedení konfliktu. . New York : Open Society Institute , 1995.  
[2] - FILIPEC, Josef . et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2. vydání. Praha : Academia, 1994. ISBN 80-200-0493-9. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 03. 2009
Zobrazeno: 9256krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MATEJOVÁ, Monika. Předsudky. Metodický portál: Články [online]. 04. 03. 2009, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/předsudky/3025/PREDSUDKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.