Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Využití struktury E–U–R v hodině výchovy...

Ikona prakticky

Využití struktury E–U–R v hodině výchovy ke zdraví

Ikona zkusenost
Autor: Petr Koubek
Spoluautor: Mgr. Jana Červenková
Anotace: Tento text vznikl jako aktivita v rámci projektu Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání, CZ.1.07/1.2.00/08.0110, OPVK. Přináší příklad dobré praxe využití výukové opory, která v projektu vznikla, v konkrétní vyučovací hodině. Vyučování proběhlo 24. 2. 2012 v ZŠ Vodňanská 287, Prachatice. Popisuje Mgr. Petr Koubek. Jméno pedagožky: Mgr. Jana Červenková.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 3. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Výchova ke zdraví » vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Přírodopis
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: počítač nebo laptop připojený k promítacímu zařízení / interaktivní tabuli; rozstříhané symboly zdravotních postižení, lepidlo, papír, Braillova abeceda, videomateriál Výukové opory Výuky k různosti a tištěná verze opory
Klíčová slova: výchova ke zdraví, kritické myšlení, průřezová témata, diskuse, multikulturní výchova, Výuka k různosti, osoby se zdravotním postižením

Cíl výuky:

Pomůže žákům získat přehled o zdravotním postižení, vymezit pojem zdravotní postižení, pochopit význam respektu a porozumění při setkání s osobami se zdravotním postižením.

 

Autor díla: Petr Koubek; fotografie pořízena při hospitaci příkladu dobré praxe v rámci projektu Výuka k různosti. ZŠ Vodňanská 287, Prachatice, dne 24. února 2012.

Vyučovací předmět / tematický celek: Výchova ke zdraví, 7. ročník základní školy

Použitá část výukové opory Výuka k různosti (kapitola, forma): Modelové situace – zrakové postižení (video), Diverzita, Nejsme všichni stejní… a to je dobře, Osoby se zdravotním postižením (teoretický text)

Forma, rozsah výuky (vyučovací hodina, blok, projekt apod.): popisovaná vyučovací hodina byla součástí bloku čtyř vyučovacích hodin

Návaznost a mezipředmětové vztahy: přírodopis (smyslová ústrojí), výchova ke zdraví (druhy postižení)

Použité metody a formy výuky: individuální práce, práce ve skupině, frontální výklad a diskuse. Vhodné je zařazení zpětné vazby ze strany učitele a sebehodnocení žáků.

Materiální a technické podmínky a jejich využití při hodině: ICT, interaktivní tabule; rozstříhané symboly zdravotních postižení, lepidlo, papír, Braillova abeceda

Průběh sledované vyučovací hodiny

Vyučovací hodina byla postavena na konstruktivistickém schématu E–UR. V úvodu hodiny učitelka uvedla učivo: zdravotní postižení, osoby s postižením zraku, a stručně představila program hodiny a její témata – co je zdraví a co je ovlivňuje; osoby se zdravotním postižením; pravidla chování v přítomnosti osob se ZP; shrnutí poznatků, zhodnocení práce.

Učitelka evokovala téma zdraví otázkou: Co vše ovlivňuje zdraví?

Žáci uváděli např.: rodina, psychika, životní styl a chování...

Další diskusi učitelka uvedla otázkou: Jak ovlivňuje zdraví lidí zdravotní péče? Při tom požadovala, aby žáci diskutovali o zdravotní péči u nás ve srovnání s jinými státy v Evropě a v dalších světadílech.

Po ukončení diskuse četli žáci společně definici „zdraví“ WHO. (zdroj: výuková opora Výuky k různosti, Nejsme všichni stejní... a to je dobře, s. 27/53 tištěné verze)

Na základě dalšího předloženého materiálu, tabulky s údaji o závislosti rozšíření zdravotního postižení na věku (zdroj: výuková opora Výuky k různosti, Nejsme všichni stejní… a to je dobře, pracovní list č. 7, s. 29/55 tištěné verze), žáci diskutovali o vlivu věku na zdravotní stav.

Tím byla shrnuta návaznost na přírodopis (smyslová ústrojí) a evokováno učivo – zdraví, jeho (příčinné) souvislosti a jeho možné poškození.

Nové učivo, osoby se zdravotním postižením, žáci evokovali ve skupinách – měli složit a na čtvrtku nalepit symboly pro jednotlivé druhy zdravotního postižení (zdroj: výuková opora Výuky k různosti, Nejsme všichni stejní… a to je dobře, pracovní list č. 8, s. 31/57 tištěné verze). Učitelka zadala, úkol, jímž se žáci dostali k novému učivu: Přemýšlejte, co symboly označují, kde jste se s nimi již setkali?

Autor díla: Petr Koubek; fotografie pořízena při hospitaci příkladu dobré praxe v rámci
projektu Výuka k různosti. ZŠ Vodňanská 287, Prachatice, dne 24. února 2012.

Žáci dále společně a s využitím interaktivní tabule řešili otázky a úkoly připojené na pracovním listu č. 8 výukové opory:

 • Pokuste se správně přiřadit symboly na pracovním listu č. 8.
 • Uveďte, kde se můžete se symboly označujícími různé skupiny zdravotních postižení. (zdroj: týž, s. 31/59)

Fázi uvědomění si významu informací učitelka postavila na analýze odborných textů a videoukázek.

Prvním tématem této části bylo vymezit, kdo to je člověk s postižením. K tomu třída využila texty výukové opory (zdroj: výuková opora Výuky k různosti, Osoby se zdravotním postižením. Definice ZP a texty k úvaze o ZP na s. 46–47/72–73 tištěné verze). Žáci pracovali samostatně, zapisovali si myšlenky při čtení; některé myšlenky žáci četli navzájem a komentovali.

Následovala aktivita seznámení se s jednou z kompenzačních pomůcek pro osoby s postižením zraku a nevidomé: cvičení s Braillovým písmem – žáci dostali do lavic abecedu a měli za úkol napsat své jméno pomocí písmen tohoto písma do sešitů. Při tom diskutovali o tom, jak takoví lidé komunikují.

Podle předložených textů žáci uváděli druhy postižení, způsoby jejich kompenzace a specifika komunikace osob se zdravotním postižením.

Pro přiblížení tématu jednání v kontaktu s osobami se ZP žáci s učitelkou společně analyzovali krátké filmy (zdroj: modelové situace z výukové opory To jí nepřekládej – 1. MS v části Sluchové postižení). Instrukce učitelky: Budete sledovat videonahrávky a zapisovat shrnutí toho, co jste viděli a co se nám zdá v jednání lidí nevhodné.

Následovala řízená diskuse žáků o znakové řeči, o odezírání, jak vnímají a rozumí řeči sluchově postižení. Jeden žák se zeptal, proč sluchově postižená dívka špatně vyslovuje, následovala krátká diskuse. K řízení a vyhodnocení diskuse učitelka využila doplňující texty, které následují za videoukázkami výukové opory.

Rozebírání „chyb“ v jednání aktérů dalšího videa (zdroj: modelové situace výukové opory Vozíčkářka na cestách – 1. MS v části Tělesné postižení) vedlo ke stanovení pravidel pro výrobu autobusů; debatě o tom, zda taková jsou. Dále se učitelka ptala, kde lze nalézt informace o jednotlivých spojích, včetně jejich „bezbariérovosti“ (garantovaná přeprava lidí s tělesným postižením); učitelka žáky vyzvala k tomu, aby hledali další nedostatky v jednání ostatních aktérů videonahrávky. Výsledky diskuse pak společně konfrontovali s doprovodným textem k tomuto videu.

Na to žáci analyzovali dvě videa (druhé si měli možnost zvolit sami) o osobách se zrakovým postižením (zdroj: modelové situace z výukové opory Nákup a Nuda v tělocviku – 1. a 5. MS v části Zrakové postižení) – žáci diskutovali o tom, jaké by to mohlo být, kdyby byli postižení oni, co by si přáli v daných situacích zažívat, jak zapojit lidi s postižením do různých třídních aktivit. Jeden žák otevírá téma, které postižení je nejtěžší. Hodina takto volně přešla do fáze reflexe.

Reflexi pak pedagožka uzavřela několika výzvami, aby žáci hodinu zhodnotili: Co jste si z hodiny odnesli? Chcete se na něco zeptat? Co se vám v průběhu hodiny nejvíc líbilo?

Reflexe:

Autoevaluace učitelky vzhledem k dosažení cíle prostřednictvím výukové opory: Cíle vyučovací jednotky byly naplněny. Učitelka oceňuje, že výuková opora, zejména videa, zvýšila zapojení žáků, soustředění, diskuse.

Společný komentář hospitujícího a učitele:

Klady výukové opory pro dosažení cílů hodiny:

 • učitelka považuje za nejpřínosnější modelové situace, které jsou dostatečně názorné, a proto aktivizující;
 • dále jsou texty velmi vhodně doplněny fotografiemi např. kompenzačních pomůcek;
 • celkově oceňuje vysokou informativní hodnotu celé opory pro její výuku.

Doporučení ke zlepšení výukové opory:

Pedagožka by zvažovala možnost variabilnější práce s elektronickou verzí opory – zvětšit videa na celou obrazovku, zvětšit písmo tak, aby je viděla celá třída.

Doporučení pro další učitele:

 • určitě využít modelové situace;
 • pracovní listy a texty lze využít ve všech částech hodiny, například je možno evokovat téma hodiny za pomoci zvětšených a rozstříhaných symbolů pro ZP, které žáci skládají a slepují, a při tom diskutují, co to na obrázcích je.

Poznámka hospitujícího: účelné využití ICT, plné využití možností výukové opory, individualizovaný a demokratický přístup k vedení výuky

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výuka k různosti - příklady dobré praxe.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - Výuková opora Výuky k různosti. 2011. [cit. 2012-5-23]. Dostupný z WWW: [http://www.nejsmevsichnistejni.cz/vystupy].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 05. 2012
Zobrazeno: 9975krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOUBEK, Petr. Využití struktury E–U–R v hodině výchovy ke zdraví. Metodický portál: Články [online]. 30. 05. 2012, [cit. 2020-09-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/osoby se zdravotním postižením/16057/VYUZITI-STRUKTURY-E-U-R-V-HODINE-VYCHOVY-KE-ZDRAVI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.