Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > Übungstypologie zum kommunikativen Unterricht...

Ikona prakticky

Übungstypologie zum kommunikativen Unterricht (anhand eines Lesetextes)

Ikona prikladIkona hodina
Autor: Ivana Frýbová
Anotace: Text je určen pro žáky základních škol nebo víceletých gymnázií, je autentický a ukazuje možnost, jak učitel na základě jednoduchého textu a jednotlivých cvičení může přivést žáky na jazykové úrovni A2 k vlastní produkci. Vybraný text, který lze zařadit do tematického okruhu „Rodina, tradice, zvyky a život v Německu” rozvíjí přirozeným způsobem jak receptivní, tak i produktivní řečové dovednosti. Žáci mají možnost se zamyslet nad tématem partnerských vztahů a na závěr vytvořit paralelní text o sobě a navrhnout vlastní znění inzerátu, ve kterém fiktivně hledají životního partnera. Učitelé si na základě zjednodušené typologie cvičení mohou i k dalším textům připravit vlastní vyučovací jednotku s využitím nabízených cvičení a vést tak žáky k nácviku produktivních dovedností.
Podpora výuky jazyka: Němčina
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Mluvení » mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech
  3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Mluvení » vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Připravené pracovní listy (viz příloha), papír, psací potřeby.
Klíčová slova: německý jazyk, další cizí jazyk, osobnostní rozvoj, kooperativní výuka, aktivizace v hodinách, nácvik produktivních dovedností

Cíl výuky:

Cílem aktivity je dovést žáky od reprodukce k vytvoření textu vlastního (ať již v písemné nebo ústní podobě). Dále mají žáci při řešení úkolu spolupracovat, vytvořit ve skupinách vlastní text i jeho formu. Žáci se zamýšlí  nad tématy „Rodina, tradice, zvyky a život v Německu”, i nad podtématy „Láska” a „Svatba” a snaží se vyjádřit vlastní postoj a vyhledat si k tomu odpovídající slovní zásobu. Pro učitele je tato aktivita příkladem, jak si sami vytvoří typologii cvičení, která povedou jejich žáky od reprodukce textu k vlastním produktivním činnostem.

Text, který jsem zvolila, rozvíjí receptivní i produktivní jazykové dovednosti. Svým obsahem se hodí k tématům: rodina, tradice, zvyky a život v Německu. Žáci mají možnost se zamyslet nad tématem partnerských vztahů, vytvořit svůj paralelní text a na závěr vytvořit vlastní znění inzerátu, ve kterém fiktivně hledají životního partnera. Tak se zamýšlejí i nad tématy „Láska” a „Svatba”. Cvičení v pracovním listě jsou čtyři a jsou plánována na jednu vyučovací jednotku, vlastní práce se cvičeními 30 a 15 minut, společná kontrola, doplnění apod. V dalších hodinách lze téma dále rozvíjet, a to podle cíle, který si stanoví sám vyučující.

UMFRAGE – Verliebt – Verlobt – Verheiratet

Die Roller-Redaktion wollte es genau wissen: Haben die Wörter „heiraten” oder „Ehe” für die heutige Jugend noch eine Bedeutung? Gibt es noch junge Leute, die davon träumen? Wir fragten drei Mädchen und drei Jungen, wie sie darüber denken.

Stefan (17)

Heiraten? Nein! Ich brauche doch keine Genehmigung vom Staat oder von der Kirche, dass ich jemand lieben darf! Meine Freundin denkt da genauso. Aber vielleicht fragen Sie mich in zehn Jahren noch einmal, man weiß ja nie…

Beate (16)

Ich kann mir schon vorstellen einmal zu heiraten. Ich möchte aber zuerst mein Abitur machen und studieren. Sich zu verloben finde ich allerdings altmodisch. Wenn ich jemand so sehr liebe, dass ich mein Leben mit ihm verbringen möchte, dann heirate ich ihn sofort!

Andrea (15)

Ich habe oft von einer „Hochzeit im Weiß” geträumt, aber nun bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich wollte immer die Kinder haben, aber unsere Welt ist nicht sehr kinderfreundlich, oder? Vielleicht sollte man lieber keine Kinder in diese Welt setzen. Zur Zeit bin ich sehr verliebt – das ist schön und genügt mir!

Kai (16)

Ich weiß nicht, ob ich einmal heiraten möchte. Bis jetzt ist mir meine „Traumfrau” noch nicht über den Weg gelaufen. Aber ich mag die Kinder sehr gern, und einmal möchte ich Kinder haben, vielleicht werde ich dann heiraten. Außerdem glaube ich an die Liebe – klingt irgendwie doof, aber es stimmt!

Kerstin (16)

Ja, warum nicht heiraten – wenn ich den Mann meines Lebens treffe! Aber es muss ja nicht morgen sein. Ich finde, ich bin noch viel zu jung, um ans Heiraten zu denken. Momentan bin ich außerdem solo – und es gefällt mir sehr!

Matthias (15)

Ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Meine ältere Schwester hat letztes Jahr geheiratet, es war eine tolle Hochzeit! Sie haben irre viele Geschenke bekommen – aber das ist wohl kein Grund zum Heiraten, oder?

(Text geeignet für die Grundstufe)

Reflexe:

Žáci základních škol nebo víceletých gymnázií s jazykovou znalostí A2 se rychle orientují v krátkém autentickém textu, jsou vedeni na základě jednotlivých cvičení od porozumění a reprodukce k vlastní tvorbě, k vyhledání příslušných slovíček, k vyjádření vlastního názoru a i k napsání vlastního znění. Učitelé si na základě zjednodušené typologie cvičení mohou i k dalším textům naplánovat a připravit vlastní práci s textem, která vede žáky k nácviku produktivních dovedností.

Citace a použitá literatura:
[1] - časopis JUMA.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 07. 2010
Zobrazeno: 9876krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FRÝBOVÁ, Ivana. Übungstypologie zum kommunikativen Unterricht (anhand eines Lesetextes). Metodický portál: Články [online]. 27. 07. 2010, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/osobnostní rozvoj/8607/UBUNGSTYPOLOGIE-ZUM-KOMMUNIKATIVEN-UNTERRICHT-ANHAND-EINES-LESETEXTES.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 27. 07. 2010 13:18
Aktivita je určena pro výuku německého jazyka na základní škole. Na základě textu o partnerských vztazích z časopisu pro mládež vede aktivita přirozeným způsobem k rozvoji receptivních i produktivních jazykových dovedností.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 27. 07. 2010 13:18
Autorka nabízí pro žáky zajímavé a aktuální téma, které se dá zařadit kdykoli, například i v suplované hodině, ideální je určitě v čase kolem Valentina. Fiktivní inzeráty jistě přinesou zajímavé práce, nad kterými se žáci výborně pobaví.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.