Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > > > > > Výškopis na mapách ‒ praktická hodina při...

Ikona prakticky

Výškopis na mapách ‒ praktická hodina při výuce zeměpisu

Ikona zkusenost
Autor: Michal Kašpar
Anotace: Návod na praktickou hodinu, kterou zařazuji do výuky o mapách. Žáci vytváří trojrozměrný model fiktivního ostrova a touto praktickou činností se učí, co jsou vrstevnice a jak se znázorňuje výškopis na mapách.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie » přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: tužka, karton, podložka, odlamovací nožík či řezátko, nůžky, lepidlo na papír, temperové barvy, pastely nebo pastelky
Klíčová slova: mapa, orientace na mapě, práce s mapou, výškopis, vrstevnice
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Cílem aktivity je naučit žáky orientovat se v mapě.

Žáci se názorně a velmi efektivně učí, co je výškopis mapy. Poznávají hned dvě metody znázornění výškopisu na mapách: pomocí vrstevnic a barevné hypsografie. Dále si žáci lépe představí tvary reliéfu a jsou schopni např. zakreslit tok řeky.

Organizační informace

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Organizace práce: práce do dvojice (možné zadat práci i pro jednotlivce, ale to naráží na nedostatek pomůcek)

Kdy hodinu zařazuji: v primě, nauka o mapách

Motivace

Žáci se již předcházející hodinu/y učili o mapách. V následujících dvou hodinách se naučí, jak se znázorňuje výškopis.

Úkolem žáků bude vytvořit model „svého“ ostrova. Budou ho vytvářet z vrstev kartonu, které budou lepit na sebe. Následně jednotlivé vrstvy vybarví.

Učitel nakreslí na tabuli průřez a půdorys ostrova. Na tom žákům vysvětlí, co jsou vrstevnice, a postup práce. Je důležité znázornit vrstevnice (vrstvy kartonu) a skutečný tvar kopců na ostrově (na obrázku zelenou fixou). Na půdorysném zobrazení vysvětlíte, jak se znázorní údolí, kudy poteče řeka. Až budou žáci řezat jednotlivé vrstvy, je dobré jim to vysvětlit ještě na modelu.

Autor díla: Michal Kašpar

Vytváření ostrova

Potom žáci dostanou karton, řezátka a podložky a mohou začít. Doporučuji jim, aby začínali od vrcholu svého ostrova a další vrstvu udělali vždy o něco větší než předcházející. Podle nakresleného schématu vysvětlím, jak na modelu ostrova znázorní údolí (viz výše).

Autor díla: Michal Kašpar

Práce zatím vždy žáky velmi bavila a neměl jsem problémy s pracovní morálkou.

Autor díla: Michal Kašpar

Potom, co jsou vrstvy z kartonu vyřezány, žáci je slepí a vytvoří tak model ostrova.

Autor díla: Michal Kašpar

Kolorování

Poslední fází práce je znázornění výškopisu podle zásad barevné hypsometrie. Jako příklad může posloužit libovolná mapa ze školního atlasu. Z praxe doporučuji používat tempery, pastely nebo pastelky.

Autor díla: Michal Kašpar

Závěr

Během dvou hodin dokáží žáci vytvořit zajímavá dílka, která svědčí o tom, že pochopili, jak se znázorňuje výškopis na mapách, a dokážou číst mapu. O tom se můžete přesvědčit na dalších hodinách.

Autor díla: Michal Kašpar
Fotografie byla zveřejněna s laskavým svolením rodičů žáků.

 

Reflexe:

Dvouhodinovku, na které žáci vytvářejí svůj ostrov, zkouším v primě druhým rokem. Myslím, že aktivita je velmi efektivní, a vzhledem k věku žáků si náročnou látku osvojí velmi rychle.

Je třeba dbát na organizaci hodin, žáci by totiž nejraději ostrov tvořili celé týdny... Dokončovací práce neváhám zadávat jako domácí úkol.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 18. 11. 2011
Zobrazeno: 9898krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KAŠPAR, Michal. Výškopis na mapách ‒ praktická hodina při výuce zeměpisu. Metodický portál: Články [online]. 18. 11. 2011, [cit. 2020-08-05]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/orientace na mapě/11003/VYSKOPIS-NA-MAPACH-‒-PRAKTICKA-HODINA-PRI-VYUCE-ZEMEPISU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 18. 11. 2011 08:44
Velmi dobrá inspirace, jak studentům názorně, v podobě samostatné práce, přiblížit, pro představu náročnou, problematiku znázorňování výškupisu na mapách.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.