Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > > > > > > > > > > > > > > Výuka německého jazyka napříč hranicemi

Výuka německého jazyka napříč hranicemi

Informativní příspěvek
Autor Daniel Hanšpach
Spoluautor: Mgr. Martin Šíp Ph. D.

Od roku 2012 probíhá na Středním odborném učilišti v Domažlicích pilotní projekt přeshraniční výuky, který cílí jednak na rozšíření jazykových kompetencí žáků, jednak na posílení jejich odborných znalostí a dovedností, ovšem opět prostřednictvím cizího, tedy německého jazyka. Základním předpokladem úspěšného průběhu přeshraničního vzdělávání je intenzivní spolupráce s odbornou partnerskou školskou v bavorském Chamu (Werner-von-Siemens-Berufsschule) a jejími pobočkami ve městech Roding, Furth im Wald, Waldmünchen a Bad Kötzting. Letos v květnu obdržela již druhá skupina našich žáků (jednalo se o šest osob) oboru mechanik-seřizovač certifikát o absolvování česko-německého modulu, který jim má v budoucnosti ulehčit hledání pracovního místa a především garantovat získané německé i odborné znalosti v oboru kovoobrábění. Pojďme si nyní celý projekt – jeho východiska, cíle, strukturu, současnost, ale také perspektivy dalšího vývoje – podrobněji představit.

SOU Domažlice je odborná škola těžící z téměř osmdesátileté tradice odborného vzdělávání v regionu, která v současnosti nabízí tříleté a čtyřleté obory vzdělání zaměřené na služby, kovoobrábění a práci se dřevem. Strukturou svých oborů se příliš neliší od Berufsschule v Chamu (vzdáleného vzdušnou čarou asi 50 km od Domažlic). Absolventi SOU nacházejí uplatnění jak v domažlickém, tak chamském regionu, velmi žádání jsou zejména absolventi kovo-oborů, kteří saturují poptávku řady místních i zahraničních (většinou německých) firem. Zatímco po odborné stránce jsou absolventi většinou solidně vybaveni a schopni samostatné práce, jejich lepšímu uplatnění na německém trhu práce brání často slabé znalosti němčiny. A to i přesto, že na SOU Domažlice je německý jazyk přítomen ve školních vzdělávacích plánech všech technických oborů (u učňovských oborů jako jediný cizí jazyk, u maturitních oborů jako alternativa k jazyku anglickému).

Projekt přeshraničního vzdělávání na SOU Domažlice si tak vytyčil následující priority:

  • zvýšit konkurenceschopnost absolventů SOU na německém trhu práce,
  • rozvíjet jazykové dovednosti žáků (zejména ty aktivní, komunikativní),
  • zprostředkovat odbornou slovní zásobu a fráze používané na pracovišti,
  • seznámit žáky s prostředím německého učňovského školství,
  • seznámit žáky s prostředím (kulturou, stylem práce) vybraných německých firem,
  • posílit profesní i osobní vazby mezi SOU Domažlice a Beufsschule Cham,
  • pracovat na bázi vlastní aktivity žáků a dobrovolnosti (volný čas, kroužky).

To vše formou volitelného tříletého modulu, k jehož absolvování se vybraní žáci zavážou v druhém roce školní docházky.

V současnosti se úspěšně realizuje modul přizpůsobený požadavkům oboru Mechanik seřizovač (v Německu mu odpovídá obor Zerspanungsmechaniker) vyučovaném na SOU Domažlice, jehož podobu představuje tabulka 1. V prvním roce rozšiřujícího modulu žáci absolvují dvoutýdenní intenzivní jazykový kurz němčiny vedený rodilým mluvčím v německé škole, v našem případě v pobočce Werner-von-Siemens-Berufsschule Cham ve městě Bad Kötzting[1].

Pozornost je věnována především nácviku konverzace v běžných každodenních situacích (úroveň cca A2/B1 podle SERR), kurz účastníky seznámí rovněž se základy odborné němčiny (termíny, fráze, užitečné slangové výrazy) oboru mechanik-seřizovač. Frekventanti kurzu získají po čtrnácti dnech certifikát, shrnující rozsah (80 vyučovacích hodin) i obsah, resp. zaměření jazykového kurzu. V průběhu tohoto „crashkurzu“ žáci absolvují i řadu dalších doprovodných akcí, seznámí se se strukturou německé partnerské školy, sami nakupují v německých obchodech, vedou konverzaci se svými německými vrstevníky… Jde tedy vesměs o aktivity, které výrazně přispívají k poznání jiného společensko-kulturního prostředí a které zvyšují motivaci žáků pro další, již náročnější, odborné části modulu.

Ve druhém roce modulárního programu žáci absolvují dva týdny teoretické výuky v německé škole (předměty Pneumatika a Logořízení – Pneumatik a Logosteuerung) doplněné ještě dvěma týdny praxe v německých firmách. V této souvislosti je třeba připomenout, že německý systém tzv. duálního odborného vzdělávání je do značné míry odlišný od toho českého. Na výuce německých učňů (Lehrlinge, nesp. Azubis) se školní instituce podílejí jen asi z jedné čtvrtiny; učňové naproti tomu tráví většinu času ve firmách, s nimiž má odborná škola uzavřené smlouvy. Již od počátku studia jsou tak žáci konfrontováni s reálným pracovním prostředím a (i finančně) motivováni k co nejlepším výsledkům. Čeští žáci tak mají možnost během praxí v Německu poznat styl práce a firemní kulturu našich západních sousedů a získat cenné zkušenosti (často i osobní vazby), jež využijí ve svém pracovním životě.

Teoretická výuka probíhá ve speciálně vybavených laboratořích partnerské školy (místnosti opatřené počítači a výukovými panely) a zejména kvůli obtížnějšímu porozumění specifické odborné slovní zásobě klade nemalé nároky na žáky i na učitelský doprovod (fungující na místě nejen jako dohled, ale i jako tlumočník/překladatel[2]).

Ve třetím roce přeshraničního vzdělávání (grenzüberschreitende Beschulung) a v posledním roce docházky na odbornou školu pak žáci absolvují ještě dva týdny souvislé praxe v německých firmách, během nichž zúročí získané teoretické znalosti a praktické dovednosti a vyzkouší si práci ve skutečném provozu. Na organizování zahraničních praxí a na zajištění ubytování a stravy v Německu se podílí Německá hospodářská komora (IHK, pobočka Regensbrug) a německý úřad práce (Agentur für Arbeit); obě tyto organizace podporují pilotní přeshraniční vzdělávání též v nemalé míře finančně. Svoji podporu projektu vyjádřil též zemský rada chamského regionu, pan Franz Löffler. Celý česko-německý modul je ukončen slavnostním předáním certifikátu na domažlické radnici, kterého se účastní německá i česká strana a během něhož frekventanti obdrží dokumenty o absolvování kurzu. Tento certifikát majitele mj. opravňuje ke zrychlenému vyučení v Německu a garantuje jazykovou úroveň němčiny.

V současnosti se intenzivně připravuje rozšíření česko-německého přeshraničního vzdělávání na další nabízené obory SOU Domažlice a přidružené školy ve Stodě. Možnost absolvovat část svého studia v Německu tak budou mít od příštího školního roku i žáci oborů truhlář, kuchař/číšník a elektromechanik. Navrhovaná struktura výukového plánu do značné míry kopíruje pilotní projekt pro mechaniky seřizovače – navíc jsou zařazeny odborné exkurze do německých podniků a poboček odborného výcviku německé partnerské školy. Rovněž tyto modulární programy budou tvořit uzavřený celek a zakončeny budou slavnostním předáním certifikátů stvrzujících získané odborné i jazykové vzdělání, což je jedna z podmínek participující německé strany.

Přestože se realizace představovaného projektu samozřejmě neobešla bez dílčích nedostatků a problémů (systém českého školství je poměrně konzervativní a nepočítá s podobnými alternativně koncipovanými výukovými plány, řadu aktivit musí pedagogové vykonávat ve svém volném čase a v případě kolize si nahrazují vlastní výuku), převažují ve výsledku jednoznačně jeho pozitiva, přínosy. Vybraní žáci díky němu získají výrazný náskok v pracovním životě, který jim umožní nastartovat úspěšnou kariéru, dost možná i u našich západních sousedů. V tomto ohledu může prezentovaný úspěšný model modulárního přeshraničního vzdělávání zaměřený na rozvoj jazykových i odborných kompetencí dobře posloužit i jako vzor pro ostatní střední (nejen odborné) školy, které o podobné rozšiřující nabídce pro své žáky uvažují.

Na závěr je třeba zmínit jména těch, bez nichž by prezentovaný projekt nikdy nevznikl. Na české straně je to především ředitelka SOU Domažlice, Zdeňka Buršíková, a učitelé německého jazyka Martina Beberová, Petra Váchalová a Martin Šíp. Na německé straně je třeba zmínit pana Siegfrieda Zistlera, ředitele Werner-von-Siemens-Berufsschule v Chamu, a řadu jeho kolegů, kteří se podíleli/podílejí na přípravě i realizaci projektu.

Tabulka 1:

Projekt přeshraniční spolupráce SOU Domažlice – Berufsschule Cham

Obor: mechanik-seřizovač

Rok projektu

1.

2.

3.

Němčina standardní

3 hodiny týdně

3 hodiny týdně

3 hodiny týdně

Němčina extra

2 hodiny týdně kroužek

2 hodiny týdně kroužek

2 hodiny týdně kroužek

 

Intenzivní kurz v Německu – 2 týdny

 

 

Teorie

 

Pneumatika, Logořízení

 

Praxe

 

2 týdny praxe v německých firmách

2 týdny praxe v německých firmách

 Foto 1: Intenzivní jazykový kurz

Autor díla: Martin Šíp

Foto 2: Teoretická výuka – kurz Pneumatika

Autor díla: Martin Šíp

Foto 3: Slavnostní předávání certifikátů na domažlické radnici

Autor díla: Martin Šíp


[1] Výuka německého jazyka je u žáků zapsaných do volitelného modulu přeshraniční spolupráce ještě podpořena nabídkou kroužku odborné němčiny v rozsahu dvou hodin týdně, a to již v prvním roce studia. Tyto hodiny cílí především na odbornou slovní zásobu, obtížnější gramatické jevy technické němčiny (rozvité přívlastkové vazby, trpný rod a jeho použití v textech), ale také na práci s autentickým textovým materiálem (německé odborné příručky, návody, inzeráty, prospekty apod.).

[2] Zůstává smutným faktem, že pro výuku cizích jazyků na odborných školách, zejména pak u technických oborů, neexistuje adekvátní učebnice, která by kombinovala zásady komunikativního přístupu k jazykovému vzdělávání s technickou/odbornou erudicí.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám