Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Úloha koordinátora a ředitele školy při tvorbě...

Ikona informativni

Úloha koordinátora a ředitele školy při tvorbě ŠVP

Autor: Ing. Bc. Jarmila Zábranská
Anotace: Příklad dobré praxe je ukázkou práce ředitelky školy v roli koordinátorky a zdůvodnění výhod spojení funkcí ředitelky školy a koordinátorky v jedné osobě. Tento příklad dobré praxe může být pomůckou pro ředitele škol při zvažování své pozice před tvorbou ŠVP.
Klíčová slova: klíčové kompetence, ŠVP, koordinátor, kurikulum, ředitel, vedoucí týmu

Kontext

Obchodní akademie Vlašim byla vybrána zřizovatelem školy Krajským úřadem Středočeského kraje do PILOTU S - tvorba a ověřování ŠVP ve vybraných SOŠ a SOU.

Tvořili jsme vlastní ŠVP podle RVP pro Obchodní akademii a Ekonomické lyceum ve spolupráci s NÚOV Praha. Naše škola má 360 žáků, vyučuje 2 obory (Obchodní akademie, Ekonomické lyceum). Pedagogický sbor tvoří 25 interních učitelů a 3 externí vyučující. Na tvorbě ŠVP se podíleli všichni interní pedagogové. O záměru tvorby vlastního ŠVP a jeho postupného zavedení do výuky jsem informovala rodiče prostřednictvím výboru SRPDŠ.

Východiska

Silné stránky naší školy pro tvorbu ŠVP:

  • týmová práce, neboť jsme už měli předchozí zkušenosti z tvorby učebních dokumentů pro zaměření Evropský hospodářský asistent v oboru Obchodní akademie,
  • sociálně komunikativní dovednosti a kritické myšlení vyučujících,
  • pracovní zodpovědnost většiny vyučujících potvrzená mojí dlouhodobou řídící praxí daného pedagogického sboru,
  • snaha školy o zkvalitnění výuky podle potřeb regionálního trhu práce ve vztahu k žákům, jako cílovým adresátům našeho vzdělávacího programu,
  • shoda většiny učitelů pedagogického sboru v myšlence vytvořit si vlastní školní vzdělávací program a být napřed před ostatními školami v regionu a tím si zkvalitnit image školy a posílit konkurenceschopnost školy.

Cíle

Přesvědčit učitele, aby si vzali za své, že vlastní ŠVP je pro školu přínosem. Pro splnění cíle jsem musela nejprve zvážit svoji funkci, zda přijmu k řídící práci ještě roli koordinátorky, neboť při tvorbě ŠVP probíhal běžný školní rok se všemi požadavky kladenými na ředitele školy.

Po analýze kladů a záporů jsem dospěla k závěru, že má-li být ŠVP v tak krátké době, kterou jsme na tvorbu ŠVP měli, bude nutné zastávat i roli koordinátorky. ŠVP jsme tvořili za běžného chodu školy od září roku 2005 do května roku 2006.

K mým výhodám jako koordinátorky patřilo:

  • autorita osobnosti ředitelky a schopnost motivovat sbor,
  • znalost jednotlivých vyučujících, jejich silné stránky, podle kterých bylo možné rozdělovat úkoly mezi vedoucího týmu, předsedy předmětových komisí až ke každému učiteli,
  • přehled přes platné právní předpisy, které se týkají středního vzdělávání, včetně znalosti školského zákona a požadavků na BOZP a požární prevenci, které jsou součástí ŠVP,
  • kontakty na sociální partnery, kteří jsou důležití při tvorbě ŠVP,
  • kontakty na instituce, které zajišťují semináře a školení pro pedagogický sbor, které jsou předpokladem pro získání nových poznatků, metod práce potřebných při tvorbě a realizaci ŠVP.

Realizace

Na začátku tvorby ŠVP bylo nutné objasnit pedagogickému sboru proč dochází ke kurikulární reformě, která má vést k novým metodám modernizace výuky, proč jsou nutné změny v metodách práce učitele ve vztahu k osobnosti současného žáka, zdůvodnit co je nutné, aby ovládal absolvent Obchodní akademie ve vztahu k dalšímu vzdělávání na vysokých školách a k úspěšnosti na trhu práce. Co ve škole při výuce děláme dobře a co bychom měli změnit. Tuto diskusi jsem vedla na poradách za podpory vedoucí týmu, kterou jsem si vybrala před zahájením práce na ŠVP. Tuto funkci musí zastávat vyučující, který má u sboru důvěru, zná velmi dobře stávající učební dokumenty a mezipředmětové vztahy v nosných předmětech učebního plánu. Osvědčilo se mi, že jsem touto funkcí pověřila předsedkyni předmětové komise ekonomických předmětů, která dlouhodobě ve škole pracuje, zná dobře své kolegy, koncepci školy a celkové klima školy.

Nejprve se celý pedagogický sbor musel seznámit podrobně s RVP jako celkem. Každý vyučující obdržel RVP na CD. Vytvořila jsem si koncepční a řídící tým, který tvořili vedoucí týmu a předsedové předmětových komisí. Pedagogický sbor je rozdělen do 8 předmětových komisí a pod vedením svého předsedy zpracovávali jednotlivé části ŠVP podle předmětů. Současně s tím byly objasňovány pojmy kompetence, klíčové kompetence, průřezová témata, výsledky vzdělávání, hodnocení žáků. Pomocí seminářů jsme se seznamovali s novými metodami práce a učili jsme se postupně používat audiovizuální techniku.

Současně s tím jsem spolu s vedoucí týmu vybrala sociální partnery, kterými jsou Hospodářská komora Benešov a Úřad práce Benešov. Společně jsme zpracovali studuji k sociálnímu partnerství a za pomoci předsedů předmětových komisí jsme zmapovali znalosti, dovednosti absolventů obchodní akademie a ekonomického lycea, které vyžadují zaměstnavatelé. Určitou část této studie jsme provedli formou projektu, do kterého jsme zapojili, při zjišťování potřebných informací i žáky školy. Dále jsme vytvořili analýzu požadavků regionálního trhu práce, která nám sloužila jako podklad pro zpracování profilu absolventa, který je základem pro cíle ŠVP v jednotlivých předmětech.

Předsedové předmětových komisí řídili práci vyučujících v rámci předmětových komisí a byli přímo podřízeni vedoucí týmu, která se mnou neustále spolupracovala, protože jako koordinátora a ředitelka zodpovídám za zpracování ŠVP jako celku. Někteří vyučující byli při tvorbě ŠVP zapojeni do více předmětových komisí dle své aprobace.

Za nejdůležitější v práci koordinátora považuji dosažení spolupráce mezi předmětovými komisemi a to hlavně při vyhledávání mezipředmětových vztahů a zapracování průřezových témat do jednotlivých předmětů a v rámci předmětů do tématických celků.

Koncepční a řídící tým, který jsem řídila jako koordinátora musel zpracovat v součinnosti s tvorbou ŠVP autoevaluaci školy, koncepci školy, podporu žáků se speciálním sociálními potřebami, učební plán, šablonu pro dílčí části ŠVP, jako podklad pro učební osnovy.

Spolu s vedoucí týmu jsme též pro potřeby ŠVP zpracovaly personální a materiální zabezpečení školy.

Jako koordinátora jsem se snažila při tvorbě ŠVP a všech jeho částí dávat prostor pro podněty, nápady jednotlivých pracovníků a i pro kritické náhledy. Moji snahou bylo, aby zpracovaný ŠVP nebyl formální, ale naopak, aby byl věcný a reálný.

Důležité bylo, že před zpracováním učebního plánu jsme se v realizačním týmu rozhodli, že vzdělávání bude realizováno předmětově a ne modulárně. Z RVP jsme stanovili jednotlivé vyučovací předměty a po řádné diskusi předsedů předmětových komisí s vyučujícími jsme stanovili dotace hodin, rozdělení vyučovacích předmětů na povinné, volitelné a nepovinné.

Využité zdroje a pomůcky

Jako pilotní škola jsme měli možnost konzultací a seminářů s pracovníky NÚOV. Pracovali jsme s RVP a ve velké míře jsme využívali metodické materiály vydávané NÚOV k tvorbě ŠVP SOŠ a SOU.

Při své práci jsem používala literaturu:

Adair, J.: Jak efektivně vést druhé

Belz, H., Siegrist, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení

Devito, J.: Základy mezilidské komunikace

Kasíková, H.: Kooperativní učení, kooperativní škola

Kyracou, CH.: Klíčové dovednosti učitele

Výsledky

Jako ředitelka školy zodpovídám za zpracování ŠVP svým podpisem, schvaluji ho jako platný učební dokument. Pokud dochází ke změnám v ŠVP je to možné pouze k 1. září nového školního roku, změny musí být zdokumentovány a schváleny ředitelkou školy.

Jako koordinátora mám tudíž přehled a mohu lépe všechny tyto aspekty posuzovat.

Kontakt

Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, 258 01 Vlašim

Tel.: 317 842 026

Fax: 317 844 328

E-mail: info@vlasimoa.cz

Ing. Bc. Jarmila Zábranská, ředitelka školy

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 10. 09. 2009
Zobrazeno: 3509krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JARMILA, Bc.. Úloha koordinátora a ředitele školy při tvorbě ŠVP. Metodický portál: Články [online]. 10. 09. 2009, [cit. 2019-08-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/o/4567/ULOHA-KOORDINATORA-A-REDITELE-SKOLY-PRI-TVORBE-SVP.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.