Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Pracujeme s periodickou soustavou prvků

Ikona prakticky

Pracujeme s periodickou soustavou prvků

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Mgr. Blanka Kouřilová
Anotace: Tato hodina je ukázkou použití aktivizačních metod a prvků kooperativního vyučování v hodině Základů přírodních věd, při níž žáci 1. ročníku oboru Elektrikář mají navázat na znalosti z chemie ze základní školy a zopakovat si nové znalosti, které získali v předchozí výkladové hodině. Současně u nich dochází k rozvoji kompetence k učení, k rozvoji matematických aplikací, kompetence komunikativní, sociální a k řešení problémů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Periodická soustava prvků nástěnná a ve formě karty do každé skupiny
Klíčová slova: aktivizační metody, kooperativní vyučování, periodická soustava prvků

Kontext

Třída má 28 žáků, kteří přišli z různých základních škol, v době probírání zmiňovaného učiva se zatím příliš neznají a víc než polovina žáků má diagnostikovanou některou z poruch učení. Většina žáků se soustředí jen krátce a dlouho neudrží pozornost u jedné činnosti.

Východiska

Vyučovací hodina je podmíněna použitím prvků kooperativního a skupinového vyučování, aktivizačních a komplexních metod např.zjednodušené metody insertu, forma brainwritingu (Pětilístek, metoda 365), vyplnění pracovního listu ve skupině. Častější střídání metod práce během hodiny je zárukou probuzení zájmu a udržení pozornosti žáků. Kooperativní vyučování vede k seznámení a navázání vztahů mezi žáky ve skupině a následně i v celém kolektivu třídy, k rozvoji spolupráce, zdravé závislosti na sobě a zodpovědnosti za výsledek skupiny. Důraz je kladen na vhodné chování při řešení problémů a při komunikaci mezi žáky nejen ve skupině, ale v celé třídě. Reflexe skupinové činnosti by měla přinést vhled samotných žáků, proč výsledky práce nejsou u všech skupin stejné. Zdůraznit na čem nejvíce závisí efektivita společné práce, nutnost plánování a vedení konstruktivního rozhovoru, který přispěje k řešení problémů.

Hlavní vyučovací cíle

  • Zopakování znalostí o periodické soustavě prvků získaných na základní škole a zopakování nových poznatků, které se žáci dozvěděli v předcházející výkladové hodině.
  • Práce s textem a vyhledávání potřebných údajů, které povedou ke správnému vyplnění pracovního listu.
  • Ověření stupně připravenosti žáka a míra jeho orientace v dané problematice.

Hlavní výchovné cíle

  • Soustředění se na práci skupiny, zodpovídat za ni a přispět svým dílem k výsledku.
  • Hledat kreativně cesty k řešení problému a pomáhat ostatním členům skupiny.
  • Respektovat stanovená pravidla, plánovat pracovní postup po dohodě ve skupině.
  • Vyjadřovat srozumitelně své závěry, umět naslouchat ostatním a budovat příjemné sociální klima ve třídě.

Realizace

Seznámení s cílem hodiny

Ústně i zápisem na tabuli, rozdělení žáků do šestičlenných skupin. V úvodu a pak během celé hodiny připomínat zásady skupinové práce (rozdělení úkolů, pozorné čtení zadání, dodržení časového limitu ...).Časový limit 5 minut.

Pro rozdělení žáků do skupin je možno použít seznamovací metodu tzv. Ledolamku, které se žáci účastnili na začátku školního roku. ( Žáci obkreslí svou ruku, do prstů vepíší oblíbený předmět; oblíbené jídlo; neoblíbené zvíře; zem, kde byli nejdále; místo, kde jsou nejšťastnější a do dlaně rým se svým jménem). Při dělení do skupin lze skupinu vytvořit např. z těch, kdo nemají rádi hady atd.

Motivace

Využít znalostí žáků ze základní školy a z předcházející hodiny. Metoda 365 = šest žáků, po dobu 5 minut hledá v rozdaném textu ( Příloha 1 ) 3 fakta o periodické tabulce prvků. Přímo do textu zjednodušenou metodou insertu označí znaménkem + tři nová fakta, znaménkem - tři fakta, které jsou v rozporu s tím, co si osvojili a tečkou tři známá fakta, se kterými souhlasí. Text po uplynutí 5 minut pošle sousední skupině po levici a vezme od sousední skupiny po pravici, výsledky porovnají a mluvčí skupin seznámí třídu se zjištěnými skutečnostmi. Časový limit 10 minut.

Pracovní skupiny obdrží ke zmiňovanému textu pracovní listy s tabulkou ( Příloha 2 ), kterou se pokusí vyplnit v daném časovém limitu. Učitel prochází mezi skupinami, zájemcům pomůže jako konzultant s orientací v tabulce a textu. Může se i na krátkou dobu stát jedním z členů skupiny a žáky stále povzbuzuje ke spolupráci. Skupiny, které práci ukončí, obdrží od učitele správně vyplněnou tabulku. Časový limit 10 - 15 minut, dle možností skupin.

4. Reflexe - systematizování získaných vědomostí

Mluvčí skupin seznámí ostatní, co jim činilo největší obtíže znalostní, ale i komunikační nebo organizační. Vyplněné pracovní listy se vylepí na tabuli. Závěrem sdělí, jak probíhala spolupráce, jak určili vedoucího a mluvčího skupiny a zda by s touto skupinou chtěli pracovat i příště. Časový limit 5 minut.

5. Závěr

Závěrečné hodnocení provede učitel. Upozorní na ty, kdo pracovali soustředěně, pomáhali si, organizovali činnost a rozdělili si role atd. Uvede možnosti, jak příště dosáhnout lepších výsledků, např. lepší nakládání s časem, zlepšení komunikace, vytrvalost, domácí příprava atd. Výsledný dojem kooperujících žáků by měl vyznít tak, že každý byl nějak užitečný a za práci zaslouží poděkování. Časový limit 5 minut. Zůstane-li v hodině ještě malý časový prostor, je možno zařadit jednu z forem brainwritingu tzv. Pětilístek, která pomůže s orientací v užívaných pojmech ( Příloha 3 ). Zájemci mohou na závěr hodiny své práce přečíst.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 08. 2009
Zobrazeno: 3748krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOUŘILOVÁ, Blanka. Pracujeme s periodickou soustavou prvků. Metodický portál: Články [online]. 24. 08. 2009, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/o/4513/PRACUJEME-S-PERIODICKOU-SOUSTAVOU-PRVKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Martin RusekVloženo: 23. 12. 2009 15:00
Příspěvku nebyly přiřazeny přílohy, přestože se na ně autorka v textu odkazuje.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.