Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Metodika pro interní hodnocení škol podle...

Ikona informativni

Metodika pro interní hodnocení škol podle modelu CAF CZ 2009

Autor: Danuše Svobodová
Anotace: Metodika, která zde dosud chyběla, byla vytvořena v rámci projektu „Kvalita do škol – využití objektivních systémů řízení kvality v práci a hodnocení škol“, jehož cílem bylo zavést funkční systém řízení kvality do procesu interní a externí evaluace ve vzdělávání.
Česká společnost pro jakost byla v minulém roce dodavatelem projektu, který realizovala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora. V rámci projektu byli proškoleni zástupci čtyř středních škol ve Středočeském kraji, kteří následně za pomoci poradců ČSJ a pro tento účel upravené metodiky modelu CAF provedli vlastní sebehodnocení škol. Cenným výstupem projektu je speciálně upravená metodika, která pro model CAF CZ 2009 dosud neměla svůj ekvivalent v podobě aplikační příručky pro školy, jaká existuje např. pro úřady územních samosprávných celků.
Klíčová slova: autoevaluace školy

Úvod: Cíle projektu a zapojené školy

Pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.06/02.0028 byl přijat projekt financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) „Kvalita do škol – využití objektivních systémů řízení kvality v práci a hodnocení škol“, jehož cílem bylo zavést funkční systém řízení kvality do procesu interní a externí evaluace ve vzdělávání. Úkolem ČSJ, která v rámci řádného výběrového řízení zakázku získala, tedy bylo zavést vybranou objektivní metodu řízení kvality do čtyř středních škol tak, aby hodnotící zprávy splňovaly také požadavky kladené na vlastní hodnocení škol zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen školský zákon).
 
Do projektu se zapojily tyto školy:
  • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora
  • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora
  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín
  • Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav.

1  Průběh projektu

V první fázi projektu byly provedeny:
  • analýza dosud uplatňované metodiky, nástrojů a zpracovaných výstupů z vlastního hodnocení školy dle § 12 odst. 1 školského zákona,
  • porovnání struktury zprávy z vlastního hodnocení školy stanovené § 8 odst. 2 vyhlášky č. 15/2005 Sb. s metodikami modelů kvality a normou ISO 9001,
  • analýza hodnoticích metod uplatňovaných ve středním školství v zahraničí.
Ze studie vzešel jako vhodný nástroj autoevaluace škol model CAF – Společný hodnoticí rámec (Common Assessment Framework), který byl následně realizátorem projektu schválen.
 
Poté proběhlo dopracování vybrané metody hodnocení tak, aby hodnotící zprávy škol splňovaly všechny požadavky na sebehodnocení středních škol. Byly zpracovány vzorové dotazníky a ankety s určením cílových skupin, indikátory pro hospitační činnost a indikátory pro rozhovory. Následně proběhl informační seminář pro řídící pracovníky škol a byla připravena školení pro hodnotitelské týmy.
 
Vzdělávání budoucích týmů CAF proběhlo v rozsahu 40 hodin a zahrnovalo jak teoretické vstupy, tak především praktické aktivity sloužící k osvojení dovedností sběru a analýzy dat a zpracování hodnotících zpráv. Autoevaluační zprávy, na kterých jednotlivé školy posléze za odborné pomoci konzultantů pracovaly, byly cenným výstupem pro školy samotné. Sebehodnocení probíhalo ve dvou etapách. V první byly sepsány samotné zprávy podle zmíněné metodiky CAF upravené pro potřeby středních škol. Již v průběhu shromažďování podkladů jednotlivé týmy identifikovaly množství silných stránek a oblastí pro zlepšení, které byly v další fázi seřazeny podle důležitosti (priority) a přeformulovány do jednotlivých projektů akčního plánu zlepšování.
 
Na základě pilotního ověření metodiky a připomínek členů týmů CAF i samotných konzultantů byla metodika přepracována tak, aby byla pro uživatele názornější a návodnější, a nyní je k dispozici na vyžádání u realizátora (SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora).

2  Přínos hodnoticí metody

Hodnocení pomocí modelu CAF přizpůsobeného pro školy je pro ně podklad pro povinnou autoevaluaci a zpracování výroční zprávy; model se navíc ukázal být vhodným nástrojem při vnitřní analýze naplňování očekávání všech zainteresovaných stran. Poznání aktuální úrovně naplňování jednotlivých kritérií je dalším přínosem použití modelu, který školám díky identifikaci oblastí pro zlepšení umožňuje plánovat další zlepšování. Školy, které většinou sledují svou výkonnost pouze v návaznosti na výchovně-vzdělávací proces, rovněž získají komplexní pohled na svou výkonnost ve všech oblastech.

Závěry

Projektová žádost byla podána v roce 2009. V té době bylo cílem projektu vytvořit univerzální metodiku pro autoevaluaci škol. Přestože byl projekt úspěšně dokončen, novela školského zákona, která začala platit v lednu 2012, zrušila vyhlášku č. 15/2005 Sb. a pro školy již není povinností, aby výstupy ze sebehodnocení měly podobu uceleného dokumentu. Povinnost předkládat výroční zprávy však stále zůstala a podklady pro ně se tedy budou muset vytvářet. Metodika CAF přizpůsobená potřebám vzdělávacích institucí tak i nadále zůstává možným nástrojem pro autoevaluaci a řízení kvality škol a rovněž pro zpracování výroční zprávy.
 
(Metodika je volně přístupná ke stažení ve formátu pdf na stránce Centra excelence ČSJ v záložce CAF a veřejný sektor, konkrétně zde.)
Autorka: Mgr. Danuše Svobodová pracuje v České společnosti pro jakost jako manažerka Centra excelence. Byla manažerkou popisovaného projektu ze strany dodavatele (České společnosti pro jakost).
 
Kontakt: svobodova@csq.cz
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 26. 03. 2012
Zobrazeno: 2593krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SVOBODOVÁ, Danuše. Metodika pro interní hodnocení škol podle modelu CAF CZ 2009. Metodický portál: Články [online]. 26. 03. 2012, [cit. 2019-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/o/15643/METODIKA-PRO-INTERNI-HODNOCENI-SKOL-PODLE-MODELU-CAF-CZ-2009.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.