Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Občanské kompetence a kulturní povědomí > > > > Přesídlování Romů ze Slovenska do českých...

Ikona prakticky

Přesídlování Romů ze Slovenska do českých zemí po 2. světové válce

Ikona inspirace
Autor: Mgr. Jitka Kalová
Anotace: Příspěvek představuje možnost nenásilně ukázat z historického hlediska problematiku Romů, příčiny jejich přesídlování, chování Romů, chování k Romům.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Hodnoty, postoje, praktická etika
  3. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Etnické a náboženské skupiny v ČR
Nutné pomůcky: text povídky pro dvojice žáků, tabulka „Život v romské osadě v rozmezí 10 let“, mapa ČSR po roce 1945
Klíčová slova: Slovensko, historie, Rom, nerom, hodnotový žebříček, Čechy

Použité aktivizující metody

Práce ve skupinách

Práce ve dvojicích

Diskuze

Hra v roli, etudy

Přesídlování Romů ze Slovenska do českých zemí po 2. světové válce

Dějepis 9. ročník

Průřezové téma: osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova 

Literatura: Tera Fabiánová. Ačhil'om Romňi / Jsem pořád Romka (povídka)              

Využití povídky T. Fabiánové, romské spisovatelky, v dějepisném vyučování

Klíčové kompetence: kompetence občanské, sociální, k řešení problémů

Výstupy:                                                                                          

Žáci časově a místně zařadí děj povídky.                                

Žáci srovnají život v romské osadě v rozmezí deseti let.                

Žáci zjistí příčiny útěku slovenské Romky do Čech.                      

Žáci zhodnotí chování neromů k Romce.                                       

Žáci vyjmenují problémy vyplývající ze smíšených manželství.                      

  1. Žáci si společně připomenou situaci po skončení 2. světové války. Československá republika musela překonávat poválečnou hospodářskou krizi, nově budovat průmysl. Hodně lidí se stěhovalo do průmyslových center za lepším bydlením a pracovními příležitostmi. České země na tom byly z tohoto hlediska lépe než  Slovensko, kde bylo méně průmyslu. Rovněž české pohraničí bylo po odsunu Němců nutné nově osídlit, což byla příležitost pro lidi hledající nový domov. V této době se odehrává i příběh hlavní hrdinky povídky „Jsem pořád Romka“.
  2. Čtení a analýza textu (práce ve skupinách nebo ve dvojicích)

      Povídku je třeba číst po částech, aby si žáci uvědomili, kde a kdy se děj odehrává.

Vyučující napíše na tabuli osnovu. Pro žáky připraví text povídky a tabulku, do které budou po přečtení zapisovat své poznatky.

Obraz tabule:

          Tera Fabiánová: Jsem pořád Romka

          Romská osada na Slovensku po 2. světové válce

          Život v Čechách

                 Návrat do romské osady po 10 letech 

Srovnej život v romské osadě v rozmezí deseti let:

   Dříve:

   Po deseti letech:

   Domy

 

 

   Pracovní příležitosti

   muži/ ženy

 

   Dodržování tradic

   (zásnuby, svatba)

 

 Žáci si připraví odpovědi na následující otázky a společně o nich budou diskutovat:

 1. Vysvětli, co podle tvého názoru mělo vliv na změny v romské osadě.

     Bylo to ku prospěchu Romů?  Pokud ano, uveď, v čem to bylo lepší.

   ….......................................................................................................................................

  …........................................................................................................................................   

2. Hlavní hrdinka povídky Romka Marjenka utekla z rodné osady do Čech. Uveď alespoň dva důvody, proč to udělala:

   …........................................................................................................................................

   …........................................................................................................................................                                                                 

3. Jak bys řešil/a tuto situaci ty?

   …......................................................................................................................................  

Vytvořte skupiny po pěti a diskutujte o svých řešeních. Potom jedno vyberte a zahrajte jako etudu. Ostatní přihlížejí. Následuje diskuze o zhlédnutých řešeních.                                                      

4. Zhodnoť chování lidí v Čechách k Marjence:

    sedlák – matka Franty – Franta

                     a/ Které z výše uvedených osob k ní zaujaly nepřátelský postoj? Měly k tomu důvod?

       …..................................................................................................................................

       …..................................................................................................................................

                     b/ Kdo svůj postoj změnil a co ho k tomu vedlo?

       ….................................................................................................................................. 

5. Smíšená manželství / nerom–Romka / nebyla příliš častá. Někdy se překážkou stal nový způsob života, jiná kultura, jindy nepřátelský postoj většinové společnosti.

   Napiš, jak se Romka Marjenka musela změnit, aby obstála v nové společnosti:

                         vlasy             ........................................................................................................

                         užívání jazyka …...................................................................................................

                         písně              ….....................................................................................................

                         oblečení         ….....................................................................................................

6. Myslíš si, že se člověk má vzdát své vlastní rodiny, tradic a zvyků, aby lépe splynul s novou /většinovou/ společností?

    Jaký je tvůj názor na to, že by se Romka Marjenka na nátlak svého muže měla vzdát své romské rodiny?

    Zakroužkuj jednu z možností. Napiš k tomu zdůvodnění.  

                          a/   ano, bylo to správné …..................................................................................................   

                          b/  nevím                        …..................................................................................................

                          c/  ne, nebylo to správné ….................................................................................................

6. Nyní napiš Marjence dopis, ve kterém jí z pozice matky, kamaráda/kamarádky, souseda/sousedky, dědečka, babičky, bratra, sestry  apod. (roli si zvol sám) radíš, co má dělat a proč. Tyto dopisy učitel po časovém limitu sesbírá a přečte je. Dopisy jsou anonymní.

7. Závěrečná diskuze na téma Romové a majoritní společnost.

Slovníček pojmů:       Rom – příslušník romského etnika

                               nerom – příslušník většinové společnosti

                               vajda – starosta v romské osadě, muž požívající vážnost a autoritu                                         

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc42 kBTera Fabiánová – Jsem pořád Romka
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 15. 12. 2011
Zobrazeno: 3697krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KALOVÁ, Jitka. Přesídlování Romů ze Slovenska do českých zemí po 2. světové válce. Metodický portál: Články [online]. 15. 12. 2011, [cit. 2020-02-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/nerom/14773/PRESIDLOVANI-ROMU-ZE-SLOVENSKA-DO-CESKYCH-ZEMI-PO-2-SVETOVE-VALCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.