Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > Výtvarné setkání v MŠ I.

Výtvarné setkání v MŠ I.

Příspěvek je praktickým námětem pro zážitkovou formu výtvarných setkání dětí předškolního věku - setkání s artefiletikou v mateřské škole.
Je zpracován formou prezentace (v příloze) a rozdělen do tří částí.
Obsahem I. části je teoretické vymezení pojmů a cílů, včetně prezentace úvodních prožitkových činností.

Věková skupina: 4,5 – 6,5 let
Integrovaný blok: SVĚT KOLEM NÁS
Tématický celek: PODZIM ČARUJE
Námět činnosti: JAKÉ ŠATY MAJÍ STROMY

Obsah

Teoretické vymezení

a) pojmu artefiletika;

b) hlavního cíle a rozměru výtvarné výchovy;

c) cílů výtvarné výchovy podle Slavíka - specifikace úkolu výtvarné výchovy podle Slavíka;

d) dílčích vzdělávacích cílů vycházejících z RVP PV.

 

Úvodní prožitkové činnosti – zážitkové pole dětí - specifikace konkrétního úkolu a jeho vrstev, souhrn základních materiálně didaktických prostředků

a) zážitkové pole dětí v prostředí přirozeném;

b) zážitkové pole dětí v prostředí uměle vytvořeném;

c) vlastní prezentace dětí - hry, činnosti a aktivity s barvami.

 

a) Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních).

Vizuální kulturou zde rozumíme výtvarné umění, vizuální stránky médií a estetické stránky hmotné kultury a přírody.

Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské skupině.

www.artefiletika.cz

 

b) Hlavní cíl a rozměry výtvarné výchovy

Cílem výtvarné výchovy je výchova vzdělaného, citlivého a tvořivého člověka. Má rozměr:

- poznávací;

- komunikativní;

- výtvarně estetický;

- humánní;

- cest k poznání;

- prožívání;

- chtění;

- učení;

- socializace;

- duševních a duchovních hodnot.

 

c) Cíle výtvarné výchovy podle Slavíka

1. rozvoj specificky vizuálně-výtvarných dispozic;

2. rozvoj výtvarných znalostí v pojmech;

3. rozvoj tvůrčích a exploračních schopností;

4. rozvoj vizuálně-výtvarných komunikačních schopností;

5. rozvoj dispozic hodnotově-orientačních;

6. rozvoj dispozic sociálně-psychických.

 

Teoretické vymezení - specifikace cílů výtvarné výchovy podle Slavíka

1. rozvoj specificky vizuálně-výtvarných dispozic

 • výtvarné senzibility - schopnosti organismu vnímat smyslové podněty a výtvarně je vyjádřit;
 • představivosti - schopnosti organismu rekonstruovat vnímanou skutečnost;
 • myšlení - nejvyšší formy odrazu objektivní skutečnosti.

2. rozvoj výtvarných znalostí v pojmech

 • papír - vyrábí se převážně z drobně rozdrceného dřeva, které se vaří s látkami rozpouštějícími nežádoucí příměsi; jde většinou o rostlinná vlákna, která se zplstí, slepí a usuší do tuhé vrstvy, následně se zválcují nebo uhladí;
 • tužka - psací a kreslící náčiní, skládající se z části barvící tuhy a pouzdra z pevnějšího materiálu;
 • štětec - výtvarná pomůcka k malování, skládající se ze štětin a pouzdra z pevnějšího materiálu; měkké štětce mají sobolí, veverčí, či hovězí štětiny; tvrdé štětce mají štětiny prasečí nebo štětiny ze syntetických vláken;
 • barva - výtvarná hmota k malování;
  • barva temperová - Vzniká rozemletím práškového pigmentu do pojicího prostředku;
   • barva akvarelová - Vzniká stejným složením jako barva temperová, pouze v jiném poměru pigmentu a pojidel;
  • tuš - černá krycí tekutina; suspenze sazí, částečně koloidního charakteru;
  • obraz - výtvarné dílo - U dětí předškolního věku jde o přirozené vyjádření jejich vztahu k vnímané skutečnosti (světu), realizované výtvarnými prostředky (kresbou, malbou) ve vlastním tvořivém procesu;
  • socha - výtvarné dílo zobrazené v trojrozměrném objektu;
  • model - předloha sloužící k následnému zobrazení;
  • malíř/ka - člověk malující nebo kreslící obrazy;
  • ilustrátor/ka - člověk, který svým výtvarným projevem doprovází psaný nebo tištěný text knih, novin nebo časopisu (kresbou, malbou, grafikou).

  3. rozvoj tvůrčích a exploračních schopností

  • kreativita (tvořivost) - Aktivita realizovaná v tvůrčím procesu, jejímž výsledkem je artefakt (dílo, reálné řešení daného problému); jde o základní psychickou potencialitu člověka, která se rozvíjí z prvotní formy dispozice do aktivní a vůlí ovládané schopnosti tvůrčí produkce.
  • experimentace (pokusu) - Jde o proces ověřování zamýšleného postupu nebo výsledku, a to zkoušením jednotlivých dílčích úkazů akce tvůrčí činnosti.

  4. rozvoj vizuálně-výtvarných komunikačních schopností

  • sdílení zkušeností;
  • sdílení a porozumění.

  5. rozvoj dispozic hodnotově-orientačních

  Tzn. zaměřenosti směrem ke kulturním hodnotám, jež vznikly v minulosti, ale svým významem přesahují dobu svého vzniku.

  6. rozvoj dispozic sociálně-psychických

  • tvořit s druhými;
  • být k druhým vnímavý.

   

  d) Dílčí vzdělávací cíle vycházejících z RVP PV

  - rozvoj a užívání všech smyslu;

  - rozvoj komunikativních dovedností neverbálních;

  - rozvoj tvořivosti (ve výtvarném projevu);

  - rozvoj poznatku, schopností, a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit;

  - rozvoj dovedností kooperativních;

  - rozvoj schopnosti projevovat se autenticky;

  - rozvoj estetického vkusu;

  - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.

   

  Úvodní prožitkové činnosti - specifikace konkrétního úkolu a jeho vrstev

  Zážitkové pole dětí: Vnímat proměny podzimu, vyjádřit jeho barevnost a jedinečnost na základě vlastních prožitků a získaných poznatku.

  souhrn materiálně didaktických prostředků

  CD přehrávač;

  CD relaxační hudba - Harfa I;

  sušené-lisované listí;

  různé druhy přírodnin;

  barevné papíry;

  výkresy (A1, A2, A3, A4);

  štětce (kulaté č. 6-8, ploché č. 12-14);

  akvarelové barvy;

  akvarelové – prstové barvy;

  temperové barvy;

  barevné foukací fixy;

  klovatina, tuhé lepidlo;

  dětské nůžky;

  šablony;

  lupy;

  sklenice s vodou;

  pracovní hadříky;

  pracovní zástěry;

  omyvatelné ubrusy;

  reprodukce obrazu;

  ilustrace z dětských knih.

  využitý prostor

  lesy v okolí MŠ;

  městské parky;

  školní zahrada;

  herna, třída.

   

  Zážitkové pole dětí

  a) V prostředí přirozeném (les, park, školní zahrada):

  dopolední setkávání v listnatém lese (buk, dub);

  dopolední setkávání v městském parku (javor, platan, lípa);

  dopolední setkávaní na školní zahradě (vrba, bříza).

   

  - pozorování a vnímání barevnosti listu;

  - hledání rozmanitosti (škály) barev;

  - pozorování a srovnávání tvarů a velikostí listů;

  - hledání rozmanitosti proporcí, detailů, podobností;

  - pozorování „obrazu“ koruny stromu s přivřenými víčky = vnímání „obrazu“ barev;

  - pozorování detailu barevného listí přes lupu;

  - pozorování a srovnávání změn v „barevnosti“ krajiny:

  a) při svitu slunce (lesklost listí, odlesk barev);

  b) při podmračené obloze;

  c) v mlze;

  - vnímání podzimu hmatem (sběr listí a jeho třídění podle druhu, tvaru, barvy, velikosti, struktury);

  - vnímání podzimu sluchem (poslech zvuků při chůzi v suchém listí; zvuků listí ve větru);

  - vnímání podzimu čichem (vůně X pachy, teplota vzduchu).

   

  b) V prostředí uměle vytvořeném (prostor třídy a herny) - prožitkové chvilky v koutku „podzimu“:

  - poslech relaxační hudby (vnímání vůně listí současně s melodií a tempem hudby; porovnávání zvuku hudby X zvuku listí) CD s nahrávkou relaxační hudby;

  - poslech příběhu O stromu (vnímání vůně listí současně s obsahem příběhu; rozvoj představivosti a fantazie; následná práce s ilustracemi) - FREYOVÁ, L. Sbírka motýlů;

  - poslech a pohybové ztvárnění písně Vítr Škudibítr, s.37; (vnímaní vůně listí; rozvoj tvořivosti a fantazie - soulad zpěvu a pohybu) - JANOVSKÁ, O. JANECEK, O. Zpěvník pro materské školy Malým zpěváčkům;

  - poslech příběhu Kam se schoval nuž (vnímání vůně listí současně s obsahem příběhu; následná práce s ilustracemi) - PETIŠKA, E. Kam se schoval nůž;

  - práce s básněmi Jak si hrají lesy, s.10; Jak si hraje vítr, s.12; Jak si hrají stromy s.17; rozvoj představivosti a fantazie; následná práce s ilustracemi - HILAROVÁ, D. Jak si hraje příroda;

  Listí
  1. Listí
  Autor © Radmila Michlíčková

   

  - vnímání barev nasbíraného listí;

  - vnímání „zvuku“ nasbíraného listí;

  - vnímání barev barevných papíru;

  - vnímání „zvuku“ barevných papíru.

   

  Nasbírané listí X barevné papíry

  - výběr korespondujících barev podzimu;

  - porovnávání barev, třídění barev, přiřazování barev list X papír.

  Barevné papíry
  2. Barevné papíry
  Autor © Radmila Michlíčková
  Barevné papíry
  3. Barevné papíry
  Autor © Radmila Michlíčková

   

  c) Vlastní prezentace dětí (prostor třídy a herny) - hry, činnosti a aktivity s barvami:

  - zapouštění barev do vody (sklenice s vodou);

  - zapouštění barev do vlhčeného výkresu;

  - malování spektra barev akvarelovými barvami (kombinování, překrývání);

  - malování listí temperovými barvami (neředěnými); prožitek z barev a lesku listí – odlesk barev ve slunečním svitu;

  - znázornění rozmanitosti proporcí, tvaru a barev listu prostřednictvím jiných výtvarných prostředků (výkresy A1, A2, šablony, dětské nůžky, barevné foukací fixy);

  Bukodub
  4. Bukodub
  Autor © Radmila Michlíčková

   

  - znázornění rozmanitosti proporcí, tvaru a barev listu, prostřednictvím jiných výtvarných prostředků;

  - hledání podobnosti tvaru list X otisk dlaně (výkresy A1, A2, akvarelové barvy, akvarelové barvy-prstové, dětské nůžky);

  Bukodub
  5. Náš strom
  Autor © Radmila Michlíčková

   

  - znázornění rozmanitosti proporcí, tvaru a barev listu, prostřednictvím jiných výtvarných prostředků;

  - vyjádření reálného prožitku = koláž listu barvou, vnímání detailu pod lupou (výkresy A4, temperové barvy, nůžky).

  Javoráček
  6. Javoráček
  Autor © Radmila Michlíčková
  Přílohy:
  NáhledTypVelikostNázev
  ppt7902 kBVýtvarné setkání v MŠ I.
  Radmila Michlíčková
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  Celkové hodnocení článku
  Přidat komentář Citovat článek