Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > Důsledky napoleonských válek

Ikona prakticky

Důsledky napoleonských válek

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Roman Anýž
Anotace: Příspěvek využívá metodu myšlenkové mapy k osvojování učiva o napoleonských válkách. Žáci si procvičují vyvozování důsledků různých historických událostí. Aktivita podněcuje žáky k logickému uvažování a k řešení problémů a rozvíjí u nich schopnost spolupracovat.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Člověk v dějinách » orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
  2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Modernizace společnosti » objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: předtištěná myšlenková mapa, seznam historických dějů a jevů (viz příloha), nůžky a lepidlo
Klíčová slova: Napoleon I., napoleonské války, Velká francouzská revoluce, myšlenková mapa

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Skupinová práce k tématu
Cíle

Cvičení ve schopnosti vyvozovat důsledky různých historických dějů a událostí a dávat věci do souvislostí, výcvik pozorného čtení a logického myšlení. Získat přehled a historické vědomostí o dané době (konkrétně získat představu, že válečné události mohou ovlivnit nejen mocenské, ale i hospodářské, kulturní a další společenské pohyby).

Popis aktivity

Úkolem 3 - 4 členné skupiny je správně rozmístit několik různých dějů a jevů do myšlenkové mapy podle příčinných souvislostí. Každá ze skupin obdrží od učitele předtištěnou myšlenkovou mapu s prázdnými poli a seznam historických dějů a jevů (viz přílohy). Seznam skupina rozstříhá, do středu myšlenkové mapy umístí pojem NAPOLEONSKÉ VÁLKY a zbylé lístečky rozmístí po lavici tak, aby na ně všichni dobře viděli. Nyní skupina hledá, které děje jsou přímým důsledky napoleonských válek. Z primárních důsledků plynou další, sekundární atd. Uvedené pojmy jsou v logických a příčinných souvislostech. V podstatě nejsou pro úspěšné dokončení úkolu třeba zvláštní historické znalosti. Pro potřebu dějepisu bude nicméně efektivnější, budou-li žáci před touto aktivitou vybaveni alespoň povšechnými vědomostmi o Velké francouzské revoluci, vzestupu Napoleona I. a napoleonských válkách.

Úloha učitele

Učitel si všímá efektivity práce ve skupinách. Těm, které se tzv. „nemohou chytit", poskytne potřebnou nápovědu (může např. složit jednu větev myšlenkové mapy a říci „proč právě takto", další větve se pokusí doplnit skupina sama). Uzavře a zhodnotí aktivitu, znovu poukáže na příčinné souvislosti dějů, ujistí se, že byl pochopen smysl aktivity a zhodnotí pro sebe míru dosažení cílů. Po ukončení aktivity je vhodné každému žákovi poskytnout správné řešení v podobě zápisu do školního sešitu (viz přílohy).

Obměny

Tuto aktivitu je možné obměnit pro jakoukoli historickou událost, např. „objevné plavby", „vynález knihtisku", „vynález ruchadla" atd. Pro pokročilejší žáky lze úkol ztížit tím, že předtištěnou mapu učitel nerozdá a skupina ji tvoří sama pouze na základě lístečků s historickými jevy. Nejobtížnější obměna je pouze zadat jeden ústřední pojem a skupina tvoří myšlenkovou mapu i důsledky sama (lze jen, pokud je látka dopředu dobře probraná).

Přílohy:

Příloha 1 - Prázdná myšlenková mapa
Příloha 2 - Seznam historických dějů a jevů
Příloha 3 - Zaplněná myšlenková mapa (správné řešení v podobě zápisu pro žáky)

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Kompetence komunikativní – naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.
Kompetence sociální a personální – přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.
Integrace průřezových témat OSV – Sociální rozvoj (Komunikace, Kooperace a kompetice)
Organizace řízení učební činnosti skupinová
Organizace prostorová školní třídat
Organizace časová do 45 minut
Vyučovací metoda aktivizující – diskusní
Nutné pomůcky a prostředky předtištěná myšlenková mapa, seznam historických dějů a jevů (viz příloha), nůžky a lepidlo
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 10. 03. 2008
Zobrazeno: 10315krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ANÝŽ, Roman. Důsledky napoleonských válek. Metodický portál: Články [online]. 10. 03. 2008, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/myšlenková mapa/2049/DUSLEDKY-NAPOLEONSKYCH-VALEK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.