Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Jak mateřské školy hodnotí RVP PV a jeho...

Ikona informativni

Jak mateřské školy hodnotí RVP PV a jeho naplňování v praxi

Autor: Kateřina Smolíková
Anotace: V průběhu roku 2009 se ve VÚP uskutečnilo šetření mapující současnou situaci v mateřských školách. Formou dotazníků a ankety byly zjišťovány názory pedagogů na RVP PV, zkušenosti z jejich dosavadní práce podle tohoto dokumentu a zaroveň i poskytovaná nabídka metodické podpory a pomoci. Článek seznamuje s nejdůležitějšími výsledky tohoto šetření.
Klíčová slova: RVP PV, metodická podpora, zavádění RVP PV do praxe
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Od 1. 9. 2007 pracují všechny mateřské školy povinně podle pravidel, která jim stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Školy v souladu s jím danými pravidly vytvářejí vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP), které postupně naplňují.

V průběhu roku 2009 se ve VÚP uskutečnilo šetření mapující situaci v mateřských školách. Do vybraných škol byly rozeslány dotazníky, formou ankety jsme oslovili profesní organizace sdružující předškolní pedagogy. Ptali jsme se pedagogů, zda jim RVP PV vyhovuje, jak hodnotí nabízenou vzdělávací a metodickou podporu zavádění RVP do praxe a jaké mají zkušenosti z dosavadní pedagogické práce - pozitivní i negativní.

Názory na RVP PV

Většina pedagogů hodnotí RVP PV příznivě. Oceňují, že RVP PV svým pojetím, obsahem, formami i metodami práce maximálně zohledňuje vývojové i individuální potřeby předškolních dětí a že nabízí dostatečný prostor pro samostatnou a tvůrčí činnost pedagoga. Osobnostní přístup k dětem a integrované pojetí vzdělávání pedagogům vyhovuje. I když to pro ně představuje obtížnější a náročnější práci, toto pojetí vítají, stejně jako možnost vytvářet vlastní ŠVP. Stále však zůstává určitá skupina těch nespokojených (dle provedeného šetření cca 10 %), kterým RVP PV příliš nevyhovuje a kteří jej úplně nepřijali. Vadí jim větší míra osobní odpovědnosti, vyšší profesní nároky, nevyhovuje jim volnější způsob práce, nevědí si rady s individualizovaným přístupem k dětem, integrovaným vzděláváním, prostorem pro vlastní tvořivost a invenci.

Hodnocení vzdělávací a metodické podpory zavádění RVP do praxe

Pedagogové uvádějí, že bez dostatečné přípravy na nové formy a metody není práce podle RVP PV jednoduchá. Podle jejich názoru však dobře připraveni vždy nebyli, s dosavadní metodickou podporou a pomocí zcela spokojeni nejsou. Upozorňují na mnohdy nedostatečné proškolení k RVP PV, omezenou dostupnost dalšího vzdělávání, velmi různou kvalitu vzdělávacích akcí a nedostatečnou koordinaci v jejich obsahové nabídce i organizaci. Uvádějí, že pro kvalitní práci si stále potřebují rozšiřovat své poznatky a osvojovat si nové dovednosti (např. v právní oblasti, tvorbě ŠVP a TVP, pedagogické diagnostice, evaluaci a hodnocení). V rámci svého profesního růstu by přivítali metodickou pomoc i v dalších oblastech, které jim v praxi přinášejí problémy; zajímají je např. otázky, jak co nejlépe připravit dítě na vstup do školy, jak dostatečně podporovat rozvoj řeči a jazyka dětí, jak si poradit s dítětem s poruchami chování či učení apod. Za důležitou považují také průběžnou podporu orientace v právní oblasti.

K metodické podpoře poskytované ze strany VÚP (přednášky, semináře, metodické příručky, Metodický portál) se pedagogové vyjadřují v tom smyslu, že jim velmi pomohla. Ukazuje se však, že i přes veškerou snahu se řada škol, zejména v menších venkovských lokalitách, k metodickým materiálům a informacím vůbec nedostala.

Zkušenosti pedagogů z jejich dosavadní pedagogické práce podle RVP PV

Přesto, že RVP PV většina pedagogů uvítala a přijala jeho požadavky za své, téměř všichni se shodují v hodnocení podmínek. Vyjadřují se v tom smyslu, že naplňovat dostatečně všechny požadavky je v současných podmínkách velmi složité. Největší překážkou je podle jejich názoru vysoká naplněnost, resp. přeplněnost tříd. Je tím omezována nejen možnost dostatečného individuálního přístupu k dětem a jejich vzdělávání, tvořivost pedagogů a možnost dostatečné reflexe, ale nepříznivě jsou ovlivňovány samotné vzdělávací výsledky.

Další problém představuje množství administrativy a různých agend, kterými se musí pedagogové v mateřských školách zabývat. Jsou toho názoru, že řadu požadovaných písemností ke své práci ani nepotřebují. Jejich zpracování jim zabírá mnoho času a často jej provádějí na úkor přímé práce s dětmi. Za samostatný problém pak považují vlastní hodnocení školy. Dle jejich názoru je na vlastní hodnocení kladen zbytečně velký důraz. Především zpracování písemné dokumentace k vlastnímu hodnocení a vedení různých agend považují za časově náročné a někdy i zbytečné.

Shrnutí

Dle výsledků průzkumu lze říci, že většina zúčastněných pedagogů hodnotila samotný RVP PV pozitivně. Práce podle tohoto dokumentu jim vyhovuje. Mnozí z nich se však potýkají s celou řadou problémů. Ty většinou nesouvisí přímo s RVP PV, ale pramení zpravidla z nesplnění podmínek, které kurikulární reforma - a tedy i RVP PV - předpokládaly. Jedná se především o následující:

  • seznámení předškolních pedagogů s RVP PV, s novými kategoriemi a pojmy, s nimž tento dokument pracuje, nebylo vždy kvalitní;
  • proškolení předškolních pedagogů a metodická podpora k jeho zavádění do praxe nebyla vždy dostatečná a všem dostupná;
  • vysoká naplněnost tříd značně limituje naplňování některých požadavků RVP PV;
  • narůstá množství písemných materiálů, které musí pedagogové zpracovávat.

Nad těmito zjištěními bude třeba se zamyslet, analyzovat je a porovnat je s poznatky získanými v jiných šetřeních. Uvedené problémy tak bude možné ověřit, popř. vyvrátit a hledat vhodné cesty k jejich řešení.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 23. 03. 2010
Zobrazeno: 15597krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Jak mateřské školy hodnotí RVP PV a jeho naplňování v praxi. Metodický portál: Články [online]. 23. 03. 2010, [cit. 2020-08-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/metodická podpora/8069/JAK-MATERSKE-SKOLY-HODNOTI-RVP-PV-A-JEHO-NAPLNOVANI-V-PRAXI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Jana KneřováVloženo: 31. 03. 2010 23:57
Rádi byste o tom podebatili, přijďte do diskuze - http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=353&t=4995
2.Autor: Jana KneřováVloženo: 31. 03. 2010 23:57
Rádi byste o tom podebatili, přijďte do diskuze - http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=353&t=4995
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.