Očekávané výstupy:
 • spolupracovat a spolupodílet se na dění v MŠ, vnímat sounáležitost se skupinou, spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody, radostně prožívat oslavy;
 • rozvíjet tvořivost dětí, zachytit a vyjádřit své prožitky a představy slovně, výtvarně, v hudebně-pohybových činnostech, dramatizaci;
 • chápat význam lidské práce a vážit si výsledků práce jiných lidí;
 • chápat základní časové pojmy, částečně se orientovat v čase.
  Časový rozsah: 2 až 3 týdny (únor 2006, období Masopustu)
  Charakteristika dětské skupiny: homogenní (4 - 5 let)" /> Očekávané výstupy:
 • spolupracovat a spolupodílet se na dění v MŠ, vnímat sounáležitost se skupinou, spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody, radostně prožívat oslavy;
 • rozvíjet tvořivost dětí, zachytit a vyjádřit své prožitky a představy slovně, výtvarně, v hudebně-pohybových činnostech, dramatizaci;
 • chápat význam lidské práce a vážit si výsledků práce jiných lidí;
 • chápat základní časové pojmy, částečně se orientovat v čase.
  Časový rozsah: 2 až 3 týdny (únor 2006, období Masopustu)
  Charakteristika dětské skupiny: homogenní (4 - 5 let)" /> Očekávané výstupy:
 • spolupracovat a spolupodílet se na dění v MŠ, vnímat sounáležitost se skupinou, spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody, radostně prožívat oslavy;
 • rozvíjet tvořivost dětí, zachytit a vyjádřit své prožitky a představy slovně, výtvarně, v hudebně-pohybových činnostech, dramatizaci;
 • chápat význam lidské práce a vážit si výsledků práce jiných lidí;
 • chápat základní časové pojmy, částečně se orientovat v čase.
  Časový rozsah: 2 až 3 týdny (únor 2006, období Masopustu)
  Charakteristika dětské skupiny: homogenní (4 - 5 let)" /> Projekt

  Zobrazit na úvodní stránce článků


  Ikona prakticky

  Projekt

  Ikona inspiraceIkona kratkodobe
  Autor: Eva Pipková
  Anotace: Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Námět projektu vychází z témat ŠVP (Veselý Masopust) a zároveň z předcházejícího bloku v TVP ("Kdo, co, čím aneb práce dospělých"). Děti se připravují na tradiční oslavu Masopustu v MŠ a současně získají poznatky o okolním světě, práci dospělých, časových pojmech atd. Všechny činnosti jsou motivačně sjednoceny a vedou děti k aktivnímu zapojení do všech činností a radostnému prožívání společných oslav.

  Očekávané výstupy:
 • spolupracovat a spolupodílet se na dění v MŠ, vnímat sounáležitost se skupinou, spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody, radostně prožívat oslavy;

 • rozvíjet tvořivost dětí, zachytit a vyjádřit své prožitky a představy slovně, výtvarně, v hudebně-pohybových činnostech, dramatizaci;

 • chápat význam lidské práce a vážit si výsledků práce jiných lidí;

 • chápat základní časové pojmy, částečně se orientovat v čase.

  Časový rozsah: 2 až 3 týdny (únor 2006, období Masopustu)

  Charakteristika dětské skupiny: homogenní (4 - 5 let)
 • Podpora výuky jazyka:
  Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
  Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
  Průřezová témata:

  Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

  Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
  Organizace prostorová: Školní třída
  Klíčová slova: hodiny, masopust, pracovní nástroje, lupa, pásmo, hodináři

  Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Námět projektu vychází z témat ŠVP (Veselý Masopust) a zároveň z předcházejícího bloku v TVP ("Kdo, co, čím aneb práce dospělých"). Děti se připravují na tradiční oslavu Masopustu v MŠ a současně získají poznatky o okolním světě, práci dospělých, časových pojmech atd. Všechny činnosti jsou motivačně sjednoceny a vedou děti k aktivnímu zapojení do všech činností a radostnému prožívání společných oslav.
  Očekávané výstupy:

 • spolupracovat a spolupodílet se na dění v MŠ, vnímat sounáležitost se skupinou, spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody, radostně prožívat oslavy;
 • rozvíjet tvořivost dětí, zachytit a vyjádřit své prožitky a představy slovně, výtvarně, v hudebně-pohybových činnostech, dramatizaci;
 • chápat význam lidské práce a vážit si výsledků práce jiných lidí;
 • chápat základní časové pojmy, částečně se orientovat v čase.
  Časový rozsah: 2 až 3 týdny (únor 2006, období Masopustu)
  Charakteristika dětské skupiny: homogenní (4 - 5 let)

   


  Příprava:
  V přípravě na realizaci projektu byl důležitý dostatek pomůcek - předem jsem si zajistila několik hodin a budíků (různé druhy: s kyvadlem, kukačky, hrací hodiny, funkční i rozbité, dětské, papírové atd.), aby mohly činnosti vycházet z vlastní zkušenosti dětí.

  Spolupráce s rodiči:
  Do realizace projektu se zapojili i rodiče - poskytli dětem hodiny, budíky, obrázky s hodinami a trička na masopustní kostým. Odměnou za spolupráci je možnost získání videonahrávky nebo DVD se záznamem oslavy Masopustu.

  Myšlenková mapa:
  Zvolené téma projektu evokovalo mnoho dalších podtémat, činností, nápadů a souvislostí, které jsem shrnula v myšlenkové mapě. Z této mapy vychází plán činností, který je cílený, navazující a smysluplný.

  Obrázek
  1. Obrázek

  Projekt vychází z každoroční tradice naší MŠ - oslavy Masopustu. Děti i učitelky zdobí celou školku a připravují se na slavnost, která je vyvrcholením jejich snažení. Děti ze všech oddělení se sejdou v jednom z pavilonů, kde se představí v maskách vycházejících z aktuálních témat jednotlivých TVP a s krátkým programem pro ostatní. Základem pro náš námět bylo předcházející téma: "Kdo, co, čím aneb práce dospělých" (v dílčích integrovaných blocích se děti seznamovaly s řemesly a povoláními). Protože děti hra "na dospěláky" velice zaujala, rozhodla jsme se plynule navázat a zvolit pro Masopust méně tradiční povolání, které je přesto dětem blízké - s výsledky práce se setkávají v každodenním životě.

  Nabízené činnosti, příležitosti, metodické poznámky

  Všechny činnosti tohoto bloku byly zaměřeny na téma "HODINY A HODINÁŘI", ale zároveň směřovaly k oslavě Masopustu. Naše třída se prezentovala ve vlastnoručně vytvořených kostýmech pásmem sestaveným z hádanek a hudebně-dramatických činností, které vycházely z herních situací ve třídě. Nácvik programu a tvorba kostýmů se tak nestaly "drilem", ale smysluplnou hrou "NA HODINÁŘE" (založenou na vnitřní motivaci dětí).

  Díky bohatým vzdělávacím možnostem mohly děti v průběhu realizace vedle vlastní přípravy na Masopust získávat nové poznatky, zkušenosti a dovednosti spojené s tématem. Projekt poskytl dostatek prostoru pro volnou hru dětí, kterou učitelky směřovaly a rozvíjely k dosažení pedagogických záměrů.

  Motivace:

  Vzbuzení zájmu staršími dřevěnými hodinami - po natažení klíčkem v zadní části hrají melodii (poslech se zavřenýma očima - rozvoj fantazie "Co ti melodie připomíná?"). Hodiny jsou krásné, ale nefunkční, neukazují čas. "Co s nimi?" - hledání řešení, porovnávání možností - vyhodit X opravit, zdůvodnění názoru.

  Hádanky:

  "Kdo ti spraví budíka, když už nejde, netiká?" = HODINÁŘ
  "Tenhle člověk jediný opravuje hodiny." = HODINÁŘ

  Zařazujeme HÁDANKY na téma čas, hodiny, hodináři - hádanky použijeme v pásmu na Masopust.

  "Budeme si hrát na hodináře a půjdeme za ně i na Masopust." Vyzveme děti ke spolupráci - po dohodě s rodiči si mohou přinést do MŠ hodiny, hodinky, budík a starší jednobarevné tričko některého z rodičů - použijeme ho jako "hodinářův pracovní plášť" (při hrách i jako součást kostýmu na Masopust). Učitelka nesmí zapomenout vše označit jménem dítěte a poučit děti o správném zacházení. Po ukončení projektu si děti vše odnesou domů.


  Další činnosti motivačně navazovaly a vzájemně se doplňovaly. Nejsou zde uvedeny v chronologickém pořadí, záleží na každé učitelce, jaké zvolí postupy během vlastní realizace. Děti měly dostatek možností pro uplatňování tvořivosti, mohly volit mezi činnostmi individuálními i kooperací v menších či větších skupinách.
  (Pozn.redakce - činnosti jsou uspořádány dle výchov.)


  Návrhy činností:

  Závěr příběhu:

  Evaluace:

  Součástí realizace byla i průběžná evaluace, která umožňovala aktuálně reagovat na momentální situaci ve skupině. Některé činnosti byly rozvíjeny nad plánovaný rámec (např. hra "Který budík právě zvonil?" - počet budíků jsme postupně zvýšili až na 4), jiné byly pro děti obtížnější, a proto jsme se k nim vraceli (např. rozehrávání dramatických situací, rytmicko-melodické hry s písněmi).

  Po dokončení projektu jsme vyhodnotili jeho přínos pro děti, jak byly naplněny cíle apod. Na základě zhodnocení jsme zvolili téma pro další činnosti.

  Závěrem hodnotím realizaci celého bloku kladně. Zvolený námět byl pro děti zajímavý a poskytl dostatek prostoru pro přípravu Masopustu. Děti byly aktivní, radostně prožívaly činnosti, zajímaly se, co bude následovat. U některých činností si samy často žádaly opakování. Během všech činností se zapojovaly do přípravy oslav Masopustu a zároveň získávaly nové poznatky, zkušenosti, dovednosti a schopnosti ve všech oblastech rozvoje (rozumových, pohybových, jazykových, hudebně-dramatických, estetických). Důležitou součástí bylo i posílení prosociálních citů, komunikace a kooperace mezi dětmi, rozvoj sounáležitosti se skupinou. Vyvrcholením byla společná oslava, kde děti mohly předvést svou zručnost a zároveň radostně prožívat setkání s dětmi z celé MŠ.

  Tento projekt měl přínos i pro rodiče (kteří byli zapojeni do realizace) ve formě možnosti získat nahrávku (video, DVD) z průběhu celé oslavy.

 • Článek je v těchto kolekcích:
  Citace a použitá literatura:
  [1] - KAFOMET pro mateřské školy. INFRA Stařeč,  
  [2] - NOVÁKOVÁ, M. Malý předškolák poznává pro děti 4 - 5leté. Hradec Králové : NOMI ,  
  [3] - ŠIMKOVÁ, B. Chytrému napověz. Praha : Práh, 1995.  
  [4] - PETIŠKA, Eduard. Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek. Praha : Albatros, 2007.  
  [5] - ŠOTTNEROVÁ, D. Zima. Olomouc : Rubico, 2005. ISBN 80-7346-059-9. 
  Anotované odkazy:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
  Přiřazené DUM:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
  Přiřazené aktivity:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
   
   
  INFO
  Publikován: 18. 04. 2006
  Zobrazeno: 29739krát
  Další metodická podpora
  Hodnocení příspěvku
  Hodnocení týmu RVP:
  Hodnocení článku : 0

  Hodnocení uživatelů:
  Hodnocení článku :
  Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

  zatím nikdo Hodnocení článku : 5
  zatím nikdo Hodnocení článku : 4
  zatím nikdo Hodnocení článku : 3
  zatím nikdo Hodnocení článku : 2
  zatím nikdo Hodnocení článku : 1
  Jak citovat tento materiál
  PIPKOVÁ, Eva. Projekt. Metodický portál: Články [online]. 18. 04. 2006, [cit. 2020-09-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/lupa/508/PROJEKT.html>. ISSN 1802-4785.
  Licence Licence Creative Commons

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


  Komentáře
  Příspěvek nebyl zatím komentován.
  Vložit komentář:

  Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.