Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Vetřelci

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Marek Mičienka
Anotace: Jak lze seznámit žáky hravou formou s částí Všeobecné deklarace lidských práv. Žáci si uvědomí důležitost tohoto dokumentu a dodržování lidských práv.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Stát a právo » přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu
  2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Mezinárodní vztahy, globální svět » popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní listy, fixy, archy papíru, text Všeobecné deklarace lidských práv a svobod.
Klíčová slova: lidská práva, stát a právo, člověk a společnost, Listina základních práv a svobod, Všeobecná deklarace lidských práv a svobod, mezinárodní vztahy, globální svět, výchova k občanství
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Tato aktivita má za cíl hravou formou seznámit žáky s částí Všeobecné deklarace lidských práv. Žáci si uvědomí důležitost tohoto dokumentu a dodržování lidských práv.


Původní text je k dispozici na stránkách o. p. s. Partners Czech.


1. Vetřelci

Společně si s žáky přečtěme následující příběh:

Na planetě Zemi přistáli Vetřelci z jiné galaxie. Pomocí tajné zbraně mohli ze světa vymazat všechno, co se jim zachtělo, a vládli proto neomezenou mocí. Na Zemi zaváděli nová pravidla soužití. Nebyli to však úplní tyrani - řekli si, že některé současné zákony a práva Pozemšťanům přeci jen zachovají. Ze Všeobecné deklarace lidských práv začali nejprve škrtat, po chvíli je napadlo, že zbytek úprav nechají na lidech samých. Rozeslali tedy do světa tuto zprávu: "Vyberte si z těchto dvaceti práv jen deset". Hrozivá zvěst se rychle rozšířila po celém světě a všichni začali bedlivě vybírat...

2. Kterých deset?

Rozdělte žáky do 3 - 4členných skupin.

Vyzvěte žáky, ať ve skupinách navrhují, která práva chtějí zachovat, a své návrhy i protinávrhy zdůvodňují. Úkolem je vyřazovat práva, která se jim zdají méně důležitá, až se dostanou k počtu deseti.

Každá skupina zapisuje svá vybraná práva na archy papíru, které jsou přilepeny na stěnách.

3. Další rozkaz od Vetřelců

Pokračujte v práci ve stejných skupinách.

Oznamte žákům, že se vetřelci mezitím rozhodli posílit své pozice a přikázali zkrátit seznam práv ještě o polovinu. Žáci pokračují v aktivitě, dokud se neshodnou na pěti nejdůležitějších právech.

4. Proč právě tato práva?

Nastává společná kontrola a diskuse nad závěry skupinové práce. Vždy jeden ze skupiny sdělí důvody, proč vybrali právě tato práva. Žáci mohou mluvit i o těch, které vyškrtli až nakonec.

Další ze skupiny krátce načrtne, jak by asi vypadal jejich život, kdyby měl pouze pět práv:

Lišil by se od vašeho současného života, nebo by se nic výrazného nezměnilo?
Shodly se skupiny na některých právech?
Proč je považujete za nejdůležitější?

Když všechny skupiny přednesou své výsledky, reagujte na výsledky druhých skupin a diskutujte. Jestliže se jejich výsledky od vašich liší, řekněte jim, jak důležitá rizika nevzali do úvahy.

Jaké velké nebezpečí by hrozilo jejich životům?

Každá skupina se snaží hájit svůj výběr tak, že poukazuje na větší nebezpečí, která by hrozila v případě, že by se zbavili některého z ponechaných práv.


Citace a použitá literatura:
[1] - www.partnersczech.cz.  
[2] - Právo pro každého. Praha : Partners Czech, 2003.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf62 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 01. 03. 2007
Zobrazeno: 7929krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MIČIENKA, . Vetřelci. Metodický portál: Články [online]. 01. 03. 2007, [cit. 2020-03-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/lidská práva/1205/VETRELCI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.