Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > Centra aktivit: Kalendář – dny v týdnu, měsíce,...

Ikona prakticky

Centra aktivit: Kalendář – dny v týdnu, měsíce, plánování

Ikona zkusenost
Autor: Učitelé škol zapojených v projektu
Anotace: Žáci 2. ročníku během dvou dnů pracují v centrech aktivit a plní úkoly ze zadání. V hodnotícím kruhu svou práci prezentují. Po skončení cyklu napíší písemnou práci nebo test, která slouží vyučujícímu jako zpětná vazba.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 1. období » využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
  3. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Přílohy - viz http://old.zslesni.cz/prurezova_temata_vystupy.php
Klíčová slova: kalendář, čas, centrum aktivit, týden

Cíl výuky:

Hlavní: Rozliší měsíce, týdny, dny, specifikuje pomocí kalendáře roční období. Měsíce i dny v týdnu vyjmenuje.

Dílčí: Přijme svou roli ve skupině a splní úkoly. Analyzuje princip vztahů mezi jednotlivými časovými jednotkami, pravidelnost ve střídání roč. období, vysvětlí pojmy: kalendářní rok, školní rok; pomocí kalendáře plánuje (zápis zadání domácích úkolů, dárky v dostatečném předstihu).

Složí názvy jednotlivých měsíců z písmen, zapíše dny v týdnu ve správném pořadí, odvodí si zákonitosti zapisování dvojciferných čísel nad 20 i různou délku měsíců. Vyrobí kalendář, vyrobí dárek. V hodnotícím kruhu vystoupí před třídou, svou práci odprezentuje a zhodnotí míru zapojení do činnosti CA.

Doporučený ročník / počet zapojených žáků: 2. ročník / 4 skupiny. Realizováno s 22 žáky – 2 skupiny po 5, 2 skupiny po 6.
Doporučený počet zapojených učitelů: 1 vyučující, 1 asistentka (vychovatelka ŠD)
Časový rozsah: 2 dny, poslední 2 vyučovací hodiny, v případě potřeby čas na dokončení složitějších úkolů (v tomto případě bylo hodně času navíc potřeba, úkol byl pro děti náročný)

Příprava (pouze vyučující a asistentka)

Připraví si zadání do center aktivit, jednotlivé pomůcky (papíry, předem nakopírované pracovní listy[1] na kalendář - formát A4 - barevné papíry, kalendáře, tabulky s písmeny viz Příloha č. 1 – Zadání do center.

Výtvarné pomůcky: temperové barvy, nádoba s teplou vodou, papírové utěrky, barevné papíry.

Den před realizací rozdělí žáky do čtyř skupin. Skupiny se během projektu nemění, k rozdělení jsou použita rozpočítávadla, losy - viz také příloha z modulu DUM).

Průběh a vyhodnocení

Děti si čtou zadání, každé ve svém centru. Připravují si potřebné pomůcky (pracovní sešit, učebnici, psací příp. výtvarné potřeby). Vyučující a asistentka v případě potřeby pomůže.

Práce v centrech, skupinová či samostatná.

Hodnotící kruh řízený vyučujícím.

Postupně po centrech má každý slovo, společně žáci odprezentují svou práci a formulují sebereflexi - slovně vyjádří míru své aktivity při skupinové činnosti, vysvětlí průběh řešení úkolu nebo reprodukují text. Je zde prostor na připomínky, poděkování, výtky, rady pro další den. Vyučující každé centrum zvlášť vyhodnotí. K průběhu a výsledku práce center se vyučující vrací v ranním kruhu ve čtvrtek a v případě potřeby si žáci dokončí úkol nebo si jen k tématu více popovídají.

Následně se děti v centru vystřídají, pokračuje práce ve druhém CA.


[1] Všechny pracovní listy naleznete ke stažení na stránkách projektu.

Reflexe:

Práci předcházelo povídání o tom, co je typické pro různá roční období, připomenutí nutnosti se v čase orientovat, typy kalendářů, narozeniny, významné dny.

První vyplnění prázdného kalendářového formuláře prováděly děti společně formou skupinové práce pod vedením vyučující. Protože výroba kalendáře byla časově náročná, byly na ni potřeba dva týdny práce; dále pak i dny, kdy se nepracovalo v centrech. Hotový kalendář si děti v projektovém dnu Zvyky a tradice před Vánoci zabalily a odnesly jako vánoční dárek domů. Asistentka s dětmi vyráběla titulní stránku: otisk nohy.

Téma kalendář bylo zařazeno do výuky o něco dříve, aby si děti dárek stihly dokončit. 

Vyhodnocení proběhlo tentokráte až poté, kdy byl kalendář dokončen. Druhé hodnocení proběhlo po Vánocích, kdy děti povídaly o tom, jak byl jejich dárek přijat.

Jednotlivá zadání do center můžeme psát ručně formou dopisu. O tématu center se děti dočtou v ranním vzkazu, který je denně na (interaktivní) tabuli.

Doporučené pomůcky a informační zdroje

JOHNOVÁ, J. A KOL. AUTORŮ: Poznávám svět. Liberec, Dialog 2008.
 
Komunitní kruh také v Pedagogickém lexikonu modulu Wiki.

Ukázka pochází ze sborníku metodických námětů Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit, který vznikl jako výstup z projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.
Webová podpora:  http://www.zslesni.cz/projekty.html

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Centra aktivit.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
Losovací kartičkyMgr. Jarmila Boudová
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 04. 2014
Zobrazeno: 6869krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Učitelé škol zapojených v projektu. Centra aktivit: Kalendář – dny v týdnu, měsíce, plánování. Metodický portál: Články [online]. 16. 04. 2014, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/kalendář/18587/CENTRA-AKTIVIT-KALENDAR---DNY-V-TYDNU-MESICE-PLANOVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.