Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > Sociální dovednosti učitele a možnosti rozvíjení...

Sociální dovednosti učitele a možnosti rozvíjení sociálních dovedností ve školním prostředí

Teoretický příspěvek
aplikační příspěvek
Autor PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Rozvíjení sociálních dovedností žáků

Jak je možné rozvíjet sebepoznávání žáků, jejich dovednosti pro poznávání vrstevníků i dospělých, jak rozšiřovat komunikativní dovednosti či předpoklady ke kooperativnímu chování žáků, ke zvládání konfliktů apod.?

Publikací, které přinášejí náměty pro rozvoj sociálních vztahů dětí i dospívajících, je mnoho. Domníváme se však, že je velmi důležité alespoň částečně porozumět ději, procesu, který se odehrává mezi dospělými a dětmi i dětmi navzájem při hrách zaměřených na rozvoj sociálně-psychologických dovedností, porozumět tomu, co z toho plyne pro rozvoj jedince i celou skupinu. Pak se působení na rozvoj sociálních dovedností stává efektivnějším a účinnějším.

Ve hrách se sociálně-psychologickou tematikou jde převážně o učení prožitkem, které je velmi účinné. A proto platí, že je-li použito adekvátně, s ohledem na dítě i skupinu, ve které probíhá, může prospět rozvoji sociálních dovedností žáků i vzájemných vztahů ve školní třídě. Ne-li, všechny jeho intenzivní účinky se obrátí „proti“ rozvoji dovedností dítěte. Např. hrajeme-li se žáky příliš často soupeřivé hry, kdy bez ohledu na vynaložené úsilí stále dva, tři stejní žáci prohrávají, těžko můžeme uvažovat o tom, že se tím „otužují“ do běžného, reálného života. Tito žáci budou spíše otrávení touto činností (v lepším případě), možná dokonce přispíváme ke zvyšování podílu záporné komponenty výkonové motivace či neurotizaci dítěte.

Odbornými i praktickými aktivitami je žádoucí usilovat o záměrné rozvíjení sociálních dovedností dětí od nejútlejšího věku, ale stejně důrazně připomínáme i jejich úskalí. Problematická realizace interakčních her a učení prožitkem je často spojeno s nedostatečnou informovaností dospělých nebo s malou zkušeností při naplňování cílů a samotného průběhu těchto her. Obojí lze získat.

Porozumět psychosociálním dovednostem u sebe, vyzkoušet si experimentovat se svým vlastním chováním a mít zkušenost z učení prožitkem považuji za nezbytný předpoklad dalších výchovných aktivit s cílem rozvoje sociálních dovedností žáků.

Vytvořit základní podmínky pro výchovnou práci se žáky mladšího a staršího školního věku zaměřenou na rozvíjení sociálních dovedností předpokládá mít informace, vědomosti i dovednosti, znát sebe, jednotlivé dítě i skupinu, se kterou pracuji, a prostředí (materiální i emoční), ve kterém se působení děje.

Jaké praktické postupy a zkušenosti pomohou?

Hry zaměřené speciálně na rozvoj sociálně-psychologických dovedností dětí vyžadují od dospělého (učitele, vychovatele, vedoucího kroužku) poněkud jinou a velmi důkladnou přípravu. Začíná to tím, že je důležité se podrobně s každou hrou seznámit, promyslet její působení a rozvojový cíl, ke kterému ve skupině i u jednotlivce může směřovat. Znamená to, že je vhodné promyslet i úskalí, na která můžeme při hře narazit, a to s ohledem na jednotlivce, skupinu i svůj styl práce, své zkušenosti a dovednosti. Důležité je citlivě pracovat s celkovou atmosférou v konkrétní vrstevnické skupině a rozmyslet si, kdy se sám dospělý hry zúčastní jako hráč a kdy ji bude pouze organizovat nebo koordinovat. Obojí je možné.

Neméně podstatné je důkladně připravit hru organizačně a vzít při tom v úvahu, kolik dětí či žáků je ve skupině, jak dlouho bude asi hra trvat v té podobě, v jaké je připravena. Jde-li o hru ve skupinách, promyslíme i dělení do skupin, které se už může stát organickou součástí hry samotné. O přípravě uvedených pomůcek asi není třeba mluvit (zde jsou vždy uvedeny v popisu jednotlivých her, někdy je vyrozumíme z popisu hry).

Jakákoli hra by si určitě měla zachovávat svou hravost, spontánnost, podněcovat chuť a odvahu hledat nová řešení pro známé i novější úkoly.

... pokračování kapitoly naleznete v přílohách ke stažení.Materiál byl zdarma poskytnut nakladatelstvím Dr. Josefa Raabe s.r.o. z publikace Pedagogická a psychologická diagnostika.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám