Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > > > > > > > > > > > Vytvoření vlastní firmy aneb podnikatelský...

Ikona prakticky

Vytvoření vlastní firmy aneb podnikatelský plán

Ikona inspirace
Autor: Pavel Namyslo
Anotace: V rámci oblasti Člověk a svět práce a předmětu Výchova k volbě povolání jsme se žáky narazili na téma trh práce. Je to téma velmi široké, téma, které se neustále vyvíjí a přístup k němu se mění, a také téma, které je mnohdy pro žáky těžko uchopitelné.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 2. stupeň » Člověk a svět práce » Svět práce » orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
  2. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 2. stupeň » Člověk a svět práce » Svět práce » posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy
  3. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 2. stupeň » Člověk a svět práce » Svět práce » využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: podnikatelský plán, výchova k volbě povolání, Člověk a svět práce, gramotnosti, PPUČ

Nejdříve jsme se pobavili o rozdílu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a porovnali klady a zápory obou. Protože už jsme se také bavili o osobní charakteristice každého ze třídy a trénovali práci ve skupinách, zrovna také přínos a styl práce každého, kdy žáci chápou tyto odlišnosti a ví, že v týmu má každý svůj specifický přístup, odlišné tempo a jiný pracovní styl, bylo nasnadě vytvořit zajímavé pracovní skupinky.

V těchto vzniklých skupinkách žáci přicházeli se svými originálními nápady s jakou zajímavostí, novinkou, inovací by jednou chtěli přijít na trh, s čím by jednou chtěli podnikat. Někteří nápady hýřili, jiní se jen podle zájmu připojovali k různým návrhům. Takto nám vlastně vznikla FIRMA.

Následně žáci dostali strukturu práce, podle které by taková firma mohla vniknout a jak by mohla fungovat. Již jsme tedy měli nápad a přešli jsme k cílům, jakých by jejich firma měla dosáhnout. Když jsme měli stručně cíle, pokračovali jsme k popisu výrobků, nebo služeb, dále jsme se podívali na to, kdo by mohl být potenciální zákazník, jestli již existuje nějaká konkurence a co dělá a jak pracuje, vrátili jsme se k rozdělení týmu a řešili jsme, kdo ze skupinky by měl v takové firmě co na starosti, aby podnik dobře fungoval a prosperoval. A v poslední části jsme řešili finance a přemýšleli nad tím, kolik peněz a na co budeme potřebovat. Když jsme tuto strukturu měli hotovou, pustili jsme se do realizace. Někteří žáci vymýšleli, jiní na internetu ověřovali a kontrolovali, vyučující zde fungoval jako konzultant. V průběhu realizace své firmě vytvářeli plakát, nebo powerpointovou prezentaci, aby nám tento svůj podnikatelský plán představili.

 
 

V další části projektu žáci svému výrobku, nebo službě vytvářeli reklamu. Nejdříve jsme se samozřejmě pobavili o tom, jak by taková reklama měla vypadat, aby zaujala, aby potenciálního zákazníka oslovila a nebyla naopak nevhodná. Žáci rozvíjeli čtenářskou gramotnost, kdy zvažovali, jak čtenáři, adresáti, mohou na text reagovat. Žáci rozvíjeli také digitální gramotnost, kdy volili, vytvářeli a upravovali digitální obsah adekvátně jejich záměru, kterým byla tvorba reklamy. Volili si formu, někteří vytvářeli plakát nebo natočili videoklip nebo své firmě i vytvořili internetovou stránku.

 
 

Následně žáci své projekty představili, porovnali mezi sebou a vzájemně ohodnotili klady, případně zmínili nedostatky. Jednotlivé práce byly pro ně inspirativní navzájem.

Tento projekt sklidil u žáků velký úspěch. V průběhu aktivit museli žáci nejvíce pracovat ve skupinkách, rozdělit si práci podle potřeb a možností každého. Vhodně využívali informační a komunikační technologie, aby si jednotlivé věci vyhledávali, porovnávali a následně i vytvářeli. Také bylo přínosem, že si zkoušeli prezentaci před třídou a obhajobu svých prací.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 02. 05. 2019
Zobrazeno: 2630krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NAMYSLO, Pavel. Vytvoření vlastní firmy aneb podnikatelský plán. Metodický portál: Články [online]. 02. 05. 2019, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/gramotnosti/22080/VYTVORENI-VLASTNI-FIRMY-ANEB-PODNIKATELSKY-PLAN.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.