Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnázium > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnázium > > > > > > > > > > > Využití IKT v hodinách chemie

Využití IKT v hodinách chemie

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jiří Kutina
Spoluautor: Martina Černá
V rámci laboratorních prací z předmětu chemie, prováděných žáky, jsou využívány i prostředky informačních a komunikačních technologií. Žáci v průběhu laboratorních prací, kromě podkladů v sešitě a pracovních listech, používají i speciální programy. Tento příspěvek je zaměřen na využití programu ChemSketch v hodinách chemie, a to na příkladu konkrétní laboratorní práce.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Program ChemSketch je freewarový software vhodný pro výuku chemie. Autorem je firma Advanced Chemistry Development, Inc. Domovskou stránkou je https://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/. Program je vedle freewarové verze nabízen i v komerční verzi přinášející další rozšiřující funkce, jako je import a export dat v různých formátech, vytváření profesionálních zpráv obsahující texty, grafiku a vizualizaci.

Pro komerční verzi jsou minimálními systémovými požadavky na instalaci programu operační systém Windows Vista SP2 a vyšší, operační paměť 4GB, místo na pevném disku 1,5 GB (8 GB při použití všech modulů), NET Framework verze 2.0, 3.5 a 4.0.

Mezi základní funkce programu patří kreslení chemických struktur včetně jejich vizualizace, vizualizace průběhu chemických reakcí, kreslení další chemické grafiky – např. chemických aparatur. V programu je možné generovat názvy sloučenin, bohužel ale pouze v anglickém jazyce. Dále je možné v programu převést strukturní vzorce do 3D zobrazení.

V hodinách chemie se používá v průběhu laboratorních prací ke kreslení aparatur, vzorců a vytváření modelů organických sloučenin. V klasické výuce při probírání témat jako je: složení látek a metody jejich čištění, chemické vazby, atom – stavba a struktura, periodická soustava prvků a vztahy v periodické soustavě prvků, struktura atomového obalu, relativní atomová a molekulová hmotnost, izotopy prvků, významné prvky periodické soustavy prvků a jejich klasifikace (s, p, d, f prvky; klasifikace – kovy, polokovy, nekovy), chemie prvků (síra, uhlík, fosfor, alkalické kovy, kovy alkalických zemin), vzorce a modely organických sloučenin, základy názvosloví anorganických a organických sloučenin. Program lze využívat i při realizaci průřezových témat IKT – vyhledávání informací při vypracovávání pracovních listů v hodinách teoretické výuky i při praktické činnosti.

Jednou z ilustrativních laboratorních prací je práce s tématem Uhlovodíky – modely a vzorce organických sloučenin.

Úkolem žáků je sestavit modely vybraných uhlovodíků a zapsat příklady uhlovodíků strukturním, molekulovým a racionálním vzorcem. Žáci si nejdříve spustí program ChemSketch.

 

Pro sloučeniny ethan, pentan (s rozvětveným řetězcem u 3. uhlíku), propen, buta-1,3-dien, cyklohexan, benzen a 1 z následujících sloučenin derivátu uhlovodíků (acetaldehyd, kyselina octová, ethanol, tetrachlormethan) vytvoří žáci kuličkový model organické sloučeniny v programu ChemSketch a vloží ho jako obrázek do pracovního listu. Stejně tak i racionální, strukturní a molekulový vzorec.

 

Posledním úkolem žáků je na základě zjištěných skutečností vytvořit závěr. Ze sestavených modelů můžeme usoudit, že uhlíkové řetězce u alkanů nejsou přímočaré, ale vazby u každého uhlíku směřují do rohů ……………… . Vazby H – C svírají přibližně úhel…… . Kolem jednoduché vazby se mohou atomy uhlíku „otáčet“, avšak nikoliv kolem vazby…………… a ………….. Atomy uhlíku v molekule cyklohexanu ……………. (jsou/nejsou) v jedné rovině, atomy uhlíku v molekule benzenu………….. (jsou /nejsou) v jedné rovině.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám