Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnázium > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnázium > > > > > > Významné osobnosti židovského původu v rámci...

Významné osobnosti židovského původu v rámci školního projektu

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Milada Kyselovská
Příspěvek v úvodní části nabízí základní informace o čtyřdenním školním projektu pro žáky 2. stupně ZŠ. Základ příspěvku však tvoří rozpracovaná metodika jedné z uskutečněných dílen na téma Významné osobnosti židovského původu.

Kdo jsou vlastně Židé? Víme o nich něco? Jak a kde žili v průběhu staletí? Odkud k nám přišli? Jak se jim u nás žilo? Jsou i dnes mezi námi? Jaké jsou jejich zvyky? Proč máme ve městě ulici U Synagogy? Víme, co je holocaust?

Tyto a mnoho dalších otázek zaměstnává mysl v souvislosti s pojmem "židovský národ". Tam, kde je nedostatek informací, mohou vzniknout i mylné názory. Proto byla nabídnuta na 2. stupni naší školy všem žákům účast na projektu

HISTORIE A SOUČASNOST ŽIDOVSKÉHO NÁRODA

Cíl projektu: Dovést žáky k pochopení, že národní, náboženská a kulturní svébytnost naši společnost neohrožuje, ale obohacuje, že mnohé z židovského světa, bojujícího celá staletí o přežití, je hodno následování.

Časová dotace: Tři dny dílen, jeden den exkurze, hodina závěrečného hodnocení a reflexe.

Dílny: Pro žáky byly připravené dvouhodinové dílny, které vedli učitelé. Dílen bylo sedm. Všichni žáci prošli všemi.

Pracovní skupiny žáků: V jedné pracovní skupině bylo devět žáků, zastoupené v ní byly všechny věkové kategorie 2.stupně.

Exkurze: Poslední den projektu se všichni zúčastnili exkurze do synagogy a na židovský hřbitov v Úštěku. V našem městě židovská obec zanikla a také synagoga již neexistuje. Vybrali jsme proto blízký Úštěk. Navštívit lze i jiné synagogy a židovské hřbitovy v republice nebo přímo objednat návštěvu v Židovském muzeu v Praze.

Příprava:

 1. Účast učitelů na třídenním semináři pro pedagogy „Jak vyučovat o holocaustu“, který probíhal ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze a v Terezíně. Na tomto školení získali učitelé mnoho informací a materiálů nejen o holocaustu, ale také o historii židovského národa od prvopočátku až do současnosti (na webových stránkách www.pamatnik-terezin.cz lze najít termíny pro školní rok 2007/2008 a přihlásit se na seminář „Jak vyučovat o holocaustu“).
 2. Samostudium učitelů a příprava dílen. Z literatury lze doporučit velmi přehledně uspořádanou knihu Židé - dějiny a kultura, kterou lze zakoupit v Židovském muzeu v Praze.
 3. Seznámení žáků s tématem chystaného projektu. Tvorba výtvarných prací k tématu, určených pro výzdobu školy a tříd (fotografie žáků, za nimi synagoga + jména lidí židovského původu).
  Fotografie žáků
  1. Fotografie žáků
  V hodinách informatiky vytváření plakátu Jeruzalém jako upoutávky k projektu. Žáci hledali na internetu obrázky a informace, týkající se historie Jeruzaléma, zeměpisných znalostí, náboženství, kultury, významných částí a míst tohoto města. Vytvářeli plakátky A4, různé druhy písma, stažené fotografie, vkládali popisky a text se získanými informacemi. Tyto plakátky byly promítány na interaktivní tabuli. Autor vysvětlil, jak pracoval, zdůvodnil svůj výběr obrázků a informací, uvedl, s jakými stránkami pracoval. Nakonec bylo za pomoci všech provedeno shrnutí a hodnocení úrovně jednotlivých prací.
 4. Rozdělení žáků do skupin a rozpis dílen a účasti skupin žáků. První a druhý den prošli žáci třemi dílnami. Třetí den byl zahájen poslední dílnou. Poté následoval dvouhodinový program ve třídách a návštěva muzea.
 5. Pro exkurzi do úštěcké synagogy byl zajištěn průvodce. K dispozici byly připraveny pracovní listy, zaměřené na středověkou a renesanční historii města Úštěk, na historii vzniku židovské synagogy i židovské obce, školy a hřbitova. Dvě vyučující jely předem do Ústěku o víkendu, prošly město, navštívily synagogu, židovský hřbitov, připravily pracovní listy.
O čem byly dílny?
Z historie židovského národa
 • příchod izraelských kmenů a odchod z Egypta do Země zaslíbené
 • Davidovo a Šalamounovo království
 • Izraelské a Judské království
 • zánik Judského království
 • židovská společnost v době římské nadvlády
 • od středověku po emancipaci
 • židovské osvícenství a jeho problémy
 • židovská emigrace a zrod sionismu
 • znovuosidlování historické vlasti a stát Izrael

Slovníček: antisemitismus, sionismus, judaismus, emancipace, diaspora.

Židé v Čechách a na Moravě

V dílně žáci zjišťovali, kde byly na našem území významné židovské obce, jak se k židovskému obyvatelstvu chovali jednotliví panovníci, informace o ghettech na našem území, o "zlatém věku" židovských dějin za císaře Rudolfa II.

Holocaust

Dílna probíhala v učebně počítačové techniky. V první části žáci vytvářeli myšlenkovou mapu na téma holocaust a soustředili se na emoce, které v nich související pojmy vyvolávaly. Na závěr formulovali svůj názor. Ve druhé části každý žák obdržel svůj pracovní list, na kterém měl zadáno téma a internetové stránky. Žáci 6. a 7. ročníku se seznamovali s osudem holandské židovské dívenky Anny Frankové, která se v době okupace Holandska s rodiči téměř dva roky ukrývala (www.annefrankguide.com/cs-CZ/index.asp = interaktivní vzdělávací portál v češtině). Žáci 8. a 9. ročníku pracovali s pojmy šoa, antisemitismus, Norimberské zákony, křišťálová noc (i tyto pojmy lze nalézt ve Slovníčku na stránkách o Anně Frankové) apod. Prostřednictvím rozsáhlé fotodokumentace mohli nahlédnout do prostředí ghett v Terezíně, Varšavě, Lodži, ale i do koncentračních táborů, ve kterých zahynulo 6 milionů Židů. V úplném závěru se mohli žáci na stránkách www.holocaust.cz připojit k on-line výstavě na téma holocaust.

Synagogy

Celá dílna byla upravena jako synagoga. Při vstupu si chlapci museli vyrobit jarmulku - čepičku, bez které muži, což jsou i chlapci od 13 let, nesmí do synagogy vstoupit. V další části se pak všichni dozvěděli, kdy a proč Židé do synagogy chodí, kde sedávají ženy. Vysvětlili si do této doby pro většinu záhadná slova, jako např. tóra, talmud, menora a formou hry zkusili přijít na rozdíly mezi judaismem a křesťanstvím. Zajímavé informace zjistili o synagogách pražských, plzeňské, děčínské, úštěcké, ale také českolipské, která byla postavena v roce 1864 a dodnes nám její smutný osud připomíná ulice U Synagogy.

V židovském domě

V dílně se žáci seznámili s běžným každodenním životem židovské rodiny. Zjistili, jaké zvyky dodržují, jaké svátky během roku slaví. Vyzkoušeli si také psát hebrejským písmem.

Významné osobnosti

V dílně se žáci podrobněji seznámili se životem čtyř významných osobností židovského původu.

Rabín Jehuda Löw žil v Praze za panování císaře Rudolfa II., měl pokrokové názory, vážil si ho i sám císař. Rabín vždy stál za svým lidem, studoval i přírodní vědy - matematiku a astronomii, podle pověsti byl tvůrcem legendárního Golema.

Hans Krása byl hudebním skladatelem. Známý je hlavně díky dětské opeře Brundibár, která byla nacvičena dětmi v terezínském ghettu, kam Hans Krása odjel s transportem v roce 1942. Zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi.

Ota Pavel je známý jako spisovatel. Ve svých povídkách vzpomíná na své dětství, na dobu před 2. světovou válkou, na tatínka a své dva starší bratry, kteří museli s ostatními Židy odjet s transportem, ale jako zázrakem přežili koncentrační tábory i pochody smrti.

Miloš Forman je vynikající režisér světového významu. O oba rodiče přišel za 2. světové války, když se nevrátili z koncentračního tábora. Ze 60. let jsou známé jeho filmy Hoří, má panenko nebo Lásky jedné plavovlásky. Významné jsou i jeho Oscarové filmy Amadeus nebo Přelet nad kukaččím hnízdem.

Fotografie žáků
2. Významné osobnosti
Kdo je kdo

Strukturované drama na téma přátelství dvou chlapců ve třicátých letech 20. století. Jeden je z rodiny německé, druhý z rodiny židovské. Prožívají své přátelství uprostřed her až do doby, kdy do něj zasáhne měnící se poměry ve společnosti, ovlivňující vztah lidí k židovským rodinám. Jak vyřeší smutnou situaci samy děti? Jak se zachovají rodiče chlapců - kamarádů?

Individuální dvouhodinový program tříd v třetí den projektu
 • návštěva místního muzea, prohlídka výstavy o osudech židovských rodin na Českolipsku, vyprávění a beseda s pracovníkem muzea;
 • čtení z knihy Hanin kufřík od Karen Levine, beseda o životě židovského děvčátka, literární, výtvarné nebo dramatické zpracování obsahu knihy nebo ukázky z ní;
 • film s vhodným zaměřením.
Hodnocení a reflexe ve třídách

K jednotlivým dílnám probíhala reflexe bezprostředně, ve třídách se týkala projektu celkově.

 • Co jsem se dozvěděl o židovském národu, o jeho historii, o jeho denním životě, o jeho náboženství, zvycích?
 • Co mě nejvíce překvapilo, zaujalo?
 • Které dějinné období bylo pro rozkvět kultury židovského národa nejpříznivější?
 • Jak je židovství vnímáno v dnešní společnosti?
 • Jak vnímám lidi židovského původu a jaký k nim mám postoj já sám?
 • Do jaké míry ovlivnily můj názor informace a zážitky získané v projektových dnech?
 • Jak se mi pracovalo ve skupině se spolužáky z jiných tříd?
Metodika k dílně Významné osobnosti židovského národa

Motto: Člověk může být úspěšný a dokázat velké věci bez ohledu na národnost a původ.

Organizace práce ve skupině: Žáci pracovali jako devítičlenná skupina, při některých činnostech se rozdělili do trojic.

Pomůcky, které připraví učitel:

 • fotografie nebo obrázky čtyř významných osobností židovského původu (rabín Jehuda Löw, Hans Krása, Ota Pavel, Miloš Forman)
 • 4 kartičky ke každé fotografii (jméno, rok narození a úmrtí, povolání, 1dílo)
 • magnetky
 • pro každou trojici informační listy o životě a díle významných osobností
 • pracovní list Pokrokové názory rabína Löwa
 • libovolná kniha s pověstí o Golemovi (vhodné s obrázkem)
 • audioukázka opery Brundibár Hanse Krásy
 • audiopřehrávač
 • film Smrt krásných srnců (DVD nebo videokazeta)
 • DVD přehrávač nebo video
 • filmová ukázka z díla Miloše Formana
 • čtvrtky a papíry, pro mladší děti kartičky s návodnými otázkami pro závěrečnou práci žáků

Pomůcky, které si přinesou žáci:

 • psací potřeby
 • fixy

Průběh dílny:

 • Na začátku pracují žáci společně. Učitel žákům postupně ukáže 4 obrázky s portréty čtyř významných osobností židovského původu. Jména neuvádí, ani obrázky nijak nekomentuje.
  Úkol - Na magnetickou tabuli připevněte obrázky tak, aby člověk žijící v nejvzdálenější době byl první.
 • Učitel se ptá se na důvody umístění obrázků. Ukáže a přečte dětem kartičky s letopočty.
  Úkol - Žáci je správně umístí k obrázkům.
 • Učitel ukazuje kartičky s povoláním osobností.
  Úkol - Pokuste se odhadnout, čím mohl člověk na obrázku být, a kartičky přiřaďte. Vždy necháme celou skupinu přemýšlet, zda by někdo ještě něco nezměnil.
 • Po zkontrolování a upřesnění nabídneme dětem kartičky se jmény.
  Úkol - Pokuste se správně určit, kdo na obrázku je.
 • Nakonec žáci přiřadí název díla.

Po správném umístění kartiček by mohla magnetická tabule vypadat např. takto:

 • Žáci se krátce seznámí s důležitými momenty ze života všech čtyř osobností.
 • Žáci krátce diskutují s učitelem o člověku na 1. obrázku = rabín Jehuda Löw . Informace pro učitele obsahuje Příloha č. 1. Úkol pro trojice: Doplňte pracovní list a přečtěte v tajence, čím byl rabín Löw pokrokový. Příloha č. 2. Řešení tajenky - Vzdělání pro všechny děti
 • Žáci se dozvědí od učitele základní informace o druhé osobnosti, kterou je Hans Krása. Vyslechnou hudební ukázku z dětské opery Brundibár. Zde je potřeba zjistit, zda žáci správně chápou pojmy – ghetto, Terezín, koncentrační tábor. Mohou mít znalosti, ale ještě nemusí mít zkušenosti z jiné dílny. Informace jsou obsaženy v Příloze č. 3.
 • Učitel zjistí, co žáci vědí o Otu Pavlovi, seznámí je s fakty, která neznají. Informace v Příloze č. 4. Promítne ukázku, například z filmu Smrt krásných srnců.
 • Nakonec učitel pohovoří se žáky o životě a díle Miloše Formana (Příloha č. 5) a promítne krátkou ukázku z tvorby – např. z muzikálu Vlasy, z filmu Amadeus
 • Žáci ve trojicích se dohodnou a jednu významnou osobnost si vyberou ke zpracování. Dostanou k práci informace (viz přílohy 1, 3, 4 a 5) a v případě mladších žáků též návodné otázky na lístku:

Jehuda Löw ben Becalel:

 • Ve kterém století, kde a za kterého panovníka žil?
 • Čím vším byl?
 • Jaký byl vztah mezi panovníkem a rabínem Löwem?
 • Které pokrokové názory zastával?
 • Co vypráví pověst o Golemovi?

Hans Krása:

 • Z jaké rodiny pochází, jaké nadání se u něj projevilo již v dětství?
 • Kolik let mu bylo v době 2. světové války, jak ji prožíval?
 • Kdy složil hudbu k dětské opeře Brundibár, kdy, kde a za jakých okolností byla tato opera poprvé předvedena?
 • Jaký je děj opery Brundibár?
 • Jaký byl osud dětské opery Brundibár v terezínském ghettu?

Ota Pavel (původní jméno Otta Popper):

 • Odkud a z jaké rodiny pocházel Ota Pavel?
 • Jak jeho rodina prožívala 2. světovou válku?
 • Čím vším byl po válce kromě toho, že se stal úspěšným spisovatelem?
 • O čem píše ve svých povídkách a které jsou nejznámější?
 • Zajímavost.

Miloš Forman:

 • Kde vyrůstal jako malý chlapec a proč?
 • Kolik let mu bylo, když poprvé režíroval svůj vlastní film?
 • Kde žije od r. 1968 a jaké pracovní úspěchy tam zaznamenal?
 • Zajímavost.

Žáci prezentují svou práci. Necháme na nich, jakým způsobem – mohou si připravit jednoduchý plakát, dramatizovanou ukázku nebo jen sdělit informace. Hodnocení provádíme hned společně se žáky. Upozorníme na případné nedostatky, pochválíme výstižné informace, za účast i vhodné chování při prezentaci, za spolupráci při její přípravě prezentace apod.

Reflexe na závěr dílny s celou skupinou:
 • Jaký pocit máš z celé dílny?
 • Jaká nová informace tě nejvíc překvapila?
 • O které ze čtyř osobností by ses rád ještě něco dozvěděl/a?
 • Souhlasíš s mottem celé dílny? Proč?
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek