Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Hra Riskuj! na téma „p-prvky“

Ikona prakticky

Hra Riskuj! na téma „p-prvky“

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Alena Jedličková
Anotace: Další sada otázek do hry Riskuj!, tentokrát na téma „p-prvky“. Jedná se o aktivizující hru, která velkou měrou motivuje žáky k dalšímu získávání poznatků v oblasti Člověk a příroda.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
 2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 3. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Chemie » Anorganická chemie » charakterizuje významné zástupce prvků a jejich sloučeniny, zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Informatika a informační a komunikační technologie
 2. Gymnaziální vzdělávání -> Biologie
 3. Gymnaziální vzdělávání -> Český jazyk a literatura
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: •zpětný projektor, dataprojektor + počítač nebo tabule
•herní plán
•zadání otázek
•odpovědi na otázky
Klíčová slova: hra, motivace, p-prvky, chalkogeny, halogeny, vzácné plyny, aktivizační činnost v chemii

Uvedená forma hry Riskuj! na téma "p-prvky" byla vytvořena jako jedna z možností, jak aktivizovat poměrně nenáročnou formou všechny žáky ve třídě při hodinách chemie. Výhodou je, že si učitel podle možností sám určí čas, který bude této hře věnován. Navíc má hned několik možností, jak celou hru realizovat.

V prvním článku se dozvíte kompletní informace o:

 • metodách, které se při hře využívají
 • organizaci činností při této hře
 • přípravě na hru a o pomůckách
 • pravidlech hry pro jednotlivé případy
 • návrhu hodnocení této aktivity

Tato sada otázek vznikla pro potřeby opakování a prohloubení poznatků z tematického celku "p-prvky".

Hra je určena pro žáky, kteří se seznámili s učivem anorganické chemie, konkrétně se všemi p-prvky, tj. prvky III. A až VIII. A skupiny. Vhodná je pro žáky současných 1. ročníků čtyřletého gymnázia, což odpovídá 3. ročníku šestiletého a 5. ročníku osmiletého gymnázia. Hru lze též použít v posledním ročníku gymnázií v rámci volitelných seminářů, kde se žáci připravují k maturitě z chemie nebo k přijímacím zkouškám z chemie na VŠ. Tato hra se dá použít k opakování probraného učiva o p-prvcích. Každý vyučující si samozřejmě může vytvořit i další sady otázek pro jiná témata ze vzdělávacího obsahu.

Pro otázky z této sady jsou charakteristické následující prvky:

 • Sada obsahuje otázky, které jsou zaměřené pouze na pamětní vybavení (např. téma Zákeřné kyseliny).
 • Vyskytují se zde také otázky, které se na první pohled zdají žákům složité, protože obsahují informace, o kterých se při probírání tématu učitel nemusel zmínit. Po jejich přečtení ale žáci zjistí, že otázka je směrována k základním poznatkům týkajícím se tématu. Žák si tedy nejen procvičí a zopakuje učivo, ale také se něco nového dozví.
 • Část otázek je těsně spjata se vzdělávacím oborem Biologie - převážně s oblastí biologie člověka (viz téma Máme je v těle). Biologie člověka je probírána až ve 3. ročníku čtyřletého gymnázia, proto se žáci nenásilnou formou dozví informace, které mohou později uplatnit. Žák si též uvědomí vzájemné propojení těchto dvou oborů.
 • Sada také obsahuje otázky spojující chemii se vzdělávacím oborem Český jazyk a literatura. Žáci si tak v hodině chemie zdokonalují "jazykovou pohotovost" (viz téma Hrátky se slovy a písmeny).
 • Některé otázky (např. téma Poznejte p-prvek) vyžadují jistou úroveň jazykové gramotnosti, a to převážně ve smyslu pochopení zadání a porozumění textu.
 • Logické uvažování a spojování informací z různých oborů je další oblastí, která je rozvíjena při hledání odpovědí na některé "záludné" otázky.
Závěr

Hlavní přínos této hry do vzdělávacího procesu nalezneme v tom, že působí na žáky velmi motivačně. Vyskytují se v ní prvky ze života a z dalších vzdělávacích oborů - biologie a českého jazyka. Zadání některých otázek bylo vytvořeno tak, aby bylo pro žáky zajímavé. Při řešení těchto otázek pak musí použít nejen získané poznatky, ale také své zkušenosti z běžného života v podobě informací, se kterými se setkal např. v médiích.

Žáci si rozvíjejí svoje schopnosti uvažovat o problémech, upevňují a rozšiřují si své znalosti. Naučí se nenásilnou formou ověřit si své vědomosti a zároveň mají možnost vžít se do role účastníka stejnojmenné soutěže. Opatrnější žáci postupně získávají odvahu zdravě riskovat.

Citace a použitá literatura:
[1] - VACÍK, J. et al. Přehled středoškolské chemie. Praha, 1999.  
[2] - ŠRÁMEK, V.; KOSINA, L. Obecná a anorganická chemie. Olomouc : FIN, 1996.  
[3] - ŠULCOVÁ, R.; ŠTEFANOVÁ, L. et al. Chemikovo kukátko. (Elektronická pomůcka pro výuku chemie - CD ROM). Praha : UK v Praze, PřF, 2006.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf245 kBHerní plán
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 12. 2007
Zobrazeno: 11375krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JEDLIČKOVÁ, . Hra Riskuj! na téma „p-prvky“. Metodický portál: Články [online]. 04. 12. 2007, [cit. 2020-10-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/1743/HRA-RISKUJ-NA-TEMA-„P-PRVKY“.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.