Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Práce se školním atlasem

Ikona prakticky

Práce se školním atlasem

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Roman Kneifl
Anotace: Pár stránek pracovních listů pro ty, kteří se chtějí naučit hledat ve Školním Atlasu světa nebo si jen chtějí ověřit, jak jim to jde.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie » organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie » používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
 3. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie » vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 2. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Školní atlas světa, učebna vybavená technologií SMARTBOARD, popř. s dataprojektorem - výhoda
Klíčová slova: zeměpisná poloha, školní atlas světa, poledníky, rovnoběžky, orientace na mapě
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Velmi důležitou součástí obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis pro 2. stupeň ZŠ, popř. pro nižší ročníky víceletých gymnázií, je práce se zdroji geografických informací. Je to téma, které se díky rozvoji informačních technologií a stále se zvyšující úrovni technického vybavení škol dostává do pozice základního stavebního kamene geografického myšlení žáků. Je to celek, který je v učebnici zeměpisu (alespoň v té, kterou používám) zmiňován jen okrajově. Je hlavně na pedagogovi, jakou dobu a v jakém rozsahu se dané tematice bude věnovat. Má osobní zkušenost z dvacetileté praxe říká, čím více a důkladněji se bude probírat toto téma, tím lépe. Už jenom Školní atlas světa dnes poskytuje takové množství informací a v takových různých formách, že spíše připomíná učebnici. Mapy (atlas by měl být hlavně souborem map) jsou doplňovány tabulkami, diagramy, schématy a mnohdy i rozsáhlými texty.

A právě zde vzniká široké pole pro rozvoj dnes tolik žádaných klíčových kompetencí. Na učiteli je vlastně to nejdůležitější - rozhodnout:

 • jaký zdroj informací upřednostní
 • jak svůj výběr obhájí před žáky
 • jakým způsobem je naučí informace sbírat, třídit a hodnotit jejich kvalitu

Je tu samozřejmě internet, v současnosti nejrychleji rostoucí způsob šíření informací. Pro mnoho žáků je to hlavně způsob, jak bez větší námahy přijít k hotovému řešení úkolu či k referátu. Úlohou učitele je, aby se žáci snažili s internetem pracovat na bázi spolupráce - spíše stránky vytvářeli, popř. obohacovali, než jenom pasivně přejímali práci ostatních.

V žádném případě nechci představovat svůj způsob prezentace této látky jako jediný možný. Ale na druhé straně zcela zodpovědně prohlašuji, že je to způsob, který se mi osvědčil. Na příkladech několika hodin nabízím rozpracované téma, doplněné pracovními listy.

Organizace výuky

Klasický výklad učiva není potřebný, většinou je vše potřebné součástí pracovního listu. Spíše se jedná o hodiny s problémově pojatou výukou, doplněné diskusí o správném řešení. Celý tematický celek je završen projektem. Z hlediska použitých pomůcek mám tyto zásady:

 • Žáci (v mém případě se jedná o 1. ročník víceletého gymnázia = primy) mají vlastní mnou doporučené Školní atlasy světa, které budou využívat po celou dobu své gymnaziální docházky. Pro sociálně slabší mám v rezervě několik školních atlasů (využívám tak 2 - 3 ks). V některých úlohách se dají využít i jednotlivé mapy světadílů (dodávané některými kartografickými firmami jako bonus).
 • Sešity doporučuji ve formátu A4, protože pracovní listy se pak dají přehledně vložit mezi stránky.
 • Při zadání samostatných projektů dávám přednost kresleným a rýsovaným objektům. V podstatě nevyžaduji, aby mapy, grafy či tabulky byly vytvářeny na počítači.

Technické zázemí učebny

Dotyková tabule SmartBoard a kompletní soubor nástěnných map. Poměrně dost dlouhou dobu jsem využíval notebook a dataprojektor, přičemž jsem obraz promítal na bílou tabuli, takže žáci mohli do obrázků, map a grafů zakreslovat. Pokud není k dispozici projekční technika, dá se alespoň namnožit text pracovního listu do formátu A3 a rozvěsit po třídě. Žáci pak vypisují správné řešení na více tabulí a mohou své výsledky porovnávat.

Závěr

Jednotlivé pracovní listy jsou vytvářeny tak, aby práce s jednou stránkou textu trvala 45 minut, tzn. po dobu klasické vyučovací hodiny. Malou část úkolů v pracovních listech někdy žáci vypracují za domácí úkol (zvlášť známkovaný).

 

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 04. 12. 2007
Zobrazeno: 9343krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KNEIFL, Roman. Práce se školním atlasem. Metodický portál: Články [online]. 04. 12. 2007, [cit. 2020-08-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/1742/PRACE-SE-SKOLNIM-ATLASEM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.